ระบบลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง จรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(Ethical Principles for the Use and Care of Animals in Scientific Research)

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สถานะ
คณะ/หน่วยงาน
1
กันทิมา ศิริสันติเมธาคม
อาจารย์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2
นางสาวสุภัทตรา จิตติมณี
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
3
กรรณิการ์ ขันทวุฒิ
นักวิจัย
หน่วยสัตว์ทดลอง คณะแพทยศาสตร์
4
วนิดา นามบ้านเหล่า
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์/งานบริการวิชาการและวิจัย
5
คณิน ซาเหลา
อาจารย์
แพทยศาสตร์
6
นายฉัตรชัย ปรีชา
อาจารย์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
7
นางสาว ศริญญา ฤกษ์อยู่สุข
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
8
นายเอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
9
นางสาวช่อผกา ทุมพันธ์
นักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ หน่วยงานสัตว์ทดลอง
10
ผศ.ดร.วรศักดิ์ แก้วก่อง
อาจารย์
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11
นางสาวกันธิชา สุวรรณมณี
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
นายจตุรงค์ อินผัด
นักศึกษา
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13
สพ.ญ.สุชีวา จันทร์หนู
อาจารย์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
14
นายวิชชา เสริมประดิษฐ์
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
15
ศุภลักษณ์ กฤตนัย
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
16
นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
17
วิภาวี จึงสงวนพรสุข
นักวิจัย
คณะเภสัชศาสตร์
18
นางสาวพัชรา เผือกเทศ
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
19
นางสาวภัคสิรี สรณารักษ์
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
20
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เขืองเชียงขวาง
นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์
21
นางสาวกนกวรรณ บุญเกิด
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
22
ธัญลักษณ์ บุญมาทน
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
23
ฤทธิเกียรติ ประชุมชัย
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
24
นางสาวเอื้อมพร เอกขระ
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์
25
นายธีรพร กทิศาสตร์
อาจารย์
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
26
นายวิศรุตม์ ไกรทอง
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
27
นางสาวณัฐญา ดวงหะคลัง
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
28
นางสาวพิชญกานต์ ตะกลมทอง
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์
29
นาย วุฒิชัย เคนไชยวงศ์
อาจารย์
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30
นายยุทธพงษ์ ภักมี
นักวิจัย
วิทยาศาสตร์
31
สายัณห์ สืบผาง
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
32
นางสาว วรุณ โคตะ
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33
นางสาวมนทกานต์ โมฆรัตน์
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์
34
นายชาญณรงค์ สุขประเสรฐ
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
35
สุกัญญา เจริญศิลป์
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
36
นางสาวฉัตฑริกา เพ็งดี
นักศึกษา
เภสัชศาสตร์
37
นายศุภนนท์ ตู้นิ่ม
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
38
นางสาวปรางทิพย์ อุทัยวัตร
นักศึกษา
เทคนิคการแพทย์
39
นางสาวศลิษา โคตุพันธุ์
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
40
นายสรรพสิทธิ แปลงแก้ว
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
41
นางพิณซอ กรมรัตนาพร
นักวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
42
ผศ.เสรี แข็งแอ
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
43
นายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
44
นางสาวกิ่งกาญน์ สาระชู
นักวิจัย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
45
นางสาวธิดารัตน์ กันฮะ
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
46
นายภูวดล บินสุหลง
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
47
นางสาวนลิษา คชมิตร
นักศึกษา
ภาคจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
48
นางสาว กวิสรา วัชรตานนท์
นักศึกษา
เภสัชศาสตร์
49
ชัชวาล ยุทธสนอง
นักศึกษา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
ผศ.ดร.มารุตพงศ์ ปัญญา
อาจารย์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
51
นางสาวกนกกาญจน์ รีบเร่งรัมย์
อาจารย์
เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
52
น.ส.พิมพ์พุทธ จันโทสุทธิ์
นักศึกษา
เภสัชศาสตร์
53
นายรัตนธร ชูนอง
นักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
54
นางสาวนวรัตน์ เมืองเล็น
นักศึกษา
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
55
นายรณชัย พรมชาติ
นักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
56
น.ส.ธนิกุล ศรีธัญรัตน์
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
57
ผศ.สุปราณี จิตรเพียร
อาจารย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58
นางสาวภัทรานุช พนาลิกุล
นักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
59
นายสุรัตน์ วังพิกุล
นักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60
ทิพย์สุดา คนงาม
นักศึกษา
เทคโนโลยี
61
นางสาวชฎาพร ไชยมนตรี
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์
62
นางสาวศิรินญา พรมคำ
นักศึกษา
วิทยาศาสตร์
63
นางงสาวศศิวรรณ ศิริชน
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี มหาวิทาลัยขอนแก่น
64
Mr. Raksmey THIN
นักศึกษา
Technology
65
นางสาวอธิยา เตชะปารินทร์
นักศึกษา
เทคโนโลยี
66
นางสาวภัทรภร หล้ามูลชา
นักศึกษา
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
67
นางสาวจิตรานุช ศรีชนะ
นักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา
68
นางสาวมาริษา แสงปาก
นักศึกษา
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
69
นางสาวปุณยนุช ขจรภพ
นักศึกษา
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
70
นางบุญถม มาซา
นักวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์
71
นางสาวสาลินี แนวหล้า
นักศึกษา
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
72
นพ ณัฐพจน์ บุษราคำ
นักศึกษา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์
73
ผศ. ธนาคาร นะศรี
อาจารย์
สัตวแพทยศาสตร์
74
พิริยาภรณ์ สังขปรีชา
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
76
นางสาววรุณ โคตะ
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
77
นายวัชรพงษ์ สิงห์โสภา
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
78
นายชานนท์ ทองดี
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
79
นายกิตติภณ วงศ์พิทักษ์
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
80
นายปฐมพงศ์ หล้าคำ
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
81
นายสายัณ คันธรินทร์
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์
82
เกศรา อำพาภรณ์
นักศึกษา
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
83
นางสาวทองสา บัวสุข
นักวิจัย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
84
นางสาว ชุติมา จ้ายหนองบัว
นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์-โทรสาร 043-203528 หมายเลขภายใน 42170, 44417-18
      © 2015 โดย คณะกรรมการจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น