ติดตามสถานะโครงการที่ขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ลำดับ ชื่อโครงการ
ภาษาไทย
ชื่อโครงการ
ภาษาอังกฤษ
หัวหน้า
โครงการ
หน่วยงาน เข้าประชุม
ครั้งที่
วันที่
พิจารณา
เลขที่
โครงการ
1 ผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 Influence of Herbal Medicine "Andrographis paniculata" on Expression of Cytochrome P 450 Enzymes รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1/2550 10 มกราคม 2550 AEKKU 01/2550
2 อัตราความชุกและความหนาแน่นของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านลุ่มน้ำชีในเขตจังหวัดขอนแก่น Prevalence and intensity of Opisthorchis viverrini in dog and cat in villages of Chi river basin, Khon Kaen province ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1/2550 10 มกราคม 2550 AEKKU 02/2550
3 การทดสอบหาฤทธิ์ของสารสกัดสะแกเครือใน 50% เอทานอล ในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ในหนูเบาหวานชนิดที่ 1 Antiplatelet activity of 50% ethanol extract of Combretum decandrum in type 1 diabetic rats นายธนวัช แก้วคำสอน ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 04/2550
4 พยาธิวิทยาในระดับโมเลกุลของมะเร็งท่อน้ำดีชักนำโดยการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในสัตว์ทดลอง Molecular Pathology of Opisthorchis viverrini induced Cholangiocarcinoma: an Animal Model นางสิริขจร ตังควัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 05/2550
5 แอนติเจนที่เด่นชัดในโปรตีนเปลือกนอกของ Burkholderia pseudomallei และ Burkholderia thailandensis Immuno-dominant antigens in outer membrane proteins of Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis นางสาวขวัญธิดา อุทัยสาร์ กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 06/2550
6 การประเมินผลของการใช้วัคซีนรีคอมบิแนนท์และเชื้อกลายพันธุ์ในแฮมสเตอร์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเลปโตสไปร่า Evaluation of recombinant vaccines and mutants in protection against Leptospira infection in hamster รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 03/2550
7 การพัฒนาต้นแบบการทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรต่อเชื้อบิดในไก่โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง Development of the Model for Testing Anti-Coccidial in Chicken Properties of Herbs using Cell Culture ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 07/2550
8 การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือยึดกระดูกที่พัฒนามาจากสกรูขยายทางทันตกรรมจัดฟันในหนู The Efficacy of Distraction Osteogenesis Device Modified from Expansion Screw in Rat Model อ.ทพ.ศุภกิจ ลิ้มเลิศมงคล ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 08/2550
9 การแสดงออกของ matrix metalloproteinases และตัวยับยั้ง ในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง Expression of matrix metalloproteinases and their inhibitors in cholangiocarcinogenesis in animal model ผศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2550 28 มิถุนายน 2550 AEKKU 09/2550
10 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารสำคัญจากกระชายดำ Study on pharmacokinetic of active compounds from Kaempferia parviflora รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ 3/2250 9 สิงหาคม 2550 AEKKU 10/2550
11 การเจริญเติบโตของ Burkholderia pseudomallei และการตอบสนองของแอนติบอดี ในระยะต่างๆ ในเลือดของหนูที่ทำให้ติดเชื้อแบบเฉียบพลัน, เรื้อรัง และกลับเป็นซ้ำ Growth kinetics of Burkholderia pseudomallei and antibody responses in blood of acute, chronic and relapse infected BALB/c mice นางนัตฎิยา ศรีสุราช ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2550 9 สิงหาคม 2550 AEKKU 11/2550
12 การใช้ CpG ODNs และ CpG-liposome ในการป้องกันการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในหนู balb/c Use of CpG ODNs and CpG-liposome as an immunostimulatory agent against Burkholderia pseudomallei infection in balb/c mice นางสาวอภิชญา พวงเพ็ชร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2550 9 สิงหาคม 2550 AEKKU 13/2550
13 การศึกษาการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมกับยาปฏิชีวนะในการรักษาภาวะช็อก เนื่องจากการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในหนูทดลอง Study of low dose steroids on adjunct to standard treatment for septic shock due to Burkholderia pseudomallei infection murine model นางสาวภาวนา พนมเขต ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2550 9 สิงหาคม 2550 AEKKU 12/2550
14 ผลของเคอร์คูมินต่อโรคพยาธิใบไม้ตับ : ในสัตว์ทดลอง Effect of curcumin on opisthorchiasis viverrini : an animal model ผศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2550 20 กันยายน 2550 AEKKU 17/2550
15 การศึกษาแบบแผนการแสดงออกของ Tumor relevant genes ในกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี Study of the expression of Tumor relevant genes in Cholangiocarcinoma developmental process ผศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2550 20 กันยายน 2550 AEKKU 16/2550
16 ผลของการเสริมบีเทนในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก ปริมาณ และคุณภาพเนื้อในเป็ดเนื้อ Effects of Betaine supplementation on growth performance carcass quality, quantity and quality of meat in the duck นายพิทักษ์ ศรีประย่า ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2550 20 กันยายน 2550 AEKKU 14/2550
17 ผลของระดับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและกรดซิตริคร่วมกับอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในกระบือ Study on level of waste from cassava starch and citric acid plant with the roughage on feed intake, performance, carcass characteristics, meat quality and economic return in buffalo รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 4/2550 20 กันยายน 2550 AEKKU 15/2550
18 บทบาทของลิพิดเปอร์ออกซิเดชั่นในการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และการป้องกันด้วยสารเคอร์คิวมิน Role of lipid peroxidation in Opisthorchiasis viverrini associated cholangiocarcinogenesis and effect of curcumin in chemoprevention รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 4/2550 20 กันยายน 2550 AEKKU 18/2550
19 ผลของสารสกัดโปรตีนเสริมอาหารต่อการแสดงออกของยีนในอันฑะที่รับผิดชอบต่อการสร้างสารแอนโดรเจนและการแสดงออกของยีนในตับที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสารก่อมะเร็งในหนูไมซ์ Effect of the peptide protein extract as a food supplement product on the expressions of testicular enzyme responsible for androgen synthesis and of hepatic enzyme responsible for carcinogen activation in mice รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 5/2550 18 ตุลาคม 2550 AEKKU 19/2550
20 ผลของสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติต่อการต้านภาวะเครียดออกซิเดชันที่เหนี่ยวนำให้เกิดการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดในหนูไมซ์ Effect of the natural antioxidants on oxidative stress-induced vascular dysfunction in mice รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2550 18 ตุลาคม 2550 AEKKU 20/2550
21 การบ่งชี้โปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารประกอบแอนโทไซยานิน ในข้าวเหนียวดำ Identification of proteins associated with anthocyanin synthesis in glutinous purple rice อ.กัลยา กองเงิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2550 18 ตุลาคม 2550 AEKKU 22/2550
22 ผลของการเสริมบีเทนในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต คุณภาพซาก ปริมาณ และคุณภาพของเนื้ออกของไก่เนื้อ Effects of Betaine supplementation on growth performance carcass quality, quantity and quality of breast meat of broiler นางสาวกันยา พลแสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 23/2550
23 ผลของระดับสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังและกรดซิตริคร่วมกับอาหารหยาบต่อปริมาณการกินได้ การเจริญเติบโต ลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในโคเนื้อ Study on level of waste from cassava starch and citric acid plant with the roughage on feed intake, performance, carcass characteristics, meat quality and economic return in beef cattle รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 24/2550
24 ผลการใช้หญ้าขนสด ใบกระถิน ใบถั่วเหลือง ทดแทนอาหารข้นในอาหารสุกรขุนที่เลี้ยงแบบหลุมดินชีวภาพ Feeding of Fresh Para-grass, Leucaena leaf meal and Soybean leaf meal with concentrate for Fattening pig by Natural management นางพิณซอ กรมรัตนาพร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ วาระพิเศ 14 พฤศจิกายน 2550 AEKKU 21/2550
25 การผลิตและการศึกษาคุณสมบัติของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีการกลายพันธุ์ของจีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ไบโอฟิล์ม โดยวิธี transposon mutagenesis Construction and characterization of biofilm mutants of Burkholderia pseudomallei with transposon mutagenesis ผศ.ปรีชา หอมจำปา คณะเทคนิคการแพทย์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550
26 สมรรถนะการเจริญเติบโต ประชากรของจุลินทรีย์ในลำไส้ ไขมันในซีรัม และระดับโคเลสเตอรอลของไก่เนื้อที่เสริมด้วยเชื้อแลคโตบาซิลลัส Growth performance, intestinal microbial populations, serum lipids and meat cholesteral levels of broilers chicken supplemented with a Lactobacillus culture ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 33/2550
27 การศึกษาวิธีการดูดซึมของสารหลักในกระชายดำ Absorption study of active compounds from Kaempferia parviflora ผศ.สุภาวดี ดาวดี คณะเภสัชศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 25/2550
28 การศึกษาผลของสารสกัดกระชายดำต่อระบบเอนไซม์เมตาโบไลซ์ยาในตับหนูไมซ์ Effect of Kaempferia parviflora extract on drug metabolism in mouse liver รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 31/2550
29 ผลของสารสกัดจาก Curcuma sp. rhizome (Curcuma antinaia ว่านนาคราช, Curcuma sattayawsaii ว่านพญางูตัวผู้, Curcuma contravenenum ว่านพญางูตัวเมีย และ Curcuma sp ว่านขอทอง) และ N-acetylcysteine ในการต้านพิษที่ทำให้เสียชีวิตของพิษงูเห่าโดยศึกษาในสัตว์ทดลอง Effects of Curcuma sp. Rhizome extract (Curcuma antinaia ว่านนาคราช, Curcuma sattayawsaii ว่านพญางูตัวผู้, Curcuma contravenenum ว่านพญางูตัวเมีย และ Curcuma sp ว่านขอทอง) and N-acetylcysteine against cobra venom lethality in experimental animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 30/2550
30 การศึกษาผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดในแพะพันธุ์เนื้อ A study on estrus synchronization in meat goat ผศ.สราวุธ ศรีงาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2550 4 ธันวาคม 2550 AEKKU 27/2550
31 การศึกษาผลของนิโคตินที่มีต่อพัฒนาการเจริญของกระดูกหนูแรท Determining effects of nicotine on bone and cartilage development in rats นายเอกลักษณ์ ลักษณะงาม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550
32 การใช้ลักษณะโครงสร้างของกะโหลก ผิวหนังและเส้นขนเพื่อแยกในระดับชนิดย่อยของกระรอกหลากสี Callosciurus finlaysoni (Horsfield, 1824) ที่อาศัยในเขตจังหวัดขอนแก่น Use of skull, skin and hair structures to classify the subspecies level of variable squirrel, Callosciurus finlaysoni (Horsfield, 1824) living in Khon Kaen province อ.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550 AEKKU 28/2550
33 การวิเคราะห์ transcripts ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ตัวเต็มวัย โดยใช้เทคนิค 5'SAGE Analysis of adult Opisthorchis viverrini transcripts by 5'SAGE นายนพพร ชุติวิทูรชัย ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550 AEKKU 26/2550
34 ผลต้านฤทธิ์ของสารสกัดจากกลีบเลี้ยงกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ต่อพิษของยาเตตราซัยคลินในเนื้อเยื่อตับและการสร้างสเปริ์มของหนูเม้าส์ (Mus musculus) Protective Effect of Hibiscus sabdariffa Linn. Aqueous Calyx Extract Against Tetracycline Induced Hepatotoxicity and Spermatogenesis in Mic (Mus musculus) นางสาวยุพิน ทวีบท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550 AEKKU 32/2550
35 การต้านฤทธิ์ของใบหูกวาง (Teminalia catappa L.) ต่อพิษของยาพาราเซตามอลในเนื้อเยื่อตับของหนูเม้าส์ Protective effect of Teminalia catappa L. leaf aqueous extract on Paracetamol induced hepatotoxicity in mice นางสาวนภวรรณ จันทรังษี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550
36 การใช้ปลายข้าวคุณภาพต่ำเพื่อเป็นอาหารกระบือคัดทิ้ง Utilization of Low Quality Broken Rice for Culled Buffalo Feed รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2550 20 ธันวาคม 2550 AEKKU 29/2550
37 โครงการงานบริการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคติดเชื้อปรสิตในคน Immunodiagnosis for human parasitic infections : a laboratory service project รศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 02/2551
38 การหายีนและการศึกษาลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคของเชื้อ Burkholderia pseudomallei Identification and Characterization of Gene(s) that Involve in Pathogenesis of Burkholderia pseudomallei นางสาวธนัชพร บาตรโพธิ์/รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 06/2551
39 การลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันของไก่ที่เหนี่ยวนำให้เกิดความเครียดโดยการเสริมขมิ้นชันในอาหาร Oxidative stress reduction in stress induced chickens using Tumeric (Curcuma longa) supplementation in the diets นายกรันต์ กรรณิการ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 17/2551
40 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำโดยการแยกเลี้ยงเดี่ยว Effect of curcumin on social isolation-induced behavioral changed and oxidative stress in mice อ.เยาวเรศ สุมานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 05/2551
41 ผลของสารสกัดกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบต่อระดับน้ำตาลในเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันของหนูแรทเบาหวานเรื้อรัง The effect of Hibiscus sabdariffa Linn. extract on the blood glucose and oxidative stress of chronic diabetic rats รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 04/2551
42 การศึกษาการซึมผ่านผนังลำไส้เล็กของสารแอนโดรกราโฟไลด์ และอนุพันธ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ในสัตว์ทดลอง In vitro permeability study of andrographolide and its derivatives นางสาวสุภาวดี สืบศาสนา คณะเภสัชศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 03/2551
43 ผลของสารพฤษเคมีต่อความดันเลือด, ภาวะเครียดออกซิเดชัน และการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติในหนูขาวทดลองที่ทำให้เกิดความดันเลือดสูงด้วยสาร L-NAME Effects of phytochemicals on blood pressure, oxidative stress and vascular dysfunction in L-NAME hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2551 24 มกราคม 2551 AEKKU 01/2551
44 ฤทธิ์ของ quercetin ต่อการป้องกันระบบประสาทจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ The neuroprotective effect of quercetin against alcohol toxicity นางสาวปาริชาติ อ้นองอาจ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 07/2551
45 ผลของบัวบกและมังคุดต่อกระบวนการหายของแผลในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวาน Effects of Centella asiatica Linn. And Garcinia mangostana Linn. On the healing of dermal wounds in diabetic rats นายจิรัฏฐ์ งันลาโสม/ดร.ธัญดา สุทธิธรรม ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 23/2551
46 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาไอเวอร์เมคติน ชนิดครีม ชนิดผง และชนิดฉีด โดยผ่านทางปากต่อพยาธิในทางเดินอาหารของม้า Comparative efficacy of paste, powder and injection formulation administered by oral route of Ivermectin against gastrointestinal parasite in horses นายภาวิน สายหู ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 08/2551
47 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวกับคนในอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น Relationship between prevalence of Opisthorchis viverrini in dog and cat and human in Phu Wiang District,Khon Kaen province ผศ.สุวิทย์ อุปสัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 09/2551
48 ผลของน้ำมันหอมระเหย 25 ชนิดในการยับยั้งการ sporulation ของ oocysts และ การ infection เซลเพาะเลี้ยงของ sporozoits ของ Eimeria tenella Effect of 25 volatile oils on the inhibition of oocysts sporulation and cell line infection of sporozoits of Eimeria tenella ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
49 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรไทย ต่อการติดเชื้อบิดในไก่และสุกร Study of anticoccidial effects of Thai herb extracts against coccidial infected poultry and pig ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
50 ทดสอบประสิทธิภาพของ subunit vaccine ชนิด E2 ร่วมกับ Npro ในสุกรในแง่ของการป้องกันโรค Efficiency of subunit vaccine E2 plus Npro in prevention disease of swine นางสาวประสาทพร บริสุทธิ์เพ็ชร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551
51 การเฝ้าระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวต่อความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุข Surveillance of Opisthorchis viverrini infection in Dogs and Cats Pertaining to the Risk of Public Health ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 10/2551
52 การพัฒนาการผลิตสารเสริมชีวนะ (Probiotics) เพื่อใช้ในอาหารสัตว์ปีก Development of Probiotics production for using as poultry feed additive ผศ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 15/2551
53 ศักยภาพการนำไวรัส Infectious bursal disease ที่ผลิตในเซลล์ปฐมภูมิและไวรัส Newcastle disease ที่ผลิตใน continuous cell line มาใช้ในการผลิตวัคซีน Potential of Using Infectious Bursal Disease Virus Produced in Primary Cell and Newcastle Disease Virus Produced in Continuous Cell Line for Vaccine Production ผศ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 2/2551 28 กุมภาพันธ์ 2551 AEKKU 16/2551
54 การเหนี่ยวนำการพัฒนาการของฟอลลิเคิลและการตกไข่ในแพะเพศเมียพันธุ์พื้นเมืองไทยโดยใช้ฮอร์โมน FSH ร่วมกับ hCG Induction of multiple follicular development and ovulation in Thai native does using FSH and hCG นายจารึก ณัฏฐากรกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 3/2551 25 มีนาคม 2551 AEKKU 13/2551
55 การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวของแพะพื้นเมืองไทยโดยใช้แพะเพศผู้ที่ผ่าตัดท่อน้ำเชื้ออสุจิ Induction of estrus and puberty of Thai native goat using bulk vasectomy นายจารึก ณัฏฐากรกุล ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 3/2551 25 มีนาคม 2551 AEKKU 14/2551
56 การประเมินคุณภาพของโอโอไซต์โดยใช้ตัวชี้วัดทางชีวเคมีโมเลกุล Assessment of oocyte quality using molecular biochemical markers นายปิยวิทย์ เกษร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 3/2551 25 มีนาคม 2551 AEKKU 12/2551
57 การศึกษาฤทธิ์ลดไข้แก้ปวดและความเป็นพิษของยาเบญจโลกวิเชียรในสัตว์ทดลอง Study on Antipyretic and Analgesic Activities and Toxicity of Bencha Loga Wichian Herbal Drug in Experimental Animals นางสาวอำภา คนซื่อ คณะเภสัชศาสตร์ 3/2551 25 มีนาคม 2551 AEKKU 19/2551
58 ผลของสารสกัดสะระแหน่ต่อการลดความดันเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหลอดเลือด Effects of Mentha cordifolia extracts on the reduction of blood pressure and improvement of vascular function ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2551 24 เมษายน 2551 AEKKU 11/2551
59 Pathogenesis of liver fluke induced cancer in Thailand Pathogenesis of liver fluke induced cancer in Thailand รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา วาระพิเศ 6 มิถุนายน 2551 AEKKU 18/2551
60 การวิเคราะห์โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ด้วยเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอ Population genetics structure of Opisthorchis viverrini based on microsatellite DNA analysis นางสาวนงลักษณ์ เหลาพรม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 5/2551 26 มิถุนายน 2551 AEKKU 20/2551
61 การศึกษาผลระดับโปรตีนที่ย่อยสลายในรูเมนสูงต่อระดับรูเมนและพลาสมาฮีสตามีนในโคนม EFFECT OF HIGH LEVEL OF RUMEN DEGRADABLE PROTEIN ON RUMEN AND PLASMA HISTAMINE IN THE DAIRY COW ผศ.อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2551 24 กรกฎาคม 2551 AEKKU 21/2551
62 ผลของการเสริมอิพิเดอร์มอลโกรทแฟคเตอร์ภายหลังการคัดเลือกด้วยไบรลิแอนท์ คริซิลบลูต่อความสามารถในการพัฒนาการเจริญพร้อมปฏิสนธินอกร่างกายของโอโอไซต์แมวบ้าน Effects of Epidermal Growth Factor (EGF) Supplementation on Developmental Competence of Domestic Cat Oocytes Selected with Brilliant Cresyl Blue (BCB) นายชาตรี ชำนาญดี/อ.น.สพ.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2551 24 กรกฎาคม 2551 AEKKU 22/2551
63 การจำแนกและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ลำไส้ echinostomes ในประเทศไทยโดยใช้ตัวอัลโลไซม์เป็นเครื่องหมายพันธุกรรม Discrimination and evolutionary relationship of echinostomes, in Thailand by allozyme markers รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2551 28 สิงหาคม 2551 AEKKU 25/2552
64 ผลของสารอนุพันธ์ไนโตรอาร์จินินต่อภาวะความจำเสื่อมและภาวะเครียดออกซิเดชั่นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสารสคอร์โปลามิน Effect of nitro-arginine derivative on the special cognitive deficit and oxidative stress in mice induced by scopolamine ดร.จันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ 8/2551 25 กันยายน 2551
65 ไอโซฟลาโวนอยด์ในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว และผลของเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาวต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในหนูไมซ์ Isoflavonoids in tissue cultures of Pueraria candollei Wall. Ex Benth. var mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham and their effects on related P450 enzyme activities in mice นางสาวลติพร อุดมสุข/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 7/2551 28 สิงหาคม 2551 AEKKU 24/2551
66 ผลของสารสกัดว่านชักมดลูกต่อความจำและการเรียนรู้ในหนูและการศึกษาทางเภสัชจลศาสตร์ Effect of Curcuma comosa Crude Extract on the Learning Memory inRat and the Pharmacokinetics Study Mr. Jian Su/รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ 7/2551 28 สิงหาคม 2551 AEKKU 25/2551
67 การศึกษาฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ ลดไข้ และความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน ของสารสกัดเอธานอลจากใบและจากเปลือกรากส่องฟ้าดงในสัตว์ทดลอง Study on Anti-nociceptive, Anti-inflammatory, Anti-pyretic Activities and Acute Toxicity of Ethanolic Extract from Leaves and Root Bark of Clausena harmandiana Pierre in Animal Models นางสาวพบพร ตากไธสง/รศ.จินดา หวังบุญสกุล คณะเภสัชศาสตร์ 8/2551 25 กันยายน 2551 AEKKU 27/2551
68 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบ (Hibiscus sabdariffa) ต่อการนำน้ำตาลเข้าเซลล์และการหลั่งอินซูลินในหนูแรทเบาหวาน MECHANISMS OF HYPOGLYCEMIC EFFECT OF HIBISCUS SABDARIFFA IN STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETIC RATS นางสาวเอี่ยมฤทัย วิเศษหมื่น/รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2551 25 กันยายน 2551 AEKKU 26/2551
69 การศึกษาประสิทธิผลของน้ำส้มควันไม้ต่อการยับยั้งเชื้อซัลโนเนลาเอ็นทิไรติดิสในทางเดินอาหารของไก่ไข่และคุณภาพและผลผลิตของไข่ไก่ The Efficacy Study of Wood vinegar uses as an Inhibitor for Salmonella Enteritidis in the digestive tract of laying hens including egg productions and egg qualities ผศ.นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2551 30 ตุลาคม 2551 AEKKU 31/2551
70 การศึกษาความชุกของการติดเชื้อ ฮันตาไวรัส (Hantavirus) เลปโตสไปรา (Leptospira) และฟรานคิเชลลา (Francisella) จากหนูพุก ในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย Prevalece in infecion of Hantavirus, Leptospira and Francisella in Bandicoot from Amphure Wangsapung, Loei Province, Thailand ผศ.นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2551 30 ตุลาคม 2551 AEKKU 32/2551
71 ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดใบกฤษณาในหนูแรทเบาหวาน Antidiabetic activity of agarwood leaf methanolic extract in diabetic rats รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2551 30 ตุลาคม 2551 AEKKU 28/2551
72 การศึกษาศักยภาพการป้องกันและลดอาการความจำบกพร่องและการตายของเซลล์ประสาทในโรคอัลไซเมอร์ด้วยแผ่นปิดเยื่อบุนาโนผสมสารสกัดธรรมชาติ Study the potential of nanotechnology patch combined with natural product to protect and attenuate the cognitive deficit and neuronal loss in Alzheimer's disease ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2551 30 ตุลาคม 2551 AEKKU 45/2551
73 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมสมดุลย์ของน้ำตาลในเลือด และฮอร์โมนจากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง Effec of Hibicus sabdariffa on glucohomeostasis and adipocytes hormones in rats with metabolic syndrome induced by high carbohydrate and fat diet. รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2551 30 ตุลาคม 2551 AEKKU 29/2551
74 ผลของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผนังของหลอดเลือดแดงใหญ่ของหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง Effect of Hibiscus sabdariffa on morphology of the conduit arterial wall of rats with metabolic syndrome-induced by high carbohydrate and fat diet ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 43/2551
75 ผลของกระเจี๊ยบต่อการเปลี่ยนแปลงพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรมเนื่องจากได้รับอาหารที่มีน้ำตาลและไขมันสูง Effect of Hibiscus sabdariffa on hemodynamic changes in rats with metabolic syndrome-induced by high carbohydrate and cholesterol diet ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 41/2551
76 ผลของขมิ้นชันต่อพยาธิสภาพ และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี Effects of Turmeric on Pathological Changes Through Tumor Relevant Gene Expressions in Hamster Opisthorchiasis-associated Cholangiocarcinoma Development น.ส.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ/ผศ.ดร.สพ.ญ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 34/2551
77 การศึกษาฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันในสารสกัดสมุนไพรไทย Immunomodulating activity of Thai herbal extracts รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551
78 การศึกษาการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหารและอัตรารอดของปลาโมง A Study on Supplementation of Diets with Vitamin C on Growth Feed Efficiency and Survival Rat of Pangasius bocourti Sauvage อ.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 40/2551
79 การใช้อีเอ็มเป็นโปรไบโอติกในการเลี้ยงปลาโมง (Pangasius bocourti) Using effective organism is probiotic in Pla Mong (Pangasius bocourti) อ.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์ สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 44/2551
80 ระดับพลังงานในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลาสังกะวาดเหลืองที่เลี้ยงในกระชัง Effect of Dietary Energy Level on Growth and Carcass Composition of Siamensis Pangasius (Pongasius macronema Bleeker, 1851) in Cage Culture ผศ.ภาสกร แสนจันแดง สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 37/2551
81 การพัฒนามันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งโปรตีนสูงจากเชื้อรา Aspergillus niger และเชื้อยีสต์ Saccaromyces cerevisae ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพไข่ไก่ และต้นทุนการผลิต The Development Cassava Fermentations from Aspergillus niger and Saccaromyces cerevisae of Increase Protein in Diets Layer on Performance Production, Quality Egg and Cost Production. อ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล คณะวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 38/2551
82 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลบนรังในโคนมแรกคลอดที่เคยให้ลูกครั้งเดียวกับโคนมที่เคยให้ลูกหลายครั้ง Comparisons of ovarian follicular growth in early postpartum primiparous and multiparous dairy cows นายสมจิตร์ กันธาพรม/ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 33/2551
83 ผลการเสริม hCG และ GnRH ในวันที่ 5 หลังกำหนดเวลาผสมเทียมต่ออัตราการผสมติดในโคนมหลังคลอด Effect of day 5 administration of hCG and GnRH in a timed artificial insemination protocol on the conception rate of postpartum dairy cows นายสมจิตร์ กันธาพรม/ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 35/2551
84 การควบคุมการทำงานของรังไข่ในโคแรกคลอด: กิจกรรมการแบ่งเซลล์ของฟอลลิเคิลโคระยะก่อนการตกไข่วันที่ 5 หรือ 6 ของคลื่นฟอลลิเคิลแรก Controlling of ovarian function in postpartum cows: Mitotic activity of bovine preovulatory follicles on day 5 or day 6 of the first follicular wave นายสมจิตร์ กันธาพรม/ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 36/2551
85 สัตว์ทดลองสำหรับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrin) Animal models for Opisthorchis viverrini infection น.ส.บุศรา แก้วสมุทร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2551 20 พฤศจิกายน 2551 AEKKU 30/2551
86 การติดเชื้อหาพยาธิหนอนหัวใจสุนัข ในยุง และในเลือดสุนัขที่ติดเชื้อ ด้วยวิธี real time PCR และวิเคราะห์ด้วย melting curve Detection of Dirofilaria immitis in infected mosquitoes and dogs by real-time fluorescence resonance energy transfer PCR-based method and melting curve analysis ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2551 25 ธันวาคม 2551 AEKKU 39/2551
87 การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่ของสัตว์ตัวให้และตัวรับของแพะพื้นเมืองไทย Synchronization of estrus and ovulation in donor and recipient Thai-native goat นางสาวกฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ/ผศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2551 25 ธันวาคม 2551 AEKKU 42/2551
88 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นอาหารผสมสำเร็จเพื่อใช้เป็นอาหารโคเนื้อ Utilizatio of waste product from citric acid plant in Total Mix Ration in the diet of beef cattle อ.เวชสิทธิ์ โทบุราณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 4/2552
89 ผลของการใช้เศษเหลือของแก่นตะวันต่อการใช้ประโยชน์ได้และประสิทธิภาพการเจริฐเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อกระต่าย Utilization of crop residue from Kaentawan (Helianthus tuberosus L.) for growth performance carcass composition and meat quality of rabbit ผศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 5/2552
90 การใช้สิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารข้นในกระบือ Utilization of waste product from cirtric acid plant as concentrate diet in buffalo รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 6/2552
91 การศึกษาพิษวิทยาของสารสกัดผลหม่อน Study the toxicities of mulberry fruit รศ.กมลทิพย์ บราวน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 8/2552
92 ศักยภาพของผลหม่อนในการป้องกันและลดการทำลายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำใน Alzheimer's disease The potential of mulberry fruit to protect and attenuate neurotoxicity in Alzheimer's disease. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 7/2552
93 การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังของผลิตภัณฑ์เส้นใยอาหารจากกากมะเขือเทศ Study the protective and therapeutic effect against chronic disease of fiber supplement from tomato waste ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 12/2552
94 การศึกษาศักยภาพของดักแด้ไหมในการกระตุ้นการเรียนรู้และปกป้องสมอง Study the potential of Bombyx mori to protect brain ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 10/2552
95 ศักยภาพการรักษาแผลเบาหวานและ neuropathic pain ของ film on diabetic wound and diabetic neuropathy Therapeutic potential of natural product biodegradable polymer film on diabetic wound and diabetic neuropathy ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 11/2552
96 อิทธิพลของสภาวะทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอดต่อการควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติในหนูเพศเมียวัยโตเต็มที่ Perinatal taurine status influences autonomic control of arterial pressure in adult female rats นางสาวอัจฉรา แถวหมอ/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 3/2552
97 การศึกษาศักยภาพของผลหม่อนต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในภาวะโรคหลอดเลือดสมอง Study the potential effect of Morus alba fruits to protect against neurodegeneration in stroke condition. นายปรัชญา แก้วแก่น/ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 1/2552
98 ฤทธิ์ป้องกันอาการที่พบในโรคพาร์คินสันของเคอร์เซตินในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร 6-ไฮดรอกซีโดพาร์มีน Neuroprotective effect of Quercetin against Parkinson like symptoms induced by 6-Hydroxydopamine in rats นางสาวณภัทร ศรีรักษา/ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2552 22 มกราคม 2552 AEKKU 2/2552
99 ฤทธิ์ของผลหม่อนต่อการป้องกันระบบประสาทจากการถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ The neuroprotective effect of mulberry (Morus alba) fruits against neurotoxicity induced by alcohol นางสาวณัฐพร พันธะโก/รศ.โกวิท ไชยศิวามงคล ภาควิชากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ 2/2552 19 กุมภาพันธ์ 2552 AEKKU 13/2552
100 การศึกษาฤทธิ์ของสารแอนโดรกราโฟไลด์ และสารกึ่งสังเคราะห์แอนโดกราโฟไลด์ต่อพฤติกรรมทางเพศ ปริมาณสเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์มและระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ในหนูไมซ์เพศผู้ Effects of andrographolide and its semisynthetic derivatives on sexual behaviors, sperm quantity, sperm motility and serum testosterone level in male mice. รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2552 19 กุมภาพันธ์ 2552 AEKKU 9/2552
101 การศึกษา Bioavailability และการกระจายตัวในอวัยวะต่าง ๆ ของสารสกัดจากกระชายดำในหนู Study of biovailability and organ distribution of Kaemferia parviflora extract รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2552 30 มีนาคม 2552 AEKKU 16/2552
102 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นเส้นใยนาโนอิเลคโตรสปิน เพื่อใช้เป็นวัสดุรักษาบาดแผล Efficacy study of electrospun nanofiber as a wound healing product นายนฤพนธ์ คำพา ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3/2552 30 มีนาคม 2552 AEKKU 18/2552
103 โปรตีนเป้าหมายในโรคพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการป้องกัน วินิจฉัยและการรักษา Targeting opisthorchiasis-assocaited cholangiocarcinoma proteins for chemoprevention, diagnosis and treatment ผศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2552 30 มีนาคม 2552 AEKKU 17/2552
104 ผลต้านของสารสกัดจากกระชายดำ (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker) ต่อพิษของยาไซเมทิดีนในการสร้างสเปิร์มและพยาธิสภาพต่อเนื้อเยื่อตับในหนูเม้าส์ (Mus musculus) Protective Effect of Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker Extract Against Cimetidine on Spermatogenesis and Liver Histopatology in Mice นางนฤมล คำนนท์/รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 3/2552 30 มีนาคม 2552 AEKKU 19/2552
105 ผลของเมลาโทนินต่อภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) Effect of melatonin on oxidative and nitrative stress in hamsters infected with Opisthorchis viverrini นางสาวอุมาวดี เหลาทอง/ผศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2552 23 เมษายน 2552 AEKKU 20/2552
106 ผลของการเสริมสะระแหน่และวิตามินอีต่อปฏิกิริยาลิปิดเฟอร์ออกซิเดชันในเนื้อไก่ Effect of Metha cordifolia Opiz and vitamin E on lipid peroxidation in chicken meat ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2552 23 เมษายน 2552
107 สารประกอบทุติยภูมิจากรากลอยเพาะเลี้ยงของต้นกวาวเครือขาวและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารกลุ่มไอโซฟลาโวนอยด์ด้วยเทคนิคอีไลซ่า Secondary metabolites from hairy roots of Pueraria candollei and development of enzyme-linked immunosorbant assays to determine the major isoflavonoids in Pueraria candollei นางสาวเบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2552 23 เมษายน 2552 AEKKU 14/2552
108 ฤทธิ์ของกล้วย ต่อความจำ อาการซึมเศร้า และการทำงานของกล้ามเนื้อ The effect of Musa spp. On memory, depression and muscle performance ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2552 23 เมษายน 2552
109 ผลของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงยา: การศึกษาในหลอดทดลองและในร่างกาย Effect of Thai medicinal plants on drug metabolizing enzymes: In vitro and In vivo studies. รศ.วิจิตรา ทัศนียกุล ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2552 23 เมษายน 2552 AEKKU 15/2552
110 การศึกษาระบาดวิทยาของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola giganantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น Epidemiology of Fasciola gigantica in cattle and buffaloes in villages surrounding Lawa Reservoir, Khon Kaen Province ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2552 21 พฤษภาคม 2552 AEKKU 22/2552
111 ความชุกและระบาดวิทยาทางซีรัมของโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ในสุนัขและแมวรอบเขตระบาดแก่งละว้า จ.ขอนแก่น Prevalence and Seroepidemiology of Opisthorchis viverrini in Dogs and Cats in Lawa Water Reservoir, Khon Kaen ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2552 21 พฤษภาคม 2552 AEKKU 23/2552
112 การศึกษาระบาดวิทยาทางซีรัมของพยาธิใบไม้ตับโค-กระบือ (Fasciola giganantica) ในหมู่บ้านรอบแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น Seroepidemiology of Fasciola gigantica in cattle and buffaloes in villages surrounding Lawa Reservoir, Khon Kaen Province รศ.ประสาน ตังควัฒนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2552 21 พฤษภาคม 2552 AEKKU 24/2552
113 ผลของสารเคอร์คูมินต่อโครงสร้างผนังของหลอดเลือดแดงใหญ่ในหนูขาวปกติและหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดความดันเลือดสูง Effects of curcumin on morphology of the wall of the conduit artery of normotensive and L-NAME-induced hypertensive rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 6/2552 18 มิถุนายน 2552 AEKKU 30/2552
114 การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีและลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนขนาด 42 กิโลดัลตันซึ่งติดอยู่กับไบโอตินจากจอตาและสมองของสัตว์บางชนิด Biochemical properties and amino acid sequences of the 42 kDa biotin-coupled protein from retinas and brains of some animals รศ.นิสันต์ สัตยาศัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2552 18 มิถุนายน 2552 AEKKU 26/2552
115 การศึกษาฤทธิ์ ลดไข้ แก้ปวด และต้านการอักเสบ รวมทั้งความเป็นพิษของสารสกัดจากใบกฤษณา ในสัตว์ทดลอง Studies of Antipyretic, analgesic anti-inflammatory effects and toxicity of agarwood leaves extract in experimental animals. รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2552 18 มิถุนายน 2552 AEKKU 32/2552
116 Pathogenesis of liver fluke induced cancer in Thailand Pathogenesis of liver fluke induced cancer in Thailand รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระพิเศ 15 มิถุนายน 2552 AEKKU 21/2552
117 การประเมินประสิทธิภาพ การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ โดยวิธีการตรวจหาแอนติเจนและดีเอ็นเอในคนและสัตว์ทดลอง A comprehensive evaluation of methods for diagnosis of opisthorchiasis by coproantigen and DNA detection in human and animal model นางสาวกัญญารัตน์ เดือนหงาย/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2552 23 กรกฎาคม 2552 AEKKU 27/2552
118 THE EFFECT OF HIGH CRUDE PROTEIN AND DEGRADABLE CARBOHYDRATE ON SUBACUTE RUMEN ACIDOSIS AND ENDOTOXIN CONCENTRATIONS IN DAIRY COWS THE EFFECT OF HIGH CRUDE PROTEIN AND DEGRADABLE CARBOHYDRATE ON SUBACUTE RUMEN ACIDOSIS AND ENDOTOXIN CONCENTRATIONS IN DAIRY COWS ผศ.อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7/2552 23 กรกฎาคม 2552 AEKKU 29/2552
119 การพัฒนาตำรับยาฉีดเมลาโทนิน Development of melatonin injection นางรติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2552 23 กรกฎาคม 2552 AEKKU 28/2552
120 การศึกษาโปรตีน HMGB1 ในผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิสที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และโครงการลูกชื่อ การศึกษาผลการรักษาของ ethyl pyruvate ต่อแบบจำลองสภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดเมลิออยโดสิสในหนู The sutdy of HMGB1 in patients with septicemic melioidosis with a subproject entitled "the study of therapeutic effect of ethyl pyruvate on a mouse model of septicemic melioidosis" รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2552 23 กรกฎาคม 2552
121 การปรุงแต่งสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตกรดซิตริคเพื่อเป็นแหล่งอาหารเสริมของโคเนื้อ Utilization of treated citric waste as a supplemented diet in beef cattle รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 8/2552 20 สิงหาคม 2552 AEKKU 35/2552
122 ผลของการใช้เศษเหลือของแก่นตะวันต่อการใช้ประโยชน์ได้และประสิทธิภาพการเจริญเติบโต คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อสุกร Utilization of crop residue from Kaentawan for growth performance carcass composition and meat quality of pig นางสาวกันยา พลแสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 8/2552 20 สิงหาคม 2552 AEKKU 33/2552
123 การควบคุมความดันเลือดแดงโดยระบบประสาทอัตโนวัติหลังการฟื้นตัวจาก ภาวะหัวใจหยุดเต้นในหนูขาวโตเต็มตัวที่ได้รับทอรีนน้อยหรือมากเกินในระยะก่อนและหลังคลอด Autonomic nervous system control of arterial pressure after cardiac arrest recovery in adult rats with perinatal taurine deficit or excess นางสุภาพร กุลธินี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2552 20 สิงหาคม 2552
124 การศึกษาหน้าที่ของยีน BPSL2024 ของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI โดยใช้หนูทดลอง IN VIVO FUNCTIONAL ANALYSIS OF BPSL2024 GENE IN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI นายจิรโรจน์ เนียมนาค/ดร.วิเศษ นามวาท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2552 20 สิงหาคม 2552
125 ไมโรเอสทรอลในรากลอยเพาะเลี้ยงกวาวเครือขาว Pueraria candollei var. mirifica และศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อฤทธิ์ทางชีวภาพและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 Miroestrol from Pueraria candollei var. mirifica hairy roots culture and its potential on biological activities and cytochrome P450 enzyme activity รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2552 20 สิงหาคม 2552 AEKKU 31/2552
126 การโคลน Regulatory T cells จากหนู Balb/C ที่ถูกฉีดกระตุ้นด้วยแอนติเจนของ Opisthorchis viverrini Cloning of regulatory T cells from Balb/C mice immunized with Opisthorchis viverrini นายจำรัส แก้วแรมเรือน/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2552 17 กันยายน 2552 AEKKU 36/2552
127 การศึกษาฤทธิ์ของลูกหม่อนในการป้องกันความจำบกพร่องและการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูขาวที่เหนี่ยวนำโดยภาวะความเครียดจากการจำกัดการเคลื่อนที่และความเย็น The effect of mulberry (Morus alba) fruits on cognitive deficit and gastric ulcer in rat induced by cold immobilization stress นางสาวบุพชาติ คันธิยงค์/รศ.กมลทิพย์ บราวน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 9/2552 17 กันยายน 2552 AEKKU 51/2552
128 การศึกษาฤทธิ์ของใบข่อย (Streblus asper Lour.) และเหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus L) ต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง CNS Effects of Streblus asper Lour. Leave and Acorus calamus L rhyzome in animals ผศ.ธารินี อัครวิเชียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2552 17 กันยายน 2552
129 ผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่ให้โดยการกินหรือหยอดที่ช่องเปิดทวารร่วม ต่อการป้องการติดเชื้อซัลโมเนลล่าเอ็นเทอไรทิดิส และการเปลี่ยนแปลงทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของลำไส้ในลูกไก่หลังฟัก Effect of Lactobacillus spp. Given by Oral or Cloacal Route on Preventing Salmonella Enteritidis Infection and Changing Microscopic Anatomy of Intestine in Newly-Hatched Chicks ผศ.พีระพล สุขอ้วน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2552 17 กันยายน 2552
130 การศึกษาผลของแบคทีเรียโปรไบโอติกส์ (Lactobacillus spp.) ที่แยกจากกระพุ้งไส้ใหญ่ไก่เต็มวัย ต่อการสร้างสารคัดหลั่งประเภทเมือกและการเปลี่ยนแปลงเยื่อบุผิวลำไส้ของลูกไก่หลังฟัก Effect of Probiotic Bacteria (Lactobacillus spp.) Isolated from Adult Chicken's Cecum on Secretion of Mucus and Change of Intestinal Epihelium in Post-Hatched Chicks นางปรียาภรณ์ สุระชน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2552 17 กันยายน 2552 AEKKU 34/2552
131 การตรวจหาระดับ nonesterified fatty acid ในน้ำนมและพลาสมาของโคนม Determination of nonesterified fatty acid level in dairy milk and plasma ผศ.อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2552 17 กันยายน 2552
132 โครงการศึกษาและพัฒนาการเก็บรักษาน้ำเชื้อของแมวบ้าน Research project for improvement on preservation of domestic cat semen นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/2552 22 ตุลาคม 2552
133 ผลของสารเคอร์คูมินต่อโครงสร้างการปรับรูปแบบโครงสร้าง และความยืดหยุ่นของหลอดเลือด หนูขาวหลังจากยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ Effect of curcumin on vascular remodeling and arterial elastic property following nitric oxide synthesis blockede in rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 37/2552
134 ผลของวิธีการให้อาหารแบบขั้นบันไดในระยะวงรอบการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของ แพะพื้นเมืองไทย Effect of stair-step feeding regimen during estrous cycle on fertility of Thai Native goats นายจารึก ณัฏฐากรกุล/รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 39/2552
135 อิทธิพลของชนิด serum ต่อการแสดงออกของโปรตีนอินเทอร์เฟียรอนทาว (IFN-t) และ Bcl-2ในการผลิตเอ็มบริโอของโค Effects of serum type supplementation on Interferon-Tau (IFN-t) expression and Bcl-2 in Bovine Embryo Production นางสาวอภิรดี สวรรค์นคร/รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 44/2552
136 การใช้ประโยชน์จากกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เจริญบนวัสดุใต้น้ำ (Periphyton) เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน: อัตราการใช้ปุ๋ยและผลผลิตของปลาในการเลี้ยงเชิงเดี่ยวและเลี้ยงแบบหลายชนิดร่วมกัน Utilization of Periphyton for Sustainable Aquaculture: Fertilization Rate and Fish Production in Monoculture and Polyculture. รศ.วิรัช จิ๋วแหยม สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 38/2552
137 การคัดเลือกพันธุ์ปลากดเหลือง (Mystus nemurus) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยการใช้เทคนิค RAPD และ microsatellite primed PCR Selection of Green Catfish (Mystus nemurus) in Northeast of Thailand by using RAPD and Microsattellite primed PCR นางสาวสุกัญญา คำหล้า/รศ.นิสันต์ สัตยาศัย ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 49/2552
138 อายุและน้ำหนักของแม่สัตว์มีผลต่อขนาดครอก การเจริญของรก และการพัฒนาการของตัวอ่อนแพะพื้นเมืองไทย Effect of maternal age and weight on number of fetuses, placental growth, and fetal development in Thai Native Goat น.ส.กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2552 22 ตุลาคม 2552 AEKKU 40/2552
139 การทดสอบฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดกระด้าง The study of immunomodulatory effect of Lentinus polychrous mycelial extracts นางนิรามัย ฝางกระโทก/รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 47/2552
140 การศึกษาวิธีวิเคราะห์สารเมลามีนและโพลียูเรียฟอร์มาลดีไฮด์และการเสริมในอาหารที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการผลิตและการเกิดวิการของอวัยวะภายในของไก่เนื้อและไก่ไข่ Studies on method for determination of melamine and polyureaformaldehyde and their dietary supplementation effects on growth performance and internal organ lesion of broiler and layer นางศรีสุดา ศิริเหล่าไพศาล/รศ.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2552 26พฤศจิกายน 2552
141 การศึกษาวิธีวิเคราะห์สารเมลามีน โพลี่ยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์และการเสริมในอาหารที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการผลิตและการเกิดวิการของอวัยวะภายในของสัตว์น้ำ Studies on method for determination of melamine and poly-urea formaldehyde and their dietary supplementation effects on growth performance and internal organ lesions of aquatic animals นางอรุณีพงศ์ ศรีสถาพร/รศ.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ 11/2552 26พฤศจิกายน 2552
142 โครงการงานบริการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคติดเชื้อปรสิตในคน Immunodiagnosis for human parasitic infections : a laboratory service project รศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2552 26พฤศจิกายน 2552
143 การพัฒนาของฟอลลิเคิล การเก็บโอโอไซต์จากรังไข่ผ่านทางช่องคลอดและการแช่แข็งโอโอไซต์โคพื้นเมืองไทยแบบวิทริฟิเคชั่น Follicular dynamics, Transvaginal ovum pick up and vitrification of oocytes in Thai native cattle. นายเด่นพงศ์ สาฆ้อง/รศ.เทวรินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 45/2552
144 การศึกษาการแสดงออกของยีนและ/หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งท่อน้ำดีในผู้ป่วยและหนูแฮมสเตอร์ The potential of gene and/orprotein expression in human and hamster cholangiocarcinoma นางสาวศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ/ผศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 41/2552
145 ผลของสาร miroestrol และ deoxymiroestrol ต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี450 : CYP1A2 และ CYP2B9 ในหนูไมซ์ Impact of miroestrol and deoxymiroestrol on expression of cytochrome P450 enzymes: CYP1A2 and CYP2B9 in mice นางสาวลติพร อุดมสุข/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 42/2552
146 การศึกษาการขับออกของสารสกัดกระชายดำในหนู Study of excretion of Kaempferia parviflora extract in rats รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 43/2552
147 เคอร์คูมินป้องกันภาวะออกซิเดทีฟและไนเตรทีฟสเตสในโรคพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล Curcumin prevents an oxidative and nitrative stress on opisthorchiasis viverrini with praziquantel treatment ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 11/2552 26พฤศจิกายน 2552 AEKKU 46/2552
148 ผลของอนุภาคขนาดเล็กในโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคต่อปอดในหนูแรท Effect of Particulate Matter Collected from the Ceramic Factory on the Entire Lung in Rats นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2552 17 ธันวาคม 2552 AEKKU 50/2552
149 ผลของกระชายต่อพยาธิสภาพ และการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็งในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี Effects of Fingerroot on Pathological Changes Through Tumor Relevant Gene Expressions in Hamster Opisthorchiasis-associated Cholangiocarcinoma Development ผศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2552 17 ธันวาคม 2552 AEKKU 48/2552
150 การทำบริสุทธิ์, การหาลำดับกรดอะมิโน ตรวจสมบัติ ฤทธิ์ทางชีวภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของโปรตีน toxin ในน้ำพิษของสัตว์พิษ และการผลิตแอนติบอดีเพื่อการพัฒนาเซรุ่มต้านพิษ Purification, amino acid sequence determination, characterization and mechanism of biological activity of toxin proteins from venom of venomous animals and antibody productions for anti-serum development รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 21 มกราคม 2553 AEKKU 12/2553
151 การศึกษารูปแบบโปรติโอมิกส์ของพืชผักลดคอเลสเตอรอลในเลือด Study of Proteomic Patterns of Plants with Blood Cholesterol Reducting Activity ผศ.จุรีรัตน์ ดาดวง กลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 21 มกราคม 2553 AEKKU 13/2553
152 การสร้าง recombinant lactic acid bacteria ที่แยกได้เพื่อให้มีการแสดงออกของ VP2 ของเชื้อ infectious bursal disease virus (IBDV) Construction of recombinant lactic acid bacteria isolate expressing VP2 of infectious bursal disease virus (IBDV) นายอติภัทร ยาศิริ/รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 21 มกราคม 2553 AEKKU 01/2553
153 การเพาะเลี้ยงพยาธิตัวจี๊ดตัวอ่อนระยะที่ 3 ขั้นปลาย ในหนูแฮมสเตอร์ Cultivation of Gnathostoma spinigerum advanced third stage larva in hamster รศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2553 21 มกราคม 2553 AEKKU 02/2553
154 การศึกษาการใช้ periphyton ร่วมกับการเลี้ยงปลานิลในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกร A Study of Using Periphyton and Nile Tilapia Culture in Wastewater Treatment from Swine Farm. นางสาวนิศารัตน์ ทิพยดารา สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2553 21 มกราคม 2553 AEKKU 04/2553
155 การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ในแบบจำลองโรคสมองเสื่อม Study the effect and mechnism to protect neuron of Anacardium occidentale leaves extract in animal model of Alzheimer's disease ผศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553
156 การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการเพิ่มสมรรถนะการทำงานของกล้ามเนื้อสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ Study the effect and mechanism to enhance muscle performance of Anacardium occidentale leaves extract ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553
157 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ต่อการหายของแผลและ การทำงานของเส้นประสาทบกพร่องในภาวะเบาหวาน Study the effect of Anacardium occidentale leaves extract on wound healing and neuropathy in diabetic condition ผศ.ปณคพร วรรณานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553
158 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นกำหนัดในหนูเพศผู้ของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ Study the aphrodisiac activity of Anacardium occidentale leaves extract in male rat รศ.โกวิท ไชยศิวามงคล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553
159 การศึกษาพิษเฉียบพลันและพิษเรื้อรังของสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์ Study the acute and chronic toxicity of Anacardium occidentale leaves extract รศ.กมลทิพย์ บราวน์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553
160 ผลของไฟโบรซีสในโรคพยาธิใบไม้ตับหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทลต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง Effect of fibrosis in opisthorchiasis after praziquantel treatment on cholangiocarcinoma development in an animal model ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553 AEKKU 03/2553
161 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นจากตำรับยารักษาโรคเบาหวานของหมอยาพื้นบ้านจังหวัดสกลนคร Preliminary Study of Biological Activities of Antidiabetic Regimen from Sakon Nakhon รศ.สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2553 18 กุมภาพันธ์ 2553 AEKKU 05/2553
162 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Escherichia coli (colibacillosis) ในสุกร Bacteriophages Isolation from Nature and Environment for Prophylaxis and Treatment of Escherichia coli Infection (colibacillosis) in Piglets ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553
163 การแยกหาฟาจจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาและป้องกันโรคจากเชื้อ Escherichia coli (colibacillosis) ในไก่เนื้อ Bacteriophages Isolation from Nature and Environment for Prophylaxis and Treatment of Escherichia coli Infection (colibacillosis) in Broiler Chickens รศ.นริศร นางาม ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553
164 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแคปิลลาเรียในคน โดยวิธี latex agglutination inhibition Development of latex agglutination inhibition tests for diagnosis of human capillariasis รศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553 AEKKU 07/2553
165 มหกายวิภาคศาสตร์ของ conducting system ในสุกร และหลอดเลือดที่เลี้ยง Macroscopic anatomy of the porcine conducting system and its vascular supply รศ.ถาวร มิ่งสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553 AEKKU 08/2553
166 ศักยภาพของสมุนไพรแห้มต่อการควบคุม ยีนในระบบเอนไซม์ของการเปลี่ยนแปลงยาและภาวะเครียดออกซิเดชั่นและวิถีชีวสังเคราะห์ของฮอร์โมนเพศในหนูไมซ์ Potential of Coscinium fenestratum on regulation of genes-related drug metabolizing enzymes, oxidative stress, and biosynthesis pathway of sex hormones in mice รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 3/2553 18 มีนาคม 2553 AEKKU 06/2553
167 การศึกษาผลของใบข่อย (Streblus asper Lour). ต่อความจำและพฤติกรรมทางเพศในสัตว์ทดลอง Effects of Streblus asper Lour. leave extract on spatial memory and sexual behavior in animals ผศ.ธารินี อัครวิเชียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553 AEKKU 10/2553
168 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดด้วยน้ำของเหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus L) ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง CNS effects and toxicity of Acorus calamus L rhizome aqueous extract in animal models รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2553 18 มีนาคม 2553 AEKKU 11/2553
169 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการเสริมฤทธิ์การเหนี่ยวนำเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 Effect of andrographolide on synergism of CYP1A1 induction น.ส.วรัญญา จตุพรประเสริฐ/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 4/2553 22 เมษายน 2553 AEKKU 09/2553
170 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม ภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการแสดงออกของยีนในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโดยการเลี้ยงภายใต้สภาวะเครียดอย่างอ่อนเป็นระยะเวลานาน The effect of curcumin on chronic mild stress-induced the alteration of behavioral activity, oxidative stress and gene expression in mice model of depression นางเยาวเรศ ชูลิขิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 4/2553 22 เมษายน 2553 AEKKU 54/2553
171 ระดับทอรีนช่วงก่อนและหลังคลอดมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนวัติเมื่อกระตุ้นเนื้อเยื่อโพรงฟันในหนูโตเต็มที่ Perinatal taurine levels influence autonomic nervous system responses to tooth pulp stimulation in adult rats นางสาวสวิตา คิ้มสุขศรี/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2553 22 เมษายน 2553 AEKKU 21/2553
172 ความผิดปกติของไมโตคอนเดรียในการติดพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับกระบวนการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี: เพื่อการตรวจวินิจฉัยและการป้องกันรักษา Mitochondria dysfunction in liver fluke infection associated with cholangiocarcinogenesis: an application for biomarker and chemoprevention รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5/2553 20 พฤษภาคม 2553 AEKKU 14/2553
173 ศักยภาพของอาหารเสริมต่อความอดทนและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น Potential of a multi-nutrient supplement on endurance and recovery of Khon Kaen sports school student ผศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5/2553 20 พฤษภาคม 2553
174 ผลของการเติมสารทรีฮาโลสในน้ำยาละลายน้ำเชื้อต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งของแมวบ้าน Effect of trehalose on frozen-thaw semen of domestic cat นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2553 24 มิถุนายน 2553
175 ผลของการเติมเจลลาตินต่อคุณภาพน้ำเชื้อของแมวบ้านที่ทำการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส Effect of gelatin addition on feline semen conservation at 5 °C นางสาวปาณิสรา คุณกิตติ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2553 24 มิถุนายน 2553 AEKKU 19/2553
176 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารเอเซียติโคไซด์ แมงจิเฟอริน แคมป์โทเธซินและพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพร Production of polyclonal antibodies against asiaticoside, mangiferin and camptothecin to develop immunoassay method for quality control of herbal medicine รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 6/2553 24 มิถุนายน 2553 AEKKU 16/2553
177 การทดสอบพิษและฤทธิ์ลดความดันเลือดและต้านออกซิเดชันของเปปไทด์จากรำข้าวหอมมะลิไทยในหนูทดลอง Toxicity testing and antihypertensive and antioxidant activities of peptides derived from Thai Hom-Mali rice bran in rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2553 24 มิถุนายน 2553 AEKKU 17/2553
178 การจำแนกและการใช้ประโยชน์ของโปรตีนที่มีผลต่อการมีชีวิตรอดในระหว่างการฝังตัวของตัวอ่อนในโคพื้นเมืองไทย Identification and application of survival factors during peri-implantation in Thai-Native bovine embryo นายจิรัฐติ ธรรมศิริ/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 6/2553 24 มิถุนายน 2553 AEKKU 18/2553
179 การพัฒนาชุดตรวจสอบสมรรถนะของเอนไซม์ ethoxyresorufin O-deethylase แบบภายในหลอดทดลองชนิด 96 ช่องปฏิกิริยา Development of 96 wells-plate test kit for assessment of ethoxyresorufin O-deethylase activity น.ส.วรัญญา จตุพรประเสริฐ/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 7/2553 22 กรกฎาคม 2553 AEKKU 15/2553
180 การศึกษาบทบาทของการใช้ที่ดินสำหรับการเลี้ยงปลาในนาข้าวที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย A Study on the Role of Land Use for Rice-Fish Culture in Sustainable Fishery Resource Conservation in Wetland Area: Bung Khong Long, Nong Khai Province รศ.วิรัช จิ๋วแหยม สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2553 22 กรกฎาคม 2553 AEKKU 20/2553
181 การศึกษาผลของสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรดีออกซีแอนโดรกราโฟโลด์และนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และการพัฒนาชุดตรวจปริมาณสารสำคัญในฟ้าทะลายโจรด้วยเทคนิค (ELISA) Study on effects of major constituents from Andrographis paniculata, didehydroandrographolide and neoandrographolide, on expression of cytochrome P450 enzymes and development of a quantitative test kit for determination of major component(s) in Andrographis paniculata using an enzyme-linked immunoso รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 7/2553 22 กรกฎาคม 2553 AEKKU 16/2553
182 การพัฒนาชุดตรวจสอบสมรรถนะเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1, 1 เอ 2 และ 2 บี ในหลอดทดลองชนิด 96 ช่องปฏิกิริยา Development of cytochrome P450 1A1, 1A2, and 2B assay kits in vitro using 96-well plate รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 7/2553 22 กรกฎาคม 2553 AEKKU 17/2553
183 ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาที่ให้สารสกัดจากเมล็ดกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) ต่อระดับฮอร์โมนโพรแลกทิน การสร้างสเปิร์ม และพิษต่อตับในหนูเมาส์ EFFECT OF DOSES AND DURATION OF Hibiscus sabdariffa Linn. SEED EXTRACT ADMINISTRATION ON PROLACTIN LEVEL, SPERMATOGENESIS AND HEPATOTOXICITY IN MICE (Mus musculus) นางสาวกนกวรรณ สุขใจ/รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 24/2553
184 Efficacy of activated montmorillnonite clay supplementation to reduce rumen endotoxin concentration in dairy cows during rumen acidosis challenge Efficacy of activated montmorillnonite clay supplementation to reduce rumen endotoxin concentration in dairy cows during rumen acidosis challenge ผศ.อนันตชัย ชัยยศวิทยากุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 8/2553 26 สิงหาคม 2553
185 กลไกการทำลายเซลล์แบคทีเรียของ Leucrocin จากสารสกัดเม็ดเลือดขาวจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocrodylus siamensis) และการพัฒนาใช้ประโยชน์ Mechanism of action and application used of leucrocin : antimicrobial peptides from Crocodile leukocyte extracts รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 23/2553
186 การศึกษาผลของกลูตาเมตต่อพฤติกรรมทางเพศ ปริมาณสเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ระดับเทสโทรเทอโรน และการขยายของหลอดเลือดในสัตว์ทดลอง Effects of glutamate on sexaul behavior, sperm quantity, sperm motility, serum testosterone and vasodilatation in animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 28/2553
187 การศึกษาผลของใบข่อยและเหง้าว่านน้ำต่อพฤติกรรมทางเพศ ปริมาณสเเปิร์ม การเคลื่อนที่ของสเปิร์ม ระดับเทสโทรเทอโรน และการขยายของหลอดเลือดในสัตว์ทดลอง Effects of Streblus asper Lour. And Acorus calamus Linn. glutamate on sexaul behavior, sperm quantity, sperm motility, serum testosterone and vasodilatation in animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 29/2553
188 การจัดระบบ, โครงสร้างประชากร และลักษณะทางชีววิทยาของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini sensu lato) และหอย Bithynia โฮสต์ตัวกลางที่ 1 Systematic, population structure and biological characteristics of the liver fluke (Opisthorchis viverrini sensu lato) and its Bithynia snails intermediate host นางสาวนัดดา เกียรติโศภิษฐ์/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 30/2553
189 ฤทธิ์ของสารสกัดกระเจี๊ยบต่อการควบคุมการหลั่งฮอร์โมนจากเซลล์ไขมันและการตอบสนองของหลอดเลือดในหนูแรทเบาหวานเรื้อรัง The effect of Hibiscus sabdariffa Linn on the adipokines'secretion and the vascular reactivity of chronic diabetic rats นางสาวอนรรฆอร หมั่นตรวจ/รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2553 26 สิงหาคม 2553 AEKKU 22/2553
190 ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิ Opisthorchis viverrini ในระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง Effect of curcumin on hepatocytes and bile canaliculi alterations in acute and chronic Opisthorchis viverrini-infected hamsters นางสาวประภาภรณ์ จัตุจันทร์/รศ.วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 32/2553
191 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดมะเขือเทศและน้ำอ้อย Study the effect of Lycopersicon esculentum Mill and sugarcane juice. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2553 16 กันยายน 2553
192 ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนของโปรตีนต่อครีเอตินีนในปัสสาวะ และอัตราส่วนของมาลอนไดอัลดีไฮด์ต่อครีเอตินีนในปัสสาวะกับระยะของโรคไตเรื้อรังในแมว The relationship among urine protein to creatinine ratio (UPC) and urine malondialdehyde to creatinine ratio (U-MDA/Cr) with the staging of chronic kidney disease in cats นางสาวน้ำฟ้า เฟื่องบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 25/2553
193 ความสัมพันธ์ของลักษณะกลุ่มก้อนเซลล์ที่เยื่อบุผนังช่องคลอด กับระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน เพื่อหาเวลาเหมาะสมสำหรับการผสมพันธุ์ในสุนัข The relation of the size vaginal cells characteristic with progesterone level for the determination time to mating in bitches. รศ.มงคล โปร่งเจริญ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2553 16 กันยายน 2553
194 การศึกษาการเก็บรักษาน้ำเชื้อจากอัณฑะจากไก่พื้นเมืองไทยในรูปของการแช่แข็ง A Study on Cryopreservation of Testicular Spermatozoa from Thai Native Chicken ผศ.สราวุธ ศรีงาม ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2553 16 กันยายน 2553
195 การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related Protein-2 ในเนื้องอกเต้านมสุนัข Secreted Frizzled-related Protein-2 Expression in Canine Mammary Gland Tumor นายธนาคาร นะศรี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 33/2553
196 การทดสอบประสิทธิภาพของใบฝรั่งในการต้านเชื้อบิดในไก่เนื้อ Efficacy study of guava leaf (Psidium guajava Linn.) for prevention of coccidiosis in broilers รศ.สมบูรณ์ แสงมณีเดช ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 31/2553
197 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเหนี่ยวนำสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 1 เอ 1 โดยสารก่อมะเร็ง Chemopreventive potential of miroestrol on carcinogen-induced cytochrome P450 enzyme activities รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 27/2553
198 ภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อของพยาธิ Echinostoma malayanum ในหนูไมซ์ Concomitant immunity to infection with Echinostoma malayaum in laboratory mice. รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2553 16 กันยายน 2553 AEKKU 26/2553
199 การศึกษาความเป็นพิษของเมลามีนต่อสมรรถนะการผลิต ค่าโลหิต และพยาธิสภาพในเนื้อเยื่อปลาดุกลูกผสม Study on toxicity of melamine on growth performance, blood parameters, and pathology of hybrid catfish รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10/2553 28 ตุลาคม 2553
200 การแสดงออกของโปรตีน Secreted Frizzled-related Protein-2 ในเนื้องอกผิวหนังสุนัข Secreted Frizzled-related Protein-2 Expression in Canine Cutaneous Tumors รศ.สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2553 28 ตุลาคม 2553
201 การเสริมกลูตาไทโอนในสารเจือจางหลังการละลายน้ำเชื้อต่อสเปิร์มแมวบ้านที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง Effects of supplementation of glutathione in thawing media on cryopreservation of domestic cat spermatozoa นางสาวจินตนา สู่เสรีดำรง/นายศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2553 28 ตุลาคม 2553 AEKKU 36/2553
202 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินและสารอนุพันธ์ในหนูไมซ์ Study on the anti-inflammatory activity of melatonin and its analogs in animal models ผศ.ปราโมทย์ มหคุณากร คณะเภสัชศาสตร์ 10/2553 28 ตุลาคม 2553 AEKKU 40/2553
203 ผลของนาโนเมลาโทนินในโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ Effect of nanoparticle of melatonin on experimental opisthorchiasis and cholangiocarcinogenesis รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2553 28 ตุลาคม 2553 AEKKU 35/2553
204 ผลของยาเพรดนิโซโลน แอสไพริน และรางจืด ต่อการพัฒนาของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ Effect of prednisolone aspirin and Thunbergia Laurifolia Lind. on hamster opisthorchiasis and cholangiocarcinoma development รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2553 28 ตุลาคม 2553 AEKKU 34/2553
205 การศึกษาศักยภาพของกระทกรกต่อฤทธิ์การปกป้องเซลล์ประสาทในโรคหลอดเลือดสมอง Study the potential effect of Passiflora foetida to protect against neurodegeneration in stroke condition นางสาวณัฐชา ศัตรูพินาศ/ผศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2553 28 ตุลาคม 2553 AEKKU 37/2553
206 การศึกษาพิษเฉียบพลันของสารสกัดจากเส้นใยและดอกเห็ดกระด้างในหนู Acute toxicity of Lentinus polychrous mycelial extract and its fruiting bodies in rats รศ.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 43/2553
207 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักชีลาวต่อพฤติกรรมทางเพศในหนูขาวเพศผู้วัยเจริญพันธุ์ Effect of Anethum graveolens Linn. (dill) Extract on Sexual Behavior in Young Male Rats นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553
208 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดผักชีลาวต่อการทำงานของระบบสืบพันธุ์เพศชาย Study the effect of Anethum graveolens L. extract, on the function of male reproductive system. นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553
209 ผลของเคอร์เซตินต่อความอดทนและการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลอง Effects of quercetin on endurance and muscle recovery in animal model ผศ.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 42/2553
210 การศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารสกัดกระชายดำ และยาในหนูขาว Herb-drug interaction effects of Kaempferia parviflora extract on common drugs and narrow therapeutic drugs in rats นางสาวคัทลียา เมฆจรัสกุล/รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์ 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 41/2553
211 การทดสอบฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเส้นใยและดอกเห็ดกระด้าง The study of immunomodulatory effect of polysaccharides from Lentinus polychrous mycelia and fruiting bodies นางนิรามัย ฝางกระโทก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 39/2553
212 การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของการพัฒนาคอร์ปัสลูเทียมในระบบสืบพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย Molecular reproductive biology of corpus luteum development in Thai-native goat นายจิรัฐติ ธรรมศิริ/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553
213 การกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันทางด้านแอนติบอดีในหนูโดยอนุภาคขนาดเล็กของไวรัสเดงกี และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี Immunogenicity of dengue viruses and Japanese encephalitis virus subviral particles in mice. นางสาวนิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 47/2553
214 โครงการวิจัยโปรตีนบ่งชี้มะเร็งปอดชนิดใหม่ Novel lung tumor markers นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 38/2553
215 การผสมเทียมและการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโคและแพะพื้นเมืองไทย Artificial insemination and in vitro fertilization in cow and Thai native goat นายศรุติวงศ์ บุญคง/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553
216 ประสิทธิภาพการเจือจางน้ำเชื้อด้วยสารละลายชนิดต่าง ๆ ในการผสมเทียมแพะโดยวิธี Transcervical deep artificial insemination Efficiency of goat semen diluents using transcervical deep artificial insemination technique นางสาววิไลวรรณ ขันทุแสง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2553 25 พฤศจิกายน 2553 AEKKU 46/2553
217 การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารสกัดจากใบมะรุม Safety and toxicity test of Moringa oleifera leaves extract. นางสาวแคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 55/2553
218 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการปกป้องโรคหลอดเลือดสมอง Potential and possible underlying mechanism of Moringal oleifera Lam. leaves extract protect against focal cerebral ischemia. นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล/ผศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 51/2553
219 การพัฒนาวิธีเรียลไทม์เฟร้ท พีซีอาร์ เพื่อตรวจหาพยาธิทริคิแนลล่า สไปรอลลิส ในหนูถีบจักรที่ทำให้ติดเชื้อในห้องทดลองและการประยุกต์ใช้ Development of real-time fluorescence resonance energy transfer (FRET) PCR-based method for detection of Trichinella spiralis in experimental infected mice and its application ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 48/2553
220 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดมะเขือเทศและน้ำอ้อย Study the antioxidant effect of Lycopersicon esculentum Mill and sugarcane juice. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 44/2553
221 ความทนทานต่อการแช่แข็งของพยาธิทริคิแนลล่า 3 แหล่งที่พบในประเทศไทย Freezing resistance of 3 isolates of Trichinella in Thailand ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 49/2553
222 ความแตกต่างในการยอมรับให้ติดเชื้อพยาธิทริคิแนลล่าแต่ละสายพันธุ์ในหนูทดลอง 4 ชนิด Strain difference in susceptibility to Trichinella infection between 4 experimental rodents ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 50/2553
223 การติดเชื้อพยาธิตัวจี๊ด Gnathostoma spinigerum ในหนูทดลอง : หนูถีบจักร หนูเจอร์บิล และหนูแฮมสเตอร์ Infectivity of G.Spinigerum for experimentally infected rodents : mouse, gerbil and hamster ศ.วันชัย มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 45/2553
224 การศึกษาฤทธิ์ฟามาร์โคพังเจอร์โดยใช้ขิงต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูขาว Study the effect of ginger pharmacopuncture on cerebral ischemic rat. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553
225 การเปลี่ยนแปลงเมแทบบอลิซึมของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อการวินิจฉัย ด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปีและนิวเคลียร์แมกนีติกรีโซแนนซ์สเปกโตรสโคปี Metabolic changes in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma from animal to human for diagnosis by MR imaging, magnetic resonance spectroscopy, and nuclear magnetic resonance spectroscopy รศ.เพชรากร หาญพานิชย์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 52/2553
226 การเปรียบเทียบเภสัชจลนศาสตร์-เภสัชพลศาสตร์ของเมลาโทนินในระบบนำส่งทางจมูกกับยาฉีด Comparison pharmacokinetics-pharmacodynamics of melatonin in intranasal delivery and intravenous injection รศ.นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2553 27 ธันวาคม 2553 AEKKU 53/2553
227 การศึกษาปรับภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากใบมะรุม Immunomodulatory activities of extract from the leaves of Moringa oleifera นางนิรามัย ฝางกระโทก ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554 AEKKU 02/2554
228 การพัฒนาชุดตรวจสอบสมรรถนะเอนไซม์ตับไซโตโครม พี 450 1 เอ 1, 1 เอ 2 และ 2 บี Development of hepatic cytochrome P450 1A1, 1A2, and 2B assay kits รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 1/2554 20 มกราคม 2554 AEKKU 01/2554
229 ภาวะเครียดออกซิเดชันและระดับของเรตินอล อัลฟาโทโคฟีรอล และเบตาแคโรทีนในซีรัมของสุนัขที่เป็นมะเร็ง Oxidative stress reduction in stress status and serum retinol, a-tocopherol, b-carotenel levels in total cancerous dogs) นางสาวอารยาพร มคธเพศ/รศ.ฟ้าน่าน สุขสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1/2554 20 มกราคม 2554
230 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหอมแดงต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อการสร้างสเปิร์มของหนูเม้าส์ Protective effect of Allium ascalonicum Linn. Bulb juice against Paracetamol induced- spermatogenesis impairment in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554
231 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหัวกระเทียมต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อตับของหนูเม้าส์ Protective effect of Allium sativum L. bulb juice against tetracycline induced-hepatotoxicity in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554
232 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหอมแดงต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อตับของหนูเม้าส์ Protective effect of Allium ascalonicum Linn. Bulb juice against Paracetamol induced hepatotoxicity in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554
233 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหัวกระเทียมต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อการสร้างสเปิร์มของหนูเม้าส์ Protective effect of Allium sativum L. Juice against tetracycline induced-sperrmatogenesis impairment in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554
234 การพัฒนาโมเดลแฮมสเตอร์สำหรับทดสอบสารต้านมะเร็งเพื่อการรักษามะเร็งท่อน้ำดี Development of hamster model for cholangiocarcinoma anti-cancer agent testing นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554 AEKKU 08/2554
235 การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus) ต้านต่อเชื้อก่อโรค Study of immune system of nile tilapia (Oreochromis niloticus) and immunization against pathogenic microorganism นางสาวณัฐพร คืนดี/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554
236 การศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของการพัฒนาคอร์ปัสลูเทียมในระบบสืบพันธุ์แพะพื้นเมืองไทย Molecular reproductive biology of corpus luteum development in Thai-native goat นายจิรัฐติ ธรรมศิริ/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2554 20 มกราคม 2554 AEKKU 09/2554
237 การผสมเทียมและการปฏิสนธิภายนอกร่างกายโคและแพะพื้นเมืองไทย Artificial insemination and in vitro fertilization in cow and Thai native goat นายศรุติวงศ์ บุญคง/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2554 20 มกราคม 2554 AEKKU 10/2554
238 การศึกษาความเป็นพิษของเมลาโทนินบรรจุในไนโอโซมและนำส่งทางจมูกโดยทดสอบในหนูแรท Toxicity Studies of Intranasal Melatonin-Encapsulated Niosomes by using rat as a model ผศ.ปราโมทย์ มหคุณากร คณะเภสัชศาสตร์ 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 06/2554
239 การแยกและศึกษาคุณลักษณะของพลาสมิดขนาดเล็กจากเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่แยกได้จากผู้ป่วย Isolation and Characterization of a small cryptic plasmid from a clinical isolate of Burkholderia pseudomallei นางสาวยินดี พรหมศิริไพบูลย์/ผศ.ปรีชา หอมจำปา คณะเทคนิคการแพทย์ 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 05/2554
240 การสำรวจฤทธิ์ลดการอักเสบของผิวหนังและฤทธิ์เร่งการหายของแผลของผักชีลาวในหนูไมซ์ Screening the anti-dermatitis effect and wound healing enhancer of Anesthym graveolens L. in mice ผศ.ปณคพร วรรณานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554
241 การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง Study of the effects of Moringa oleifera oil on hair cells and hair growth in animal model รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 11/2554
242 การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อเพสติไวรัส ชนิดพิเศษ แบบคงทนในลูกโค Pathological study in a persistently atypical pestivirus infected calf นายชินวัฒน์ เปี่ยมสกุล/ผศ.จารุวรรณ คำพา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 12/2554
243 การศึกษาฤทธิ์ฟามาร์โคพังเจอร์โดยใช้ขิงต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูขาว Study the effect of ginger pharmacopuncture on cerebral ischemic rat. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 07/2554
244 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหัวกระเทียมต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อตับและการสร้างสเปิร์มของหนูไมซ์ Protective effect of Allium sativum L. bulb juice against paracetamol induced-hepatotoxicity and spermatogenesis impairment in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 03/2554
245 ฤทธิ์ป้องกันของน้ำคั้นสดจากหอมแดงต่อพิษของยาพาราเซตามอลต่อการสร้างสเปิร์มและตับของหนูไมซ์ Protective effect of Allium cepa Linn. bulb juice against paracetamol induced-spermatogenesis impairment and hepatotoxicity in mice (Mus musculus). รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2554 17 กุมภาพันธ์ 2554 AEKKU 04/2554
246 ศักยภาพและกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดใบมะรุมในการลดความรุนแรงและเร่งการฟื้นคืนสภาพของการทำงานของเส้นประสาทในหนูขาวทดลองที่ชักนำให้เกิดการบาดเจ็บของเส้นประสาทจากการเหนี่ยวนำให้เกิดเบาหวานโดยสเตรปโทโซโทซิน Moringa oleifera Lam. Leaves extracts to facilitate the functional recovery of nerve in streptozocin-induced diabetic rats นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์/ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 18/2554
247 การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดมะเขือเทศในการปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำในภาวะ mild cognitive impairment Screening the neuroprotective and cognitive enhancing effects of Lycopersicon esculuentum Mill. extract. นางวิภาวี ทูคำมี/ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 19/2554
248 การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดผักชีลาวในการปกป้องสมองและเพิ่มการเรียนรู้และความจำในหนูขาวทดลองที่ชักนำให้เกิดภาวะความจำบกพร่องแบบถาวร Screening the neuroprotective and congnitive enhancing effects of Anethum graveolens Linn. In rats with memory deficit condition นางวิภาวี ทูคำมี/ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 20/2554
249 การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดผักชีลาวในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในหนูขาว Screening the neuroprotective effect of Anethum graveolens L. extract against cerebral ischemia in rat. ผศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 17/2554
250 การสำรวจฤทธิ์ของสารสกัดผักชีลาวในการระงับความเจ็บปวดในหนูขาวทดลองที่ชักนำให้เกิดภาวะเส้นประสาทบาดเจ็บอย่างเรื้อรัง Screening the analgesic effect of Anethum graveolens Linn. Extract in rats-induced chronic neuropathic pain ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 27/2554
251 การศึกษาผลกระทบของสารสกัดมะเขือเทศ Study the impact of tomato extract ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554
252 การศึกษาฤทธิ์สารสกัดมะเขือเทศในการป้องกันและลดความรุนแรงของภาวะสมองขาดเลือดในหนูขาว Study the effect of Lycopersicon esculentum Mill extract to prevent and attenuate the severity of cerebral ischemia in rat. ดร.จิณัติตา จิตติวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554
253 การพัฒนาและประเมินผลของชาชงกากมะเขือเทศเพื่อเพิ่มความจำและคอลลาเจนจากชาชงกากมะเขือเทศ Development and evaluation of memory and collagen from tomato pomace tea. ผศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554
254 สารสกัดจากใบ-ผลของมะระไทยเพื่อเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรแลคตินและการสร้างน้ำนมในหนูไมซ์ Effect of Momordica charantia Linn. Leaf and fruit extract on blood prolactin level and milk secretion of mice. รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 28/2554
255 ฤทธิ์ในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทและเพิ่มการเรียนรู้ของฟักทองในหนูขาวทดลองที่ชักนำภาวะความจำบกพร่อง The neuroprotective and cognitive enhancing effects of pumpkin in memory deficit condition ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554
256 ผลของปริมาณเชื้อเริ่มต้นของโพรไบโอติก Bacillus sp. UBRU4 เมื่อใช้ร่วมกับกากยีสต์ และระยะเวลาในการให้ ต่อการเจริญและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลานิล Effect of cell concentration of Bacillus sp. UBRU4 probiotic when using with spend yeast and the probiotic feeding interval on growth and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) นายชาลี ศรีสุวรรณ์/ผศ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 3/2554 31 มีนาคม 2554
257 การผลิตเส้นใยนาโนอิเลคโตรสปันจากสารสกัดไฟโปรอินและไฟโบรอินไฮบริดสังเคราะห์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเส้นใยในการรักษาบาดแผล Production of electrospun nanofibers from extracted fibroin and regenerated hybrid-fibroin that increasing wound healing efficiency นางสาวปวีณา วัดบัว/ผศ.สินีนาฎ ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2554 31 มีนาคม 2554
258 การผลิตแผ่นเส้นใยนาโนอิเลคโตรสปัน PCL ที่มีสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและการอักเสบ Production of Electrospun Nanofibrous Scaffolds Possessing Antibacterial and Anti-inflammatory Activities ผศ.สินีนาฎ ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2554 31 มีนาคม 2554
259 ผลของน้ำผลไม้ไทย กล้วย ฝรั่ง มะม่วง มะละกอ มังคุด และสับปะรด ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 Impact of Thai fruits juice: banana, guava, mango, papaya, mangosteen, and pineapple on cytochrome P450 enzyme activities รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 3/2554 31 มีนาคม 2554 AEKKU 13/2554
260 ประสิทธิภาพของการใช้ซิลิเกตร่วมกับผนังเซลล์ยีสต์ (Fixar viva dry ®) ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในอาหารเป็ด Efficacy to silicate and yeast cell wall (Fixar viva dry ®) to reduce the toxicity of aflatoxin in duck diet. นายศิริศักดิ์ ตาลป้อง/อ.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2554 28 เมษายน 2554 AEKKU 16/2554
261 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลมะปรางและหมากเม่าต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าและการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมี The effects of the Bouea macrophylla Griffith and Antidesma velutinosum Blume extracts on memory deficit and depression and trace element determination รศ.สุภาวดี ดาวดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2554 28 เมษายน 2554 AEKKU15/2554
262 การผลิตเส้นใยนาโนอิเลคโตรสปันจากสารสกัดไฟโปรอินและไฟโบรอินไฮบริดสังเคราะห์ที่เพิ่มประสิทธิภาพเส้นใยในการรักษาบาดแผล Production of electrospun nanofibers from extracted fibroin and regenerated hybrid-fibroin that increasing wound healing efficiency นางสาวปวีณา วัดบัว/ผศ.สินีนาฎ ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2554 28 เมษายน 2554 AEKKU 14/2554
263 การผลิตแผ่นเส้นใยนาโนอิเลคโตรสปัน PCL ที่มีสมบัติในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและการอักเสบ Production of Electrospun Nanofibrous Scaffolds Possessing Antibacterial and Anti-inflammatory Activities ผศ.สินีนาฎ ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2554 28 เมษายน 2554 AEKKU 13/2554
264 การศึกษาผลของสารสกัดดอกคำฝอยต่อการเจริญของเส้นผมในสัตว์ทดลอง Study of the effects of Carthamus tinctorius L. on hair growth in animal model. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2554 26 พฤษภาคม 2554 AEKKU 21/2554
265 การพัฒนามาตรฐานสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อต้านการอักเสบ Development of standard extract form tomato for anti-inflammation. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2554 26 พฤษภาคม 2554 AEKKU 22/2554
266 การศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อ nucleocapsid protein ของ influenza virus ในเชื้อรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง Antibody response against nucleocapcid protein of influenza virus type A in recombinant lactic acid bacteria in mice นางสาวน้ำฝน สืบวงษา/รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2554 26 พฤษภาคม 2554 AEKKU 29/2554
267 การสำรวจความชุกของการเกิดโรคติดเชื้อสัตว์สู่คนในสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานครของประเทศไทย The prevalence survery of emerging zoonotic diseases from wild and exotic animals in Northeast Thailand and Bangkok Denise Lin/ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2554 16 มิถุนายน 2554 AEKKU 31/2554
268 การประเมินประสิทธิภาพและระดับภูมิคุ้มกันในการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูแฮมสเตอร์โดยการกระตุ้นด้วยเมตาเซอร์คาเรียที่ฉายรังสี Investigation of protective immunity in hamster against Opisthorchis viverrini infection by immunization with irradiated metacercaria รศ.เทวราช หล้าหา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2554 16 มิถุนายน 2554 AEKKU 25/2554
269 ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Effect of Rang Jued on pathogenesis of animal model for opisthorchiasis, cholangiocarcinogenesis and anti-cholangiocarcinoma รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2554 16 มิถุนายน 2554 AEKKU 23/2554
270 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการบริโภคผงชูรส ตัวชี้วัดภาวะตับถูกทำลายและอัตราการเป็นโรคไขมันจุตับ The association of monosodium glutamate consumption, parameters of liver damage and prevalence of non-alcoholic fatty liver disease นางสาวอุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2554 16 มิถุนายน 2554 AEKKU 24/2554
271 ผลของสารสกัดกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงต่อการทำงานของเซลล์ไขมันและการสร้างไขมันของตับในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้มีภาวะดื้อต่ออินซูลินโดยการเลี้ยงด้วยอาหารที่มีน้ำตาลฟรุกโตสและไขมันสูง The effects of Hibiscus sabdariffa Linn. On fat cell function and liver lipogenesis in high fructose-high fat diet induced insulin resistant rats. นางสาวศิรินภา ชื่นตา/รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2554 29 กรกฎาคม 2554 AEKKU 26/2554
272 ผลของอนุภาคของสารประกอบเชิงซ้อนของสารแอนโทไซยานินต่อการป้องกันและรักษามะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Effect of particles from a complex formation of anthocyanin on the prevention and treatment of cholangiocarcinoma in animal model รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2554 29 กรกฎาคม 2554 AEKKU 32/2554
273 ฤทธิ์ป้องกันและฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องในสัตว์ทดลองของสารสกัดจากส่องฟ้าดง The effect of the extracts from Clausena harmandina on cognitive impairment in animal models นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2554 29 กรกฎาคม 2554 AEKKU 34/2554
274 การกระตุ้นการนำน้ำตาลเข้าเซลล์ และฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis) The glucose uptake stimulating and anti-hyperglycemic activities of Aquilaria sinensis leaf extracts) นางราตรี พระนคร/รศ.ฉันทนา อารมย์ดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2554 29 กรกฎาคม 2554 AEKKU 33/2554
275 การติดตามลักษณะเปลี่ยนแปลงของตับแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ด้วยอัลตร้าซาวด์และโลหิตวิทยาก่อนและหลังการรักษา Monitoring of liver changes in Opisthorchis viverrini infected cat by ultrasonography and hematology at pre-and post-treatment period ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 38/2554
276 ผลระยะยาวหลังได้รับวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส The prolonged effect of Valproic acid on memory and hippocampal neurogenesis ผศ.จริยา อำคา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 37/2554
277 ผลของแอลกอฮอล์ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ; พยาธิวิทยา Effect of Alcohol on opisthorchiasis and cholangiocarcinoma ; pathogenesis รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 35/2554
278 ผลของปริมาณเชื้อเริ่มต้นของโพรไบโอติก Bacillus sp. UBRU4 เมื่อใช้ร่วมกับกากยีสต์ และระยะเวลาในการให้ ต่อการเจริญและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของปลานิล Effect of cell concentration of Bacillus sp. UBRU4 probiotic when using with spend yeast and the probiotic feeding interval on growth and immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) นายชาลี ศรีสุวรรณ์/ผศ.วิชัย ลีลาวัชรมาศ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 30/2554
279 การศึกษานำร่องการตรวจประเมินแอนติบอดีที่จำเพาะต่อแอนติเจนชนิดต่าง ๆ ของพยาธิใบไม้ตับในน้ำลาย และซีรั่มของผู้ป่วยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี A pilot study of investigation of specific antibodies to various Opisthorchis viverrini antigens in saliva and serum from Opisthorchis viverrini-infected patients and cholangiocarcinoma patients รศ.พลธรรม ไชยฤทธิ์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 36/2554
280 การศึกษาถึงผลของการรักษาอาการปวดหลังในม้าแข่งสายพันธุ์ โทโรเบรด โดยการฝังเข็มแบบกระตุ้นไฟฟ้า Effects of electroacupuncture therapy on the back pain in thoroughbred racehorse นางสาวสุพรรณิกา พุทธชาลี ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2554 18 สิงหาคม 2554 AEKKU 39/2554
281 บทบาทของเซลล์เดนไดรติกในการตอบสนองต่อแอนติเจนของพยาธิใบไม้ตับ Role of dendritic cells in response to Opisthorchis viverrini antigens รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 56/2554
282 การศึกษาหน้าที่ของยีน BPSL2024 ของเชื้อ BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI โดยใช้หนูทดลอง IN VIVO FUNCTIONAL ANALYSIS OF BPSL2024 GENE IN BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI นายจิรโรจน์ เนียมนาค/อ.วิเศษ นามวาท ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 51/2554
283 การจัดเรียงตัวของระบบประสาท และการควบคุมการเคลื่อนไหวของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini Organization of the nervous system and motility control of Opisthorchis viverrini นางรัตนา เล็กสมบูรณ์/รศ.วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 54/2554
284 การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านการชักเบื้องต้นของอนุพันธ์ 6,8-ไดเมทอกซี-3-เมทิล-1-(4'-คลอโรฟีนิล)-1,2,3,4-เททระไฮโดรโซควิโนลิน Synthesis and evaluation of an anticonvulsant effect of 6,8-dimethoxy-3-methyl-1-(4'-chlorophenyl)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline derivatives นางสาวโยธวาธรณ์ ปริยวงศ์สกุล/นางสาวเพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 49/2554
285 ฤทธิ์ของอนุพันธ์ของสาร nordentatin ต่อการฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และความจำที่บกพร่องในหนูทดลอง Effect of nordentatin derivatives on memory deficit induced by scopolamine in mice นายพงศกร จันทะคุณ/นางสาวเพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 53/2554
286 ผลของการเสริมเชื้อ Lactobacillus spp. ต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเน่าเสียในเนื้อไก่ Effect of Lactobacillus spp supplementation on spoilage bacteria decontamination in chicken meat. ผศ.ไพรัตน์ ศรแผลง ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554
287 การศึกษาระบาดวิทยาของเชื้อ Salmonella spp. ที่แยกได้จากซากสุกรและโคเนื้อ และพนักงานโรงงานแปรรูปสัตว์ในนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว Epidemiology Study of Salmonella spp. Isolated from Swine and Beef Carcasses and Slaughterhouse Personnel in Vientiane Capital, Lao PDR ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 40/2554
288 ผลของวิตามินซีและสารเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูไมซ์ที่ได้รับสารแคดเมียม Effect of vitamin C and tetrahydrocurcumin on oxidative stress and vascular dysfunction in mice exposed to cadmium นางสาววนิดา ดรปัญหา/รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 42/2554
289 การเปรียบเทียบผลการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์และการรักษาด้วยสมุนไพรต่อการตายของเซลล์ประสาทและความบกพร่องของระบบประสาทในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของโรคสมองเสื่อมและโรคพาร์กินสัน Comparison of the effect of laser acupuncture and herbal therapy on neurodegeneration and functional impairment in animal model of Alzheimer's disease and Parkinson's disease. นางสาวฉัตรชฎา สุตาลังกา/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 41/2554
290 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากดอกเห็ดกระด้าง Anti-inflammatory effect of polysaccharide extracts from Lentinus polychrous fruiting body รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 45/2554
291 ศึกษาฤทธิ์เสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมของสารสกัดดอกคำฝอย Hair growth promoting effects of Carthamus tinctorius floret extract นางสาวจินตนา จุลทัศน์/รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2554 22 กันยายน 2554 AEKKU 46/2554
292 การศึกษาฤทธิ์ของพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกต่อภาวะความจำและสมรรถภาพทางเพศบกพร่องในหนูเพศผู้ที่เหนี่ยวนำโดยความเครียด The effect of selected medicinal plants on memory impairment and sexual dysfunction induced by stress in male rats นายธวัชชัย ปราบศัตรู/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2554 20 ตุลาคม 2554 AEKKU 43/2554
293 การศึกษาคุณลักษณะและการแสดงออกของ Th17 cytokine ในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ในตับ Opisthorchis viverrini Characterization and expression of Th17 cytokines in hamsters infected with Opisthorchis viverrini นางสาวสุภาวดี พลเยี่ยม/รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2554 20 ตุลาคม 2554 AEKKU 44/2554
294 การศึกษาผลของไบโอฟิล์มในระบบการเลี้ยงแบบ periphyton-baesd aquaculture system ต่อการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus Linneaus) Study on Effect of Biofilm in Periphyton-based Aquaculture System on Immunity and Disease Resistance in Nile tilapia (Oreochromis niloticus Linneaus) นางสาวณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ สายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2554 20 ตุลาคม 2554 AEKKU 50/2554
295 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารเอเซียติโคไซด์ มาเดคาสโซไซด์ กรดเอเชียติกและกรดมาเดคาสสิกและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพสมุนไพร Production of polyclonal antibodies against asiaticoside, madecassoside, asiatic acid and madecassic acid and development of immunoassay method for quality control of Centella asiatica นางสาวพัชรินทร์ ทัศนวัฒน์/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2554 20 ตุลาคม 2554 AEKKU 47/2554
296 ผลของผงชูรสต่อโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของหนูแรทเพศผู้วัยเจริญพันธุ์ Effects of monosodium glutamate (MSG) on structure and functions of the reproductive organs in male rats นางสาววรรณิศา สุโขรัมย์/นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2554 20 ตุลาคม 2554 AEKKU 48/2554
297 Tolerance mechanism of cutaneous evaporation heat loss in cattle Tolerance mechanism of cutaneous evaporation heat loss in cattle Mrs.Wang Jian/ผศ.สุภร กตเวทิน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554 AEKKU 62/2554
298 ฤทธิ์ของสารสกัดตำรับยารักษาเบาหวานแพทย์แผนไทยต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเบาหวานชนิดที่ 1 Antidiabetic acitivity of Thai Traditional Medicine Regimen in Type 1 diabetic rat รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554 AEKKU57/2554
299 ประสิทธิภาพเบนโทไนท์จากแหล่งดินในประเทศไทยในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินปนเปื้อนในอาหารไก่เนื้อ Efficacy of Thai Bentonite on Adsorption of Aflatoxin B1 Contaminated in Diet of Broiler รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554
300 ผลของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อระดับลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่นในเนื้อเยื่อตับหนูแฮมสเตอร์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับระยะเฉียบพลัน Effect of andrographolide on lipid peroxidation of liver hamster with acute liver fluke disease นายทินกร เหล่าออง/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554 AEKKU 52/2554
301 ผลกระทบของภาวะกีบอักเสบต่อการทำงานของรังไข่ในโคสาว The impact of laminitis on ovarian activity in dairy heifers รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554 AEKKU 59/2554
302 ประสิทธิภาพการป้องกันในไก่ของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์ QX ที่ทำให้เชื้อลดความรุนแรงด้วยความร้อน The protective efficacy in chickens of heat treatment attenuated QX strain, infectious bronchitis virus นายธวัชชัย โพธิ์เฮือง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11/2554 17 พฤศจิกายน 2554 AEKKU 60/2554
303 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อมะเร็งท่อน้ำดี Polyclonal antibody against cholangiocarcinoma production รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2554 15 ธันวาคม 2554 AEKKU 61/2554
304 การศึกษาฤทธิ์การสมานแผลของสารสกัดจากเลือดจระเข้ในหนูทดลอง Wound healing potential of crocodile blood extract in mice นายบดินทร์ คำนาดี/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2554 15 ธันวาคม 2554 AEKKU 58/2554
305 กลไกการเกิดโรค การก่อมะเร็งและนิเวศวิทยาโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย Pathogenesis, carcinogenesis and ecology of opisthorchiasis in Thailand. รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา 12/2554 15 ธันวาคม 2554 AEKKU 55/2554
306 ผลของรางจืดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Effect of Rang Jued on pathogenesis of animal model for opisthorchiasis, cholangiocarcinogenesis and anti-cholangiocarcinoma รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 23/2554
307 การศึกษาตำแหน่งของ cystogenous gland cells ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในระยะ cercariae ด้วยวิธี immunohistochemistry Characteristics of cystogenous gland cells within Opisthorchis viverrini cercariae to forming cyst wall in metacercaria by immunohistochemistry method รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 3/2555
308 การผลิตตัวอ่อนโคพื้นเมืองไทยนอกร่างกายจากโอไอโซต์แช่แข็ง In vitro embryo production of Thai native cattle from frozen-thawed cryo-branked oocytes นายจักรพันธ์ ชาสมบัติ/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555
309 การปรับปรุงคุณภาพเนื้อและการเพิ่มระดับกรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งในเนื้อ ของโคเนื้อพันธุ์บราห์มันโดยการกำจัดวิตามินเอร่วมกับการเสริมน้ำมันพืชในอาหาร Meat Quality Improvement and Enhancing Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA) of Meat from Branhman Beef Cattle with Vitamin A Restriction and Vegetables Oil Supplement รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 5/2555
310 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ Effect of miroestrol on the stress and depressive-related behaviors in ovariectomized mice model นางเยาวเรศ ชูลิขิต สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 1/2555
311 การทดสอบการระคายเคือง ความไว และความเป็นพิษต่อผิวหนังเฉียบพลันของเวชสำอางตำรับไมโรเอสทรอลต้นแบบในสัตว์ทดลอง Assessment of primary dermal irritation, dermal sensitization, and acute dermal toxicity of an innovative miroestrol containing cosmaceutical formulae in experimental animals รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 2/2555
312 ผลของสารเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อภาวะเครียดออกซิเดชันและหลอดเลือดทำงานผิดปกติในหนูแรทที่ได้รับสารแคดเมียมและสารตะกั่ว Effects of curcumin and tetrahydrocurcumin on oxidative stress and vascular dysfunction in rat exposed to cadmium and lead นายวีระพล แสงอาทิตย์/รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2555 30 มกราคม 2555 AEKKU 4/2555
313 ผลของชาข้าวและรำจากข้าวเหนียวดำลืมผัวที่มีต่อการเรียนรู้และความจำ ความเครียด ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และพิษ เฉียบพลันในสัตว์ทดลอง Effects of Rice Tea and Rice Bran from Dark Purple Rice Variety Luem Pue on Learning and Memory, Stress, Anxiety Depression and Acute Toxicity in Experimental Animals. รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 13/2555
314 การเปรียบเทียบผลของแอล-อาจินีนและอินาลาพริลต่ออัลบลูมินในปัสสาวะในสุนัขป่วยโรคไตเรื้อรัง The comparative effects of L-arginine and enalapril on urine albumin in dogs with chronic kidney disease นางสาวน้ำฟ้า เฟื่องบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 18/2555
315 การเปลี่ยนแปลงโปรตีนในหอยไซ (Bithynia siamensis goniomphalos) ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini Molecular changes of infected Bithynia siamensis goniomphalos with Opisthorchis viverrini approached by proteomics. รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 11/2555
316 อัตราการติดเชื้อและพัฒนาการของเมตาร์เซอคาเรียของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ใน ปลาตะเพียนขาว Puntius gonionotus (Cyprinidae) Infectivity and development of Opisthorchis viverrini metacercaria in Puntius gonionotus (Cyprinidae) รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 25/2555
317 กลไกการควบคุมความดันเลือดแดงของไตในหนูเพศเมียวัยโตเต็มที่ซึ่งได้รับทอรีนมากหรือน้อยไปในช่วงก่อนและหลังคลอด Renal mechanisms of arterial pressure control in adult female rats that perinatally exposed to taurine excess or deficit นายวิชาภรณ์ เลิศวีรพล/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 7/2555
318 การสร้างและปรับเปลี่ยนพื้นผิวโครงร่างเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ให้เหมาะสมต่อการประยุกต์ใช้เป็นวัสดุชีวภาพการแพทย์ Fabrication and surface modification of electrospun nanofibrous scaffolds from synthetic polymers as suitable biomaterials for medical applications นางสาวพัชราภรณ์ ไชยศรี/ผศ.สินีนาฎ ศิริ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 6/2555
319 การพัฒนาของคลื่นฟอลลิเคิล การเจริญของฟอลลิเคิล ผลผลิตโอโอไซต์ และการผลิตตัวอ่อนนอกร่างกาย จากการกระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลด้วยฮอร์โมน FSH ด้วย โปรแกรมการกระตุ้นที่ต่างกันและการเจาะเก็บโอโอไซต์ (OPU) ซ้ำหลายรอบในโคสาวพื้นเมืองไทย Ovarian follicular dynamics, Follicle deviation, oocyte yield and In vitro embryo production from different program of FSH superstimulation and repeated oocyte pick up (OPU) in Thai native heifer นายจักรพันธ์ ชาสมบัติ/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 8/2555
320 การกระตุ้นการพัฒนาของฟอลลิเคิลในโคสาวพื้นเมืองไทยด้วยฮอร์โมน FSH ละลายในPolyvinylpyrrolidone (PVP) ด้วยวิธีการให้แบบฉีดเข็มเดียว Superstimulation of follicular growth in Thai native heifer by single administration of FSH dissolves in Polyvinylpyrrolidone (PVP) นายจักรพันธ์ ชาสมบัติ/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 9/2555
321 การพัฒนาของฟอลลิเคิลและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในวงรอบการเป็นสัดในโคสาวพื้นเมืองไทย Ovarian follicular dynamics and hormones throughout the estrous cycle in Thai native heifers นายจักรพันธ์ ชาสมบัติ/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 2/2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 AEKKU 10/2555
322 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกของเอนไซม์ในตับหนูเม้าส์ที่มีวิถีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อมะเร็ง Potential of miroestrol on expression of mouse hepatic enzymes related carcinogenesis pathway รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สำนักงานวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 12/2555
323 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านผิวหนังอักเสบของสารสกัดดอกพุดซ้อนในหนูขาวเพศผู้ The antioxidant and anti-dermatitis effects of Gardinia augusta extract in male rats. นายอนวรรต สิงหรา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 26/2555
324 การศึกษาผลของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย กรดน้ำ ผักเป็ดขาว ผักเป็ดแดง ขจร ชะพลู ต่อฤทธิ์ คล้ายเอสโตรเจนที่เกี่ยวข้องกับภาวะพร่องการเรียนรู้ และความจำ Effects of Thai local vegetables extract on estrogenic effect related to learning and memory deficit. นางสาวอรวรรณ มนทกานติรัตน์ สำนักงานวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 24/2555
325 การศึกษาความชุกของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในช้างเอเชียในประเทศไทย โดยวิธีอินไดเร็คฮีแม็กกลูติเนชั่น Seroprevalence of Burkholderia pseudomallei in Asian elephant (Elephas maximus) in Thailand by Indirect Hemagglutination test. นายปฏิพัทธ์ พันธ์ชูเพชร/ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 16/2555
326 ผลของสารสกัดตะไคร้ด้วยน้ำในหนูทดลองที่เหนี่ยวนำให้เป็นนิ่วไต Effect of aqueous extract of Cymbopogon citratus Stapf on experimentally induced urolithiasis in rats นางสาวรุ่งเพ็ชร ตั้งรัศมีประเสริฐ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 14/2555
327 การตรวจสอบฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย 3 ชนิด Screening for Analgesic and Anti-inflamatory Activities of Extracts from 3 Thai Local Vegetables. ผศ.ปราโมทย์ มหคุณากร คณะเภสัชศาสตร์ 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 22/2555
328 ความชุกของการติดเชื้อ Pasteurella multocida ในกระต่าย (Oryctolagus cuniculus) ในประเทศไทย Prevalence of Pasteurella multocida infection in rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Thailand นางสาวรติกาล วรหล้า/ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 17/2555
329 การพัฒนาชุดตรวจอย่างด่วน สำหรับหาเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากตัวอย่างเลือดด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกด้วยเม็ดบีดส์-โมโนโคลนัลแอนติบอดี้ ในสนามแม่เหล็ก The Development of Rapid Detection System for Burkholderua pseudomallei from Blood Samples by Using Magnetic Beads-Monoclonal Antibodies Technology นางสาวอาทิตยา ญาติสมบูรณ์/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2555 29 มีนาคม 2555 AEKKU 15/2555
330 บทบาทของ tumor microenvironment ต่อกระบวนการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) Role(s) of tumor microenvironment in carcinogenesis of opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma รศ.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 23/2555
331 ความเกี่ยวข้องของฮอร์โมนโพรแลคตินและฮอร์โมนคอร์ติซอลและการแสดงออกของตัวรับฮอร์โมนทั้งสองชนิดในปลาช่อน (Channa striata) เมื่อทำการเลี้ยงในระดับความเค็มต่าง ๆ Involvement of osmoregulatory hormones, prolactin and cortisol and their receptor gene expression to salinity in striped snake-head fish (Channa striata). อ.ละเอียด นาคกระแสร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 46/2555
332 กลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในเลือดในเอเชีย และโรคหนอนพยาธิที่ติดจากสัตว์อย่างยั่งยืน โดยการใช้มาตรการเชิงสังคมและนิเวศน์สุขภาพ Innovative Strategies for Sustainable Control of Asian Schistosomiasis and Other Helminth Zoonoses through Socio-Ecosystem-Based Interventions รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 20/2555
333 การประเมินศักยภาพความเป็นวัคซีนของเชื้อ Burkholderia pseudomallei aroA mutant ในหนู Evaluation of the vaccine potential of Burkholderia pseudomallei aroA mutant in mice นางสาวปัณฑารีย์ มีมาก/ผศ.ปรีชา หอมจำปา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 21/2555
334 ผลของโปรตีนไฮโดรไลแสทจากรำข้าวและกรดเฟรูลิกต่อโครงสร้างและการทำงานของหลอดเลือด การต้านการแข็งตัวของเลือดและการสลายลิ่มเลือด และการต้านออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะเมแทบอลิกซินโดรม Effect of rice bran protein hydrolysate and ferulic acid on vascular structure and function, anticoagulation and fibrinolysis, and antioxidation in metabolic syndrome rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 19/2555
335 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาต่อภาวะการเรียนรู้และจดจำในหนูทดลองของสารต้นแบบยาที่ดัดแปลงจากสารจากการคัดกรองแบบเสมือน Pharmacological action on learning and memory in mice of modified lead compounds from virtual screening อ.จันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2555 26 เมษายน 2555 AEKKU 31/2555
336 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพบำรุงสายตาจากผลหม่อน Development of health products against stress related diseases from mulberry fruit รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 48/2555
337 การทดสอบพิษของสารสกัดจากข้าวสีม่วงในหนูทดลอง Toxicity test of purple rice extract in rat model รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 67/2555
338 การทดสอบฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสารสกัดไหมข้าวโพด The study of Immunomodulatory effect of cornsilk รศ.อาริยา รัตนทองคำ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 29/2555
339 การแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแอนโทไซยานินในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของข้าวเหนียวดำ Protein expression involved in the biosynthesis of anthocyanin in different tissues of black glutinous rice นางกัลยา กองเงิน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 27/2555
340 ระบาดวิทยาทางโมเลกุลของเชื้อซัลโมเนลลาที่แยกได้จากคนและสุกร Molecular epidemiology of Salmonella isolated from humans and swine ผศ.พัชนี ศรีงาม ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 30/2555
341 การศึกษาฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันจากสารสกัดรำข้าวสารพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี Immunomodulating effect of local cultivar rice bran extract นางสาวแคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 32/2555
342 การศึกษาฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วง Immunomodulatory effect of purple corn cob extract นางสาวแคทรียา สุทธานุช คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 33/2555
343 การบริหารโครงการและดำเนินการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ: การควบคุมศัตรูทางการเกษตรโดยชีววิธีของศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย Project Administration and Proceeding in Research Project of National Biological Control Research Center: Biological Control of Agricultural Pests of Upper Northeastern Regional Center รศ.นุชรีย์ ศิริ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรพืชโดยชีวินทร์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555
344 นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ของนกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio) ในหนองละเลิงเค็ง จังหวัดขอนแก่น Breeding Ecology of Purple Swamphen (Porphyrio porphyrio) at Nong La Lerng Keng, Khon Kaen นายอักษร มานะวงศ์/นายศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 42/2555
345 ฤทธิ์การต้านมะเร็งของ Berberine ในมะเร็งท่อน้ำดี Anticancer effects of berberine on cholangiocarcinoma นายณัฐพงษ์ พุทธดี/นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2555 31 พฤษภาคม 2555 AEKKU 34/2555
346 ฤทธิ์สารสกัดข้าวอินทรีย์พันธุ์พื้นเมืองที่มีสีในการป้องกันโรคเรื้อรังที่พบบ่อยในประเทศไทย The protective effect of organic pigmented rice extracts against chronic disorders commonly found in Thailand รศ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555
347 ผลของสารสกัดจากใบหมอน้อย (Cissampelos pareira (L) Hirsuta) ต่อการเจริญพันธุ์ของหนูเมาส์เพศเมียและเพศผู้ และพิษต่อตับ EFFECT OF MHO-NOI (Cissampelos pareira (L) Hirsuta) LEAF EXTRACT ON FERTILITY OF FEMALE AND MALE MICE AND HEPATOTOXICITY นางสาวธนารี จู๋ในเมือง/รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 49/2555
348 ผลของสารสกัดกระเทียมหมัก พริก และขิงต่อการเรียนรู้และความจำในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคสมองเสื่อม Effect of Aged garlic, Capsicum and Ginger extracts on cognitive performance in rat model of Alzheimer’s disease. รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 35/2555
349 การพัฒนายาหยอดหูจากน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาช่องหูชั้นนอกอักเสบเนื่องจากเชื้อมาลาสซิเซียพาไคเดอมาติสในสุนัข Development of otitis preparation from essential oil for treatment canine otitis externa caused by Malassezia pachydermatis นางสาวธนพร อัศวพัฒนากูล/อ.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 39/2555
350 โครงการนำร่องความร่วมมือควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศลุ่มน้ำโขง Mekong Opisthorchiasis Control Initiative รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 59/2555
351 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอีไลซ่าเพื่อใช้ตรวจสอบปริมาณมัลเบอร์โรไซด์เอและศึกษาผลของสารกระตุ้นต่อการสร้างสารในรากเพาะเลี้ยงและเซลล์แขวนลอยต้นหม่อน Development of enzyme-linked immunosorbent assays for determination of mulberroside A and use in the elicitation effects study from in vitro root and cell suspension culture of Morus alba นายจักรพันธ์ โคมัยกุล/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 44/2555
352 ผลของอะเซียติกแอซิดต่อภาวะดื้ออินซูลิน ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด และภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองที่มีภาวะดื้ออินซูลินที่ถูกชักนำด้วยอาหารที่มีไขมันและฟรุกโทสสูง Effect of asiatic acid on insulin resistance, cardiovascular system and oxidative stress in high fat and high fructose diet-induced insulin resistant rat ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 36/2555
353 ผลของสารผลของอะเซียติกแอซิดต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of asiatic acid on hemodynamics and oxidative stress in nitric oxide-deficient rats ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 37/2555
354 ผลของแบคทีเรียกรดแลกติกที่แยกได้จากกระพุ้งไส้ใหญ่ของเป็ดเทศต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเป็ดเทศและไก่กระทง Effect of lactic acid bacteria isolated from ceca of Muscovy duck on growth performance of Muscovy duck and broilers. นายชูชาติ กมลเลิศ/ผศ.พีระพล สุขอ้วน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 38/2555
355 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดดอกคำฝอย เส้นใยเห็ดกระด้างและใบมะรุม Anti-inflammatory effect of Carthamus tinctorius floret, Lentinus polychrous mycelium and Moringa oleifera leaf extracts รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2555 21 มิถุนายน 2555
356 ผลของสารโปรโตคาเทชูอิก แอซิด ต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ด้วยการฉีดสารสเตร็ปโตโซโตซิน The Effect of Protocatechuic Acid on Vascular Complication in Streptozotocin-induced Diabetic Rats นายยศวริศ เสมามิ่ง/รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 45/2555
357 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเม้าส์ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยเบต้าแนฟโธฟลาโวน The effect of miroestrol on the expression of estrogen-metabolizing enzymes related genes in beta-naphthoflavone induced-mouse livers รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 6/2555 21 มิถุนายน 2555 AEKKU 28/2555
358 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวต่อการควบคุมสมดุลของน้ำตาล ไขมัน และฮอร์โมนจากเซลล์ไขมันในหนูแรทที่มีเมแทบอลิกซินโดรม Effect of rice bran protein hydrolysates on glucose and fat homeostasis and adipokine secretion in rats with metabolic syndrome. รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 40/2555
359 การศึกษาแบบจำลองการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิลและการเหนี่ยวนำให้เกิดการเสื่อมสลายของฟอลลิเคิลในแพะพื้นเมืองไทย A study on model of follicular growth and atresia induction in Thai-native goat นายทศพล มูลมณี/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 53/2555
360 ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตของฟอลลิเคิล กิจกรรมการแบ่งเซลล์ ปริมาณหลอดเลือดและการปรากฏของ IGFBP-4 และในวันที่ 6 ของคลื่นฟอลลิเคิลในโคเนื้อ Association among follicular growth, cell proliferation, vascularity and IGFBP-4 expression on day 6 of the bovine follicular wave นายทศพล มูลมณี/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 54/2555
361 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางภูมิคุ้มกันวิทยาเพื่อหาปริมาณสารไมโรเอสทรอลและดีออกซีไมโรเอสทรอล ในกวาวเครือขาว Development of immunoassays to determine miroestrol and deoxymiroestrol in Pueraria candollei นายกรวิทย์ อยู่สกุล/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 57/2555
362 การทดสอบพิษระยะเรื้อรังของผลิตภัณฑ์รำข้าวไทย Chronic Toxicity testing of the Thai rice bran products ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 56/2555
363 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นเจลาตินชุบยาต้านการอักเสบ ชนิดไม่ใช่สเตียร์รอยด์ยับยั้ง COX-2: การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง Prevention of peridural fibrosis using COX-2 inhibitor NSAIDS soaked absorbable gelatin sponge : an experimental comparative study in animal model รศ.สุรชัย แซ่จึง/รศ.กิตติ จิระรัตน์โพธิ์ชัย ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 50/2555
364 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารอิริโฟฟีโนน กลูโคไซด์ และจินวาริน พริมิเวอโรไซด์ และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี Production of polyclonal antibodies against iriflophenone 3-C-b-D-glucoside, genkwanin 5-O-b-primeveroside to develop immunoassay method รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 58/2555
365 การเพิ่มอัตราการมีชีวิตรอดของเอมบริโอในโคนมโดยประยุกต์ใช้การผสมเทียมแบบกำหนดเวลาและการจัดการการให้อาหาร Increasing of embryo survival rate in dairy cows using modified timed artificial insemination (TAI) and feeding management นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์/รศ.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 55/2555
366 ประสิทธิภาพของการใช้ไฮเดรทโซเดียมแคลเซียมอลูมิโนซิลิเกต (DetoxÒ) ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในอาหารเป็ด Efficacy of hydrated sodium calcium aluminosilicate (DetoxÒ) to reduce the toxicity of aflatoxin in duck diet. นายเทียนชัย สร้อยรักษ์/อ.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 61/2555
367 ประสิทธิภาพของสารดูดซับสารพิษจากเชื้อรา (ElitoxÒ) ต่อการลดพิษอะฟลาทอกซินในอาหารเป็ด Efficacy of Mycotoxin Binders (ElitoxÒ) to Ameliorate the Toxic Effects of Aflatoxin in Ducks. นางสาววรรณสุคนธ์ สายเนตร/อ.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 60/2555
368 การศึกษาการใช้โครงร่างไฟโบรอินสามมิติที่สร้างด้วยเทคนิคแก๊สโฟมมิ่งในกระบวนการซ่อมแซมของกระดูกในกระต่าย The study of the 3D-Fibroin Scaffolds by Gas Foaming Techniques in Rabbit Bone Healing Process. นายพงศธร ธัชประมุข/ผศ.นฤพนธ์ คำพา ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 47/2555
369 การบรรเทาภาวะเครียดออกซิเดชันโดยใช้สารต้านอนุมูลอิสระเคอร์คูมินและเททราไฮโดรเคอร์คูมินในหนูแรทที่มีภาวะฮีโมลัยติคอะนีเมีย Alleviation of oxidative stress with curcumin and tetrahydrocurcumin in hemolytic anemic rats นางสาวขวัญจิต สมพมิตร คณะแพทยศาสตร์ (ปรีคลินิก) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 41/2555
370 อิทธิพลของอายุและสายพันธุ์ ต่อคุณภาพน้ำเชื้อและความทนได้ต่อการแช่แข็งของน้ำเชื้อในไก่พ่อพันธุ์พื้นเมืองไทย Influence of Age, and Line on semen characteristic and Freezability of Thai native cock. นางสาวพรจิต สอนสีดา/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 80/2555
371 การแยกและติดตามโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าสองมิติเพื่อระบุชนิดไบโอมาร์คเกอร์ในมะเร็งท่อน้ำดีชนิดที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ : จากหนูแฮมสเตอร์สู่มนุษย์ 2D blotting for identification of biomarkers in Opisthorchiasis -associated cholangiocarcinoma : evidence from hamster to human รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 52/2555
372 การศึกษาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อ Nucleocapsid proteinของ Influenza virus ในเชื้อรีคอมบิแนนท์แลคติกแอสิดแบคทีเรียในหนูทดลอง Antibody response against nucleocapsid protein of influenza virus typeA in recombinant lactic acid bacteria in mice นางสาวน้ำฝน สืบวงษา/รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 51/2555
373 Growth factor ของพยาธิใบไม้ตับและบทบาทในการก่อมะเร็ง Liver fluke growth factor and its role in tumorigenesis รศ.เทวราช หล้าหา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2555 19 กรกฎาคม 2555 AEKKU 43/2555
374 การศึกษาทางพยาธิวิทยาการติดเชื้อไวรัสโบวาย ไวรัล ไดอะเรีย ที่ก่อการติดเชื้อแบบคงทนในโคนมไทย Pathological Study of Persistently Bovine Viral Diarrhea Virus Infected Thai Dairy Cattle ผศ.จารุวรรณ คำพา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 82/2555
375 การเปลี่ยนแปลงของตับและทางเดินน้ำดีแมวที่ติดพยาธิใบไม้ตับ ก่อนและภายหลังการรักษา: การศึกษาด้วยเครื่องสร้างภาพเอ็มอาร์ไอ Hepatobiliary changes in Opisthorchis viverrini infected cats before and after treatment: Magnetic Resonance Image (MRI) approach ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 65/2555
376 ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการอยู่รอดของเซลล์ประสาทในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคสมองเสื่อม Effect of Aged garlic extracts on survival of hippocampal neurons in rat model of Alzheimer’s disease. ผศ.วนัสนันท์ แป้นนางรอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 86/2555
377 ผลการปกป้องเนื้อเยื่อประสาทของสารสกัดกระเทียมหมักจากการทำลายของบีต้าอไมลอยด์ในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคสมองเสื่อม Neuroprotective effect of Aged garlic extracts against β-Amyloid- induced oxidative stress in rat model of Alzheimer’s disease. ผศ.วนัสนันท์ แป้นนางรอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 85/2555
378 การศึกษาประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ ของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงต่อระดับน้ำตาลในเลือด โดยเปรียบเทียบกับการใช้ acarbose ในแมวที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง The comparison of hypoglycaemic effect of Hibiscus sabdariffa calyces extract and acarbose in hyperglycemic cats. ผศ.ราณี ซิงห์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 69/2555
379 ผลของการเสริมไคโตซานในอาหารที่ผสมเมล็ดทานตะวันหรือเมล็ดนุ่นต่อการกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของโคเนื้อ Effect of chitosan supplementation in the diet containing sunflower seed or kapok seed on rumen fermentation of beef cattle. รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 75/2555
380 ผลของระดับการเสริมไคโตซานในอาหารโคเนื้อที่มีเมล็ดทานตะวันหรือผลปาล์มหรือเนื้อมะพร้าวเป็นส่วนผสมต่อการกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนโดยใช้ in vitro gas production technique Effect of levels of chitosan supplementation in beef cattle diet containing sun flower seed or palm seed or coconut kernel on rumen fermentation using in vitro gas production technique. รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 76/2555
381 การพัฒนาแผ่นปิดผิวหนังและเยื่อบุเพื่อใช้ในการนำส่งสารออกฤทธิ์ทางการแพทย์จากเศษวัสดุข้าวโพด Development of transdermal and transmucosal patch for the medical active ingredients delivery from corn waste. นางสาวชลทิพย์ ทิพย์แก้ว/ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555
382 ผลของระดับการเสริมไคโตซานในอาหารโคเนื้อต่อการย่อยได้ การผลิตแก๊สมีเทนและกรดไขมันคอนจุเกตโดยใช้ in vitro gas production technique Effect of levels of chitosan supplementation in beef cattle diet on feed digestibility and productions of methane and conjugated linoleic acid using in vitro gas production technique. รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 77/2555
383 ผลของการเสริมเมล็ดนุ่นหรือไคโตซานในอาหารต่อการกินได้ของอาหาร กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การปลดปล่อยแก๊สมีเทน และ การใช้พลังงาน ของโคพื้นเมืองไทย Effects of kapok seed or chitosan supplementation in diet on feed intake, rumen fermentation, methane emission and energy utilization of Thai native cattle. รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 78/2555
384 การวินิจฉัยและการควบคุมปรสิตในเลือดของสุนัขบ้านในภาคตะวันออกฉียงเหนือ Diagnosis and control of Blood parasite infection in domestic dogs in Northeast Thailand รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 64/2555
385 ผลของการใช้มูลสุกรระดับต่างๆ ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของแพะ Effect of different levels of swine manure in the rations on the growth of goats นางพิณซอ กรมรัตนาพร สถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555
386 ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อการเรียนรู้และความจำในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคสมองเสื่อม Effect of Aged garlic extracts on cognitive performance in rat model of Alzheimer’s disease. นางสาวมาลาภรณ์ วิชัย/ผศ.วนัสนันท์ แป้นนางรอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 88/2555
387 ผลของไมโรเอสทรอลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะเครียดและซึมเศร้าในแบบจำลองหนูไมซ์เพศเมียที่ถูกตัดรังไข่ Effect of miroestrol on the stress and depressive-related behaviors in ovariectomized mice model นางเยาวเรศ ชูลิขิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 63/2555
388 ศักยภาพการป้องกันโรคเรื้อรังของเศษวัสดุจากข้าวโพด Potential of corn waste product to protect against chronic diseases นางสาวศศลักษณ์ แก้วบุตรา ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 68/2555
389 ผลของเคอร์คูมิน เทตราไฮโดรเคอร์คูมิน และดีเฟอร์ริโพรน ต่อภาวะเครียดออกซิเดชัน การทำงานและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงในหนูไมซ์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเหล็กเกินด้วยไอรอนซูโครส Effects of curcumin, tetrahydrocurcumin and deferiprone on oxidative stress, arterial function and elasticity in iron sucrose-induced iron overload in mice รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 62/2555
390 อิทธิพลของโฮสต์กึ่งกลาง โฮสต์กักตุน และโฮสต์จำเพาะ ต่อโครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากร และ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini sensu lato) ในประเทศไทยและลาว The role of intermediate, reservoir, and definitive hosts on population structure and evolutionary relationships of Opisthorchis viverrini sensu lato in Thailand and Lao PDR นางสาวโอปอล์ พิทักษ์สกุลรัตน์/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2555 23 สิงหาคม 2555 AEKKU 74/2555
391 พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันและการเกิดการกลับเป็นซ้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิลม์ของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei Immunopathogenesis and relapse related biofilm formation of Burkholderia pseudomallei infection in C57BL/6 mice รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2555 20 กันยายน 2555
392 การศึกษาผลของสารอนุพันธ์ tacrine ในการฟื้นฟูภาวะบกพร่องการเรียนรู้และการจดจำของหนูเม้าส์โดยใช้แบบจำลอง Morris water maze และ Y-maze To study the effect of the tacrine derivatives on the improvement of memory deficit in mice by using Morris water maze and Y-maze model นางสาวสุพัตรา ธีรัตฎ์มาตระกูล/นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 79/2555
393 ความชุกของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านลุ่มน้ำชีในเขตจังหวัดมหาสารคาม Prevalence of Opisthorchis viverrini in dog and cat in Chi River basin villages of Mahasarakham Province นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เขืองเชียงขวาง/ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 71/2555
394 ผลของฤดูกาลต่อคุณภาพน้ำเชื้อของไก่พื้นเมืองไทยสามสายพันธุ์ Effect of season on semen quality of 3 line in Thai native chickens. นางสาวพรจิต สอนสีดา/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 81/2555
395 โครงการงานบริการตรวจวินิจฉัยทางภูมิคุ้มกันน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคพยาธิตัวจี๊ดในคน Immunodiagnosis for human gnathostomiasis : a laboratory service project ศ.ผิวพรรณ มาลีวงษ์ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 72/2555
396 ผลของเคอร์คูมินและเทตราไฮโดรเคอร์คูมินต่อความดันเลือด ภาวะเครียดออกซิเดชัน การทำงานผิดปกติของหลอดเลือด โครงสร้างและความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดความดันเลือดสูงแบบ 2K-1C Effects of curcumin and tetrahydrocurcumin on blood pressure, oxidative stress, vascular dysfunctions, structural and elasticity in two kidney-one clip (2K-1C) renovascular hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 66/2555
397 ผลของสาร อีลาจิกแอซิดต่อโครงสร้างของ หัวใจ หลอดเลือด และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของอวัยวะทั้งสอง รวมทั้ง ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดแดงใหญ่ ในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of ellagic acid on cardiac, vascular morphology and their remodeling including the elastic property of the conduit artery in nitric oxide-deficient rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 70/2555
398 ผลการป้องกันของสารสกัดดอกอัญชันต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยคีโตโคนาโซลในหนูแรท The protective effect of Clitoria ternatea flower extract on ketoconazol-induced testicular damage in rats. นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์/นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2555 20 กันยายน 2555 AEKKU 101/2555
399 การศึกษาระบบภูมิคุ้มกันและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของปลานิล (Oreochromis niloticus) ต้านต่อเชื้อก่อโรค Study of immune system of nile tilapia (Oreochromis niloticus) and immunization against pathogenic นางสาวณัฐพร คืนดี/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2555 18 ตุลาคม 2555
400 ลักษณะการหมักและการปลดปล่อยแก๊สมีเทนของอาหารผสมครบสูตรสำหรับโคพื้นเมืองไทยที่ผลิตจากพืชอาหารสัตว์ท้องถิ่นร่วมกับผลพลอยได้จากอาหาร Fermentation characteristics and methane emissions by Thai native cattle of total mixed ration silage with local forage and food by-products รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2555 18 ตุลาคม 2555 AEKKU 84/2555
401 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมลาโทนินในรูปไนโอโซมที่เตรียมในเจลสำหรับทาเฉพาะที่ผิวหนังเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในหนูไมซ์ Anti-inflammatory activities of melatonin in niosomes for topical skin gel in comparing to other products in mice นางสาววาสนา เนตรวีระ/รศ.อรุณศรี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2555 18 ตุลาคม 2555 AEKKU 83/2555
402 ผลของการให้ยา Tranexamic acid ต่อกระบวนการสลายลิ่มเลือดและการเสียเลือดในสุนัขที่ได้รับการผ่าตัดทำหมันด้วยวิธี Ovariohysterectomy Effect of tranexamic acid on fibrinolysis and bleeding in dogs undergoing ovariohysterectomy. สพ.ญ.ภลิตา คุณดิลกพจน์/ดร.ทรรศิดา พลอยงาม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2555 18 ตุลาคม 2555 AEKKU 87/2555
403 การเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจในภาคอีสานในรูปผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อลดปัญหาเส้นประสาททำงานบกพร่องและต้อกระจกในหนูแรทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะเบาหวาน Value-added of economic crops in Northeast Thailand as prototype product for mitigating neuropathy and cataract in rats induced by diabetes นางสาวปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2555 18 ตุลาคม 2555 AEKKU 98/2555
404 ศักยภาพของไมโรเอสทรอลต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะกระดูกพรุน กลไกการขับสารทางน้ำดี และภาวะต้านออกซิเดชั่นในหนูเม้าส์ที่ถูกเหนี่ยวนำโดยเบต้าแนฟโทฟลาโวน Potential of miroestrol on expression of genes involved osteoporosis, bile salt export pump, and anti-oxidation in beta-naphthoflavone induced mice รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 10/2555 18 ตุลาคม 2555 AEKKU 73/2555
405 ผลของสมุนไพรไทย (ดอกอัญชัน หรือขิง หรือหญ้าแห้วหมู) ต่อระบบประสาทส่วนกลางและฤทธิ์ต้านภาวะชักในหนูไมซ์ซึ่งถูกเหนี่ยวนำด้วยสาร pentylenetetrazole Effect of selected the Thai medicinal plants (Clitoria ternatea or Cyperus rotundus or Zingiber officinale) on the central nervous system and their antiepileptic activity in pentylenetetrazole (PTZ)-induced mice นางสาวจินดาพร ยิ้มดี/ดร.นงนุช เอื้อบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 11/2555 22 พฤศจิกายน 2555 AEKKU 89/2555
406 การติดเชื้อร่วมของพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) และแบคทีเรีย Helicobacter pylori ในหนูแฮมสเตอร์ Co-infection of Opisthorchis viverrini and Helicobacter pylori in hamster นางสาวรักษวรรณ ดีโนนโพธิ์/รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2555 22 พฤศจิกายน 2555 AEKKU 100/2555
407 ผลของประเภทอาหารหยาบคุณภาพต่ำในอาหารครบส่วนหมักต่อการใช้ประโยชน์พลังงานในโคเนื้อพื้นเมือง Effect of low quality roughage type in fermented total mixed ration on energy utilization of Thai native cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2555 22 พฤศจิกายน 2555 AEKKU 97/2555
408 ผลการเสริมแก่นตะวัน (Jerusalem artichoke;Helianthus tuberosus. L.) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิต คุณภาพผลผลิตของสัตว์น้ำที่เลี้ยงเชิงการค้า II.การศึกษาในปลาแรด Giant gouramy; Osphronemus gouramy Lacepede) และปลาโมง (Pla-Mong; Pangasius bocourti) Effect of dietary supplementation of Kaentawan (Jerusalem artichoke; Helianthus tuberosus L.) on productive performance and quality of aquatic animals in commercial production II. Study in Giant gouramy (Osphronemus gouramy Lacepede) and Pla-Mong (Pangasius bocourti) ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2555 22 พฤศจิกายน 2555
409 การศึกษาผลป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของโหระพา แมงลัก และผักฮีน ที่เหนี่ยวนำโดย HCl/EtOH ในหนูทดลอง Gastroprotective effects of Ocimum americanum, Ocimum basilicum and Brassica juncea by HCl/EtOH induced gastric ulceration in rats. นายจารุวัฒน์ บุญวิจิตร/รศ.กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2555 22 พฤศจิกายน 2555 AEKKU 90/2555
410 ผลของการใช้สารสกัดหยาบจากใบฝรั่งเพื่อเป็นน้ำยาจุ่มหัวนมก่อนรีดนมต่อปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่ปลายหัวนมในโครีดนม Effect of Psidium guajava L. leaf crude extract as pre-milking teat dip on teat-end bacterial load in lactating dairy cow นางสาวปราณปรียา คำมี/ดร.อรัญ จันทร์ลุน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 99/2555
411 ผลของสารสกัดพลูคาวต่อเมแทบอลิซึมไขมันในตับและเนื้อเยื่อไขมันในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะอ้วน ด้วยอาหารที่มีไขมันสูง Effects of Houttuynia cordata Thunb. Extract on lipid metabolism in liver and adipose tissue in high-fat diet-induced obese rats ผศ.อรทัย ตันกำเนิดไทย ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 4/2556
412 ความชุกทางซีรัมของการติดเชื้อ Orientia tsutsugamushi ของหนูในจังหวัดขอนแก่น Seroprevalence of Orientia tsutsugamushi infection of rats in Khon Kaen province นายวันเสน่ห์ โตอนันต์/ผศ.สมโภชน์ วีระกุล ภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 95/2555
413 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ต้านอักเสบของแผ่นแปะทางผิวหนังของสารสกัดหยาบกระชายดำ The study of Pharmacokinetics and anti-inflammatory of Kaempferia parviflora Extract รศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 96/2555
414 เก็บรักษาไข่โคพื้นเมืองไทยแบบแช่แข็งโดยวิธี Vitrification ที่ปรับปรุงใหม่ Cryopreservation of Thai Native Cattle Oocytes by the Improving Vitrificaiton Method รศ.เทวินทร์ วงศ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 12/2555 20 ธันวาคม 2555
415 ผลของการใช้ Laser acupuncture และการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร "AP1" ในการบำบัดภาวะออทิสติก Anti-autistic effect of laser acupuncture and the herbal product "AP1" นางนาถนัดดา มรกตศรีวรรณ/รศ.โกวิท ไชยศิวามงคล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 13/2556
416 การทดสอบคุณสมบัติการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของดีเอ็นเอวัคซีนในกระต่าย EXAMINATION OF CHARACTERISTIC IN DNA VACCINE IMMUNIZATION IN RABITS ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12/2555 20 ธันวาคม 2555
417 ศักยภาพการต้านออกซิเดชั่นของเตตระไฮโดรเคอร์คูมินในหนูเม้าส์ที่ถูกชักนำภาวะไขมันคั่งสะสมในตับ/ภาวะไขมันเกาะตับ Antioxidation potential of tetrahydrocurcumin in mouse with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) /non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 92/2555
418 ผลของการขาดกลูต้าไทโอนต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในตับหนูไมซ์ Effect of glutathione depletion on the expression of hepatic cytochrome P450 in mice ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 93/2555
419 ผลของน้ำผลไม้ไทยที่มีรสเปรี้ยว มะนาว มะเฟือง มะไฟ ลองกอง สละ ส้ม สายน้ำผึ้ง ส้มธนาธร และส้มโอ ต่อสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 Effects of sour Thai fruits: lime, star fruit Mafai, Southern langsat, orange and pomelo on the activities of cytochrome P450 enzymes ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12/2555 20 ธันวาคม 2555 AEKKU 94/2555
420 การผลิตแอนติบอดีในหนูไมซ์เพื่อใช้ในการตรวจวัดระยะเวลาเริ่มสร้างแอนติบอดีของปลานิล Antibody production in mice for detection of antibody onset in nile tilapia (Oreochromis niloticus) นางสาวณัฐพร คืนดี/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2556 24 มกราคม 2556 AEKKU 3/2556
421 การพัฒนาและการประเมินผลิตภัณฑ์เพิ่มความจำ (MP1) จากสมุนไพรไทยสำหรับสตรีวัยหมดประจำเดือน Development and evaluation of cognitive enhancement product (MP1) by selected Thai herbs for postmenopausal women. นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2556 24 มกราคม 2556 AEKKU 1/2556
422 ฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดเม็ดเลือดขาวและฮีโมโกลบินจากจระเข้สายพันธุ์ไทยในสัตว์ทดลอง ANTI- INFLAMMATORY ACTIVITY OF CRUDE LEUKOCYTE EXTRACT AND HEMOGLOBIN FROM CROCODYLUS SIAMENSIS IN ANIMAL MODELS นายสันติ โพธิ์ศรี/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2556 24 มกราคม 2556 AEKKU 14/2556
423 การพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลในการป้องกันมะเร็งเต้านมของเป๋าฮื้อสกัด Development and evaluation of the protetive effet against breast cancer of abalone extract รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2556 24 มกราคม 2556
424 ผลของ caged xanthone ชนิด forbesione ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ในการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีและฤทธิ์ความเป็นพิษในหนูแฮมสเตอร์ Effect of forbesione, a caged xanthone, isolated from Garcinia hanburyi on inhibition of cholangiocarcinoma and toxicity effect in hamster ผศ.จริยา หาญวจนวงศ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2556 24 มกราคม 2556 AEKKU 2/2556
425 ผลของสารสกัดกลีบเลี้ยงดอกกระเจี๊ยบแดงและกรดแกลลิกต่อโรคของหัวใจในหนูแรทเบาหวานที่เหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยการให้อาหารไขมันสูงร่วมกับการฉีดสเตร็ปโตโซโตซิน The effects of rosells extract and gallic acid on diabetic cardiomyopathy in high fat diet-streptozotocin induced type 2 diabetic rat นางสาววรินทรา ห้วยศรีจันทร์/รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2556 24 มกราคม 2556 AEKKU 11/2556
426 การศึกษาผลของยาฆ่าพยาธิ / ยาต้านมาลาเรียต่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ The study of anti-parasitic / anti-malarial drugs as a potential drug for Cholangicocarcinoma in hamster ดร.อุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556
427 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดมะขามป้อม จะนา เจตพังคี และมะขามเครือ Anti-inflammatory effect of Phyllanthus emblica, Glochidion coccineum, Cladogynos orientalis and Dalbergia darlacensis extracts ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 10/2556
428 การศึกษาผลของอินเตอร์ลิวคิน-6 จากอาหารเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีที่สัมผัสสารขับถ่ายและหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับต่อเซลล์มะเร็งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของตัวรับของอินเตอร์ลิวคิน-6 The effect of Interleukin-6 from Opisthorchis viverrini excretory-secretory product (OV-ES) cocultured Cholangiocarcinoma (CCA) cell line medium in different IL-6 receptor gene polymorphism carrying CCA cell lines นายปกป้อง ประยงค์/รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 9/2556
429 การประเมินผลของสาร Bisphenol A ต่อพัฒนาการของระบบสืบพันธุ์ในหนูไมซ์รุ่นลูก Assessment for Effect of Exposure to Bishenol A on Reproductive Development in Mice Offspring นางสาวทิพย์อาภา โสภณ/รศ.กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 8/2556
430 การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิสตรองจิลอยด์โดยวิธีการ ELISA จากสิ่งส่งตรวจปัสสาวะและซีรัมโดยเปรียบเทียบระบบการวัดแบบ unit และ OD-based ELISA Comparison of urine, serum, unit- and OD-based ELISA for diagnosis of strongyliodiasis. นางสาวชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 5/2556
431 ผลของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว (Momordicacochinchinensis (Lour.) Spreng.) ต่อระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือด คุณภาพน้ำเชื้อและจุลพยาธิสภาพอัณฑะของหนูเมาส์ปกติและหนูเมาส์เบาหวานที่ถูกชักนำด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน Effect of aril gacfruit (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng.) extract on blood testosterone level, seminal quality and testicular histology of normal and streptozotocin induced diabetic mice (Musmusculus) นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง/รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 6/2556
432 ฤทธิ์ปกป้องพิษของน้ำทับทิม (Punicagranatum L.) ต่อตับและคุณภาพน้ำเชื้อในหนูเม้าส์ที่ได้รับเอธานอล Protective effects of Punicagranatum L.juice on ethanol induced hepatotoxicity and seminal quality impairment in mice นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง/รศ.อำพา เหลืองภิรมย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 7/2556
433 การศึกษาคลอรีนในน้ำดื่มสัตว์ทดลองต่อการเจริญเติบโตของหนูแรทในระยะเวลา 1 เดือน The chlorine in drinking water on the growth of rats during the first month. นางสาวบุศรา แก้วสมุทร ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2556 20 มีนาคม 2556 AEKKU 12/2556
434 ผลของการเสริมอาหารหมักสำเร็จรูปและเมล็ดนุ่นต่อการปลดปล่อยแก๊สมีเทน จุลินทรีย์ในรูเมนและผลผลิตของโคสาวพื้นเมืองไทยที่ปล่อยแทะเล็มแปลงหญ้าธรรมชาติ Effects of supplementations of fermented total mixed ration with or without kapok seeds on methane emissions, rumen microbiota and productivity of Thai native beef cattle heifer grazing in natural grassland รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2556 30 เมษายน 2556
435 การปลดปล่อยมีเทนของโคพื้นเมืองไทยจากอิทธิพลของการเสริมชนิดของน้ำมันพืชบางชนิด Mitigation of methane emission from Thai native cattle by using total mixed ration with natural plant oil sources รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2556 30 เมษายน 2556
436 ฤทธิ์ของสารสกัดผักพื้นบ้าน ("TP1") ต่อการการป้องกันภาวะความจำเสื่อมและภาวะกระดูกพรุนในหนูทดลองที่ถูกตัดรังไข่ทั้งสองข้าง Protective effect of in digenous vegetables extract "TP1" against memory impairment and osteoporosis in ovariectomized rat นางสาวสุดารัตน์ สังฆะมณี/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2556 30 เมษายน 2556 AEKKU 16/2556
437 การทดสอบคุณภาพของวัสดุรองนอนจากต้นพญาสัตบรรณสำหรับหนูแรท Quality test of bedding made from Alstonia scholaris for rats นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2556 30 เมษายน 2556 AEKKU 15/2556
438 การศึกษาพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์กระชายดำ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่สามารถเกิดไมโคลอิมัลชันได้เอง และการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไซโคลเด็กตริน ในเซลล์ไลน์ และหนูแรท Toxicity study of Kaempferia parviflora products: self-microemulsifying drug delivery system (KP-SMEDDS) and complexation with cyclodextrin (KP-HP-β-CD) in cell lines and rats ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 19/2556
439 การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูแรทของผลิตภัณฑ์กระชายดำ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่สามารถเกิดไมโคลอิมัลชันได้เอง และ การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับไซโคลเด็กตริน Anti-inflammation effects in rats of Kaempferia parviflora products: self-microemulsifying drug delivery system (KP-SMEDDS) and complexation with cyclodextrin (KP-HP-β-CD) in rats ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 20/2556
440 การศึกษาฤทธิ์เพิ่มความจำของชาซังข้าวโพดสีม่วงในหนูทดลอง Study the cognitive enhancing effect of Zea mays Linn. corn cob tea in rats นางสาววรนันท์ คีรีสัตยกุล/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 27/2556
441 ความชุกของพยาธิใบไม้ในตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมว ในหมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอหนองเรือ อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น และโนนสัง ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู Prevalence of Opisthorchis viverrini in dog and cat in village surrounding Ubolrat Dam of Amphoe Nongrua and Ubolrat of Khon Kaen Province and Amphoe Nonsang and Si Bun Rueang of Nongbua Lamphu Province นางสาวณภัทร รุ่งโรจน์/ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2556 5 กรกฎาคม 2556
442 ผลของน้ำผลไม้ไทย : มะไฟและสับปะรดต่อสมรรถนะของเอนไซม์ในระบบต้านภาวะเครียดออกซิเดชัน Effect of Thai fruit : Ma-fai (Baccaurea ramififlora) and pineapple (Ananas comosus) juice on anti-oxidantive enzymes activities นางสุพันทิพย์ ภูศรีโสม/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 17/2556
443 การประเมินประสิทธิภาพขนาดของยาพราซิควอนเทล (praziquantel) ในการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับแมว Evaluation of Effective Treatment Dose of Praziquantel in Feline Opisthorchiasis นายปิยะ เสรีรักษ์/รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 22/2556
444 ผลของสารนาโนแมงโกสทีนเพื่อป้องกันรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 จากการติดพยาธิใบไม้ตับเรื้อรังในภาวะโภชนาการเกิน Effect of nanomangosteen for chemoprevention of type 2 diabetes mellitus induced by chronic infection with liver fluke in the condition of high energy uptake รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 21/2556
445 การตรวจหาออโตแอนติบอดีในโรคพยาธิใบไม้ตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อเป็นโมเลกุลในการตรวจวินิฉัย Identification of autoantibodies as biomarkers in opisthorchiasis and cholangiocarcinoma นายรักศักดิ์ รักษาเคน/รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 18/2556
446 ผลของอาเซียติก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส Effect of Asiatic acid on working spatial memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus นายอภิวัฒน์ ศิริโชติ/ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 30/2556
447 ผลของการบริโภคโมโนโซเดียมกลูตาเมตเป็นระยะเวลานานต่ออัลตราสตรัคเจอร์ของไตหนูแรท Effect of long term consumption of monosodium glutamate on the ultrastructure of the rat kidney ผศ.วิภาวี หีบแก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 23/2556
448 ประสิทธิภาพของการการกระตุ้นด้วยคลื่นแสงความเข้มข้นต่ำในกระบวนการซ่อมแซมของกระดูกในกระต่าย Effect of low intensity laser therapy on bone healing process of rabbit tibial defects Mr.Nguyen Hoai Nam/ผศ.นฤพนธ์ คำพา ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4/2556 5 กรกฎาคม 2556 AEKKU 26/2556
449 การสำรวจฤทธิ์ของสับปะรดในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในหนูแรทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือด Screening the neuroprotective effect of pineapple (Anannas comosus) against cerebral ischemia ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 25/2556
450 การสำรวจฤทธิ์ของข้าวโพดสีม่วงในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทในหนูแรทที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือด Screening the neuroprotective effect of Zea mays against cerebral ischemia in rat ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 36/2556
451 ผลต้านภาวะความดันเลือดสูงและต้านออกซิเดชั่นของกากมะเม่าหลวงในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม Antihypertensive and antioxidant effects of Mamao Pomace (Antidesma spp.) in L-NAME-induced hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 28/2556
452 การวิจัยและพัฒนาสารสกัดจากว่านอึ่งเพื่อใช้ประโยชน์ในอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ Research and development of Eulophia macrobulbon for erectile dysfuntion รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 32/2556
453 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบสำหรับสตรีวัยทองจากหม่อนในหนูแรท Development of prototype of health product for menopausal women from Morus alba in rats นางสาววรินท์ โอนอ่อน/นางวิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 34/2556
454 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดข้าวสีต่อการป้องกันโรคอ้วนลงพุงในหนูแรท Pharmacological Effect of Colored Rice Extract on the Protective Effect Against Metabolic Syndrome in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 33/2556
455 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด PH56 และ PS56 ต่อการป้องกันโรคอ้วนลงพุง Pharmacological Effect of PH56 and PS56 on the Protective Effect Against Metabolic Syndrome นางสาวเปรมฤดี เห็มหา/นางวิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 24/2556
456 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด KW56 ต่อการป้องกันภาวะชักโดยการเหนี่ยวนำด้วย pentylenetetrazole (PTZ) ในหนูไมซ์ Pharmacological Effect of KW56 on the Protective Effect Against antiepileptic activity in pentylenetetrazole (PTZ) induced mice นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์/อ.วิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556
457 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด PS2-56 ต่อการป้องกันภาวะชักโดยการเหนี่ยวนำด้วย pentylenetetrazole (PTZ) ในหนูไมซ์ Pharmacological Effect of PS2-56 on the Protective Effect Against antiepileptic activity in pentylenetetrazole (PTZ) induced mice นางสาวปรารถนา ศรีชมภู/นางวิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 48/2556
458 การแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิออนในไตของหนูแรทที่ได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมต Expression pattern of ion exchangers in kidney of MSG treated rat นางสาวอุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556
459 ผลของเจลตะไคร้ต่อการต้านเชื้อราแคนดิดา อัลบิแคนส์ ในหนูทดลอง Effect of lemongrass gel against Candida albicans in rats รศ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ ภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 29/2556
460 การเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีฝอยและความผิดปกติของการหลั่งน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิใบไม้ตับ Bile canaliculi alteration and bile secretory defect in Opisthorchis viverrini-infected hamsters นางสาวลักขณาวัลย์ เจริญสุข/รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 31/2556
461 การศึกษาผลของสมุนไพรไทยต่อความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงมาลาไธออนในลำไส้หนู Effect of Thai herbal medicine on toxicity of malathion in rat intestinal model นางสาวพรพิสุทธิ์ ชูทอง/อ.วรรณา ศิริแสงตระกูล หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 35/2556
462 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์สุขภาพ "KP1" และการฝังเข็มโดยใช้เลเซอร์ต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและการทำงานของสมองในภาวะจำลองออทิสติก Effect of the Novel Functional Food "KP1" and Laser Acupuncture on Behavioral Alterations and Brain Changes in an Animal Model of Autism นางสาวจุไรรัตน์ โขงรัมย์/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5/2556 25 กรกฎาคม 2556 AEKKU 56/2556
463 การศึกษาขนาดยาเดกซาเมทาโซนในขนาดต่างๆ ต่อการทดสอบภาวะทนกลูโคสโดยการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำในสุนัข Investigation of the various dosage of dexamethasone on intravenous glucose tolerance test in dogs นางสาววิกัญญา มงคลจิตร/นางสาวน้ำฟ้า เฟื่องบุญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 41/2556
464 ผลของทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอดต่อการควบคุมความดันเลือดแดงในหนูเพศผู้วัยโตเต็มที่ Perinatal Taurine Effects on Arterial Pressure Control in Adult Male Rats นายกฤษฎา วิจิตราเจริญ/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 43/2556
465 การศึกษาฤทธิ์ต้านอักเสบและสมานแผลในพืชพื้นบ้านไทย Screening for anti-inflammatory and wound healing activities of extracts from Thai local plants นายพงศ์ปณต ร่วมแก้ว/ผศ.ปราโมทย์ มหคุณากร คณะเภสัชศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 52/2556
466 การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่อและกระดูกที่แทรกตัวเข้าในช่องว่างภายในโครงร่างของวัสดุทดแทนชนิด พอลิเอทิลีน ชนิดมีรูพรุน 2 แบบ : การศึกษาในสัตว์ทดลอง A comparative biomechanical study of bone and tissue ingrowth in two type of porous polyethylene grafting material : An animal study นายธีรพันธุ์ สอสกุล ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 46/2556
467 การค้นหาการแสดงออกของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพังผืดรอบท่อน้ำดีในโรคพยาธิใบไม้ตับในระยะเรื้อรังโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์ Identification of expressed proteins associated with periductal fibrosis in chronic experimental opisthorchiasis by proteomics analysis รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 37/2556
468 ศักยภาพของข้าวสีพันธุ์ไทยในการต้านภาวะเครียดออกซิเดชั่นและการต้านอักเสบในหนูไมซ์ Potential of Thai cultivar colored rice on anti-oxidative stress and anti-inflammatory activities in mice รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 38/2556
469 ความชุกของพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวในหมู่บ้านรอบเขื่อนอุบลรัตน์ในอำเภอหนองเรือ อำเภอหนองนาคำ อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู Prevalence of Opisthorchis viverrini in dog and cat in villages surrounding Ubolrat Dam of Amphoe Nongrua, Amphoe Nongna Kham and Ubolrat of Khon Kaen Province and Amphoe Nonsang and Amphoe Si Bun Rueang of Nongbua Lamphu Province ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 40/2556
470 ผลของการเสริมแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ในอาหารระยะตั้งท้องต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในซีรั่มของแม่สุกรและลูกสุกร Effect of mannan oligosaccharide (ActigenTM) supplementation during gestation on immunity level against porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) in sow’s and piglet’s serum ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 51/2556
471 ผลของการปรับสมดุลด้านภูมิคุ้มกันของเมลาโทนินต่อการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ Immunomodulatory effect of melatonin on prevention of cholangiocarcinoma in hamster รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 39/2556
472 การศึกษาประสิทธิภาพของรางจืดในการลดระดับน้ำตาลในเลือด ในแมวที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง Effect of Thunbergia laurifolia Linn. in hyperglycaemic cats. ผศ.ราณี ซิงห์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 45/2556
473 ประสิทธิภาพเบนโทไนท์ต่อสมรรถนะการผลิตและการแสดงออกของยีนเซลล์ตับของปลานิลหลังได้รับสารพิษฟูโมนิซินปนเปื้อนในอาหาร Efficacy of bentonite on growth performance and hepatic gene expression of tilapia fish fed fumonisin contaminated in the diet รศ.บัณฑิตย์ เต็งเจริญกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2556 30 สิงหาคม 2556
474 การคัดเลือกและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคปลาและส่งเสริมการเจริญรวมถึงภูมิคุ้มกันในปลาโมง Screening and application of probiotic bacteria to inhibit bacterial fish pathogens and enhance growth and immunity of Bocourti catfish (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) นางสาวรัชนู เมยดง/ผศ.เสาวนิต ทองพิมพ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2556 30 สิงหาคม 2556 AEKKU 42/2556
475 บทบาทของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์สปีชีส์ในโรคพยาธิใบไม้ตับที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งท่อน้ำดี Role of Helicobacter spp. infection in opisthorchiasis viverrini-associated cholangiocarcinoma นางสาวอัปสรสวรรค์ อิทธิแต้ตระกูล/ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 63/2556
476 ผลการป้องกันของสารสกัดกิ่งมะขามป้อม ต่อการทำลายอัณฑะที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรดวาลโปรอิกในหนูแรท Protective effect of Phyllanthus emblica L. branch extract on valproic acid-induced testicular damage in rats นางสาวสุภัจฉรี อรัญ/นายสิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 50/2556
477 ผลของมังคุดต่อการพัฒนาและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Effect of Mangosteen extracts on pathogenesis of animal model for opisthorchiasis, cholangiocarcinogenesis and anti-cholangiocarcinoma นางสาวรัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์/รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 62/2556
478 การศึกษาศักยภาพการต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลองของสารสกัดหยาบเซลล์แขวนลอยเพาะเลี้ยงหม่อนและฤทธิ์ของสารสกัดฯ ในการปกป้องตับของหนูไมซ์ที่ได้รับยาพาราเซตามอล Study on in vitro antioxidant potentail of Morus alba L. cell suspension culture crude extract and its hepatoprotective activity in paracetamol-treated mice รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 44/2556
479 การศึกษาผลของสารสกัดแคมเฟอเรียพาวิโฟลราที่มีฤทธิ์ต้านภาวะซึมเศร้าต่อความจำชนิดสเปเชียลและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรท An investigation of the antidepressant-like effects of Kaempferia parviflora extract on spatial working memory and hippocampal neurogenesis in rats นางสาวภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง/ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 49/2556
480 ผลของ Fluoxetine ต่อการป้องกันความจำที่บกพร่องและการลดลงของการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรท The preventive effect of fluoxetine on cognitive deficit and a reduction of hippocampal cell proliferation caused by valpoic acid in rats นางสาวปรียานุช แสงฤทธิ์/ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 67/2556
481 การโคลน, การแสดงออกและศึกษาสมบัติของ Sol gem 4 ในน้ำพิษของมดคันไฟ (Solenopsis geminata) และการผลิตแอนติบอดีในหนูไมซ์ Cloning, expression and characterization of Sol gem 4 in venom from tropical red fire ants, Solenopsis geminata, and producing antibody in mice นางสาวหทัยรัตน์ ศรีสงค์/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 54/2556
482 การพัฒนา attenuated วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส Leptospirosis attenuated vaccine development รศ.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 53/2556
483 การเพิ่มมูลค่าหอยเป๋าฮื้อในรูปอาหารสุขภาพในสัตว์ทดลอง Value added of Abalone Creation of Abalone as Health Products รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 58/2556
484 ผลของการรับประทาน อะเซตามีโนเฟน และอาหารหมักดอง ต่อการดำเนินโรคพยาธิใบไม้ตับในหนูแฮมสเตอร์ Effect of acetaminophen and fermented food on pathogenesis of hamster for opisthorchiasis รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 47/2556
485 การสำรวจศักยภาพของถั่วเขียวในการต้านเบาหวานและต้อกระจกในหนูไมซ์ Screening for the anti-diabetic and anti-cataract properties of green bean in mice นางวิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 57/2556
486 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อลดน้ำตาลในเลือดหลังอาหารจากสารเห็ดเผาะและใบหม่อน Development of food supplement product for lowering postprandial blood sugar from Astraeus extract ad Mulberry leaves extract นางสาวนภัค ใจภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556
487 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดผักแพวเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพการเรียนรู้และเสริมความจำ Development of Polygonum odoratum Lour extract capsule for improving the learning and memory efficiency congnitive enhancement นางสาวนภัค ใจภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556
488 ฤทธิ์ของสารสกัดจากผลส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม พันธุ์ทองดี และพันธุ์ขาวน้ำผึ้งต่อภาวะความจำบกพร่องและความซึมเศร้าในหนูไมซ์ The effect of the Citrus maxima (Burm.) Merrill extracts on memory deficit and depression in mice นางเยาวเรศ ชูลิขิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 73/2556
489 ผลของน้ำยาฆ่าเชื้อหลายชนิดที่ใช้ในฟาร์มไก่ต่อเชื้อไวรัสเบอร์ซาอักเสบติดต่อ Effects of various disinfectants used in chicken farms on infectious bursal disease virus ผศ.นฤพนธ์ คำพา ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 74/2556
490 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากผักเป็ดขาว ผักเป็ดแดง กระสัง ผักเบี้ย และผักแพว ต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อมในหนูไมซ์ The protective effects of Alternanthera sessilis, Alternanthera bettzickiana, Peperomia pellucida L. HBK Portulaca oleracea L and Polygonum odoratum Lour on memory deficit in mice นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2556 2 ตุลาคม 2556 AEKKU 79/2556
491 ฤทธิ์ปกป้องเนื้อเยื่อประสาทของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวอินทรีย์พันธุ์พื้นเมืองที่มีสี Neuroprotective effect of protein hydrolysates from organic pigmented rice ผศ.วนัสนันท์ แป้นนางรอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 67/2556
492 ผลของสารสกัดจากใบชะพลูต่อฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด จุลกายวิภาคตับอ่อน และคุณภาพน้ำเชื้อของหนูเบาหวานเพศผู้ Effect of Piper sarmentosum Roxb. leaf extract on hypoglycemia histology of pancreatic islet and seminal quality of diabetic male mice (Mus musculus) นางสาวนัชฎาภรณ์ สอรักษา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 69/2556
493 ฤทธิ์ต้าน HSV-1 ของ 3,19-isopropylidinylandrographolide และ การกำหนดขนาดที่ใช้ในการรักษาในสัตว์ทดลอง Dose determination of 3,19-isopropylidinylandrographolide for antti-HSV-1 in animal model รศ.ทิพยา เอกลักษณานันท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 55/2556
494 การผลิตแอนติบอดีต่อโปรตีน prME ของไวรัสเดงกีในหนูทดลอง Production of antibody to dengue prME proteins in mouse นางสาวนิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 59/2556
495 การทดสอบพิษกึ่งเรื้อรังของไฮโดรไลเสทจากรำข้าวสังข์หยด Subchronic toxicity testing of hydrolysates from Sung Yod rice bran (Oryza sativa L.) รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 64/2556
496 ฤทธิ์รักษาภาวะเบาหวานของสารสกัดจากกากมะเม่าหลวงในหนูแรทเบาหวาน Antidiabetic activity of Mamao pomace (Antidesma spp.) in diabetic rat. รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 65/2556
497 ฤทธิ์ของสารสกัดเหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus L) และกลูตาเมท ต่อผลของเอทธานอลที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลางในสัตว์ทดลอง Effects of Acorus calamus L rhizome extract and glutamate on CNS effects of ethanol in experimental animals. รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 83/2556
498 การพัฒนายาเม็ดสารสกัดว่านชักมดลูก Development of Curcuma comosa extract tablets อ.เอกพล ลิ้มพงษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 71/2556
499 การพัฒนาอินซิทูเจลของสารสกัดว่านชักมดลูกสำหรับใช้ในช่องคลอดในกระต่าย Development of in situ gel of Curcuma comosa extract for vaginal application in rabbit นางสาวนภัค ใจภักดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 70/2556
500 ผลของรางจืด (Thunbergia laurifolia Lindl.) ต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 ในหนูแรท Effect of Rang Chuet (Thunbergia laurifolia Lindl.) on cytochrome P450 enzymes in rat อ.วรรณา ศิริแสงตระกูล หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 68/2556
501 ผลของชาข้าวเหนียวดำลืมผัวที่มีต่อการบีบตัวของทางเดินอาหารในสัตว์ทดลอง Effects of Dark Purple Rice Variety Luem Pua Tea on Motility of Gastrointestinal Tract in Experimental Animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 75/2556
502 การศึกษาผลของสารสกัดใบข่อยต่อการเรียนรู้และความจำในหนู The effects of Streblus asper Lour. leave extract on learning and memory in mice ผศ.ธารินี อัครวิเชียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 72/2556
503 การใช้โปรตีนหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรและเศษเหลือทิ้งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการผลิต การย่อยได้และคุณภาพซาก Using of fungal fermented protein from agro-industrial waste as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 66/2556
504 อิทธิพลของการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัสในข้าวฟ่างหมักต่อคุณภาพและการใช้ประโยชน์อาหารหมักในโคเนื้อพื้นเมืองไทย Effects of Lactobacillus spp. supplementation in sorghum silage on silage quality and feed utilization of Thai native cattle รศ.สุรเดช พลเสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 80/2556
505 ผลของการใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอลในสูตรอาหารผสมสำเร็จ ต่อการเจริญเติบโต และลักษณะซากของแพะเนื้อ Effect of cassava pulp from ethanol production in total mixed ration on growth performance and carcass characteristics of goat นายบุญเสริม พรจันทึก ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 60/2556
506 การทดสอบการเสริมฤทธิ์ของสมุนไพร caged xathones ในมะเร็งท่อน้ำดี ที่ดื้อต่อยาเคมีบำบัดในสัตว์ทดลอง Enhancement of anti-tumor effect using caged xathone for treatment of chemo-resistant cholangiocarcinoma in animal model นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2556 31 ตุลาคม 2556 AEKKU 78/2556
507 การศึกษาลำดับสารพันธุกรรมของโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียจากตัวอย่างอวัยวะและตัวอย่างกวาดงวง Sequencing of elecphant endotheliotropic herpesvirus in Asian elephant from orgrans and trunk swab นายบพิธ ปุยะติ/ผศ.ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 84/2556
508 ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวสังข์หยดต่อแผลในกระเพาะอาหาร การหลั่งฮอร์โมนแกสตรินและ การสร้างโพรสตาแกลนดิน Effect of Sung Yod (Oryza sativa L.) rice bran protein hydrolysates on gastric ulcer, gastrin secretion and prostaglandin synthesis รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 61/2556
509 การใช้ผลพลอยได้จากการผลิตไบโอเอทานอลและน้ำมันปาล์มดิบต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตลักษณะซาก คุณภาพเนื้อ และผลของรูปแบบการบรรจุและระยะเวลาที่แตกต่างกันต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพเนื้อสัมผัสของโคลูกผสมบราห์มัน x พื้นเมือง Uses of Bioethanol By-product and Crude Palm Oil on Growth Performance, Carcass Characteristics, Meat Quality, and Effects of Different Packaging and Times on Shelf-life, and Meat Textural Quality of Crossbred Brahman x Native Cattle นายจีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด/รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 77/2556
510 การวิจัยและพัฒนาสารโปรไบโอติกเพื่อใช้ในการผลิตเนื้อสุขภาพจากโคเนื้อ Probiotics research and development to use in healthy meat production from beef cattle รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 82/2556
511 ผลของอาหารผสมสำเร็จรูปที่ผสมเมล็ดนุ่น เมล็ดถั่วเหลือง หรือผลปาล์มน้ำมันต่อการกินได้ การย่อยได้ กระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน การใช้ประโยชน์พลังงานในอาหาร และการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโคเนื้อชาโรเลส์ลูกผสมและพื้นเมืองไทย Effect of fermented total mixed ration containing kapok seeds, soybean seeds or oil palm fruits on the intake, digestibility, rumen fermentation, feed energetic utilization and greenhouse gases emissions of Charolais crossbred and Thai native beef cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 81/2556
512 ผลของการเสริม Turmeric oleoresin ต่อ สมรรถภาพการผลิต ปริมาณและองค์ประกอบไขมันในซาก องค์ประกอบซากและคุณภาพเนื้อของสุกรขุน Dietary Supplementation of Turmeric Oleoresin on Productive Performance, Carcass Fat and Fat Composition, Carcass Composition and Meat Quality in Finishing Pig นายพิทักษ์พล พรเอนก/รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 9/2556 21 พฤศจิกายน 2556 AEKKU 76/2556
513 การปลดปล่อยมีเทนของโคพื้นเมืองไทยจากอาหารหมักแบบผสมครบส่วน ร่วมกับการเสริมและไม่เสริมเมล็ดนุ่น Methane emission from Thai native cattle fed total mixed ration with and without kapok seed รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2556 19 ธันวาคม 2556 AEKKU 87/2556
514 ฤทธิ์ของสารสกัดจากยอดสะเดาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง Effects of Margosa extract on the central nervous system รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2556 19 ธันวาคม 2556
515 อาหารสุขภาพต้นแบบจากผงไหมเพื่อลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานชนิดที่ 2 ในหนูแรท The prototype of functional food development silk powder reduce the risk of diabetes mellitus type 2 and its complications in rats รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2556 19 ธันวาคม 2556 AEKKU 10/2557
516 การประเมินฤทธิ์ของซุปไก่สกัดต่อการเรียนรู้และความจำในหนูแรท Evaluation of chicken soup on learning and memory in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2556 19 ธันวาคม 2556 AEKKU 85/2556
517 อิทธิพลของระดับพลังงานในสูตรอาหารสำเร็จรูปหมักต่อสมรรถนะการผลิตและปริมาณการปลดปล่อยแก๊สมีเทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย Effect of various energy levels in fermented total mixed ration on animal performance and methane emission in Thai native beef cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2556 19 ธันวาคม 2556 AEKKU 86/2556
518 การศึกษาเอนไซม์ฟรุคโตส-1,6-บิสฟอสเฟตอัลโดเลสในระดับโมเลกุลของพยาธิใบไม้ตับหนูไมซ์ Molecular characterization of fructose-1,6–bisphosphate aldolase of Opisthorchis viverrini in mice นางสาวขวัญตา จอกชัยภูมิ/อ.กุลศิริ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 23 มกราคม 2557 AEKKU 2/2557
519 การประเมินการเป็นวัคซีนของลิวซีนอะมิโนเปปติเดสต่อการติดพยาธิออพิสทอร์คิส วิเวอรินิในหนูแฮมสเตอร์ The evaluation of leucine aminopeptidase as vaccine candidate against Opisthorchis viverrini infection นางสาวจิตติยวดี ศรีภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2557 23 มกราคม 2557 AEKKU 13/2557
520 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดหอยเป๋าฮื้อและผิวมะกรูด (KW56) ต่อการป้องกันภาวะชักโดยการเหนี่ยวนำด้วย pentylenetetrazole (PTZ) ในหนูไมซ์ Pharmacological Effect of KW56 on the Protective Effect Against antiepileptic activity in pentylenetetrazole (PTZ) induced mice นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์/อ.วิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 23 มกราคม 2557 AEKKU 1/2557
521 ผลของทอรีนต่อภาวะหัวใจขาดเลือดและการได้รับเลือดคืนในหนูโตเต็มวัยซึ่งขาดทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอด Effects of taurine supplementation on cardiac ischemia and reperfusion in adult rats that are perinatally depleted of taurine นางสาวสุภาพร กุลธินี/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 15/2557
522 การจำแนกและวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับในระดับโมเลกุล Molecular identification and diagnosis of liver flukes รศ.บรรจบ ศรีภา ภาควิชาพยาธิวิทยา 2/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 5/2557
523 ผลกระทบของน้ำเค็มจากเกลือสินเธาว์ต่ออัตราการรอดของไข่กบ ลูกอ๊อด กระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะและระดับของฮอร์โมนไทรอยด์และฮอร์โมนโพรแลคตินในกบนา (Hoplobatrachus rugulosus) Effect of rock salt-contaminated water to survival rate of eggs and tadpoles, metamorphosis and level of thyroid hormone and prolactin in bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) นางสาวสุขภาพร ภูมิสุทธิกุล/ผศ.ละเอียด นาคกระแสร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 6/2557
524 ผลของการให้ทอรีนเสริมต่อการควบคุมความดันเลือดแดงในหนูวัยโตเต็มที่ซึ่งขาดทอรีนในช่วงก่อนและหลังคลอด Effects of taurine supplementation on arterial pressure control in adult rats perinatally depleted of taurine นางสาวศศิภา รักษ์มณี/รศ.สัญญา ร้อยสมมุติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 9/2557
525 โครงหลอดเลือดละเอียดของคอรอยด์เพล็กซัสในกระแต Microvasculature of the Chorid Plexus in Common Tree Shrew (Tupaia glis) รศ.ถาวร มิ่งสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 25 ธันวาคม 2557
526 การศึกษาโครงสร้างเซลล์ค้ำจุนของต่อมหมวกไตชั้นในด้วยโปรตีนบ่งชี้จำเพาะ brain fatty acid binding protein (B-FABP) ทางอิมโมโนฮีสโตเคมี Morphological study of adrenomedullary sustentacular cells disclosed by a specific immunohistochemical marker, brain fatty acid binding protein (B-FABP) นางสาวสาวิตรี ปักการะโต/ผศ.วิภาวี หีบแก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2557 25 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 3/2557
527 ตำแหน่งการแสดงออกของโปรตีน EFA6D (exchange factor of ARF6 type D) ในเซลล์ต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนสเตอรอยด์ (adrenal cortical cells and testicular Leydig cells) ในหนูถีบจักร Localization of EFA6 (exchange factor of ARF6) type D in steroid-genic endocrine cells (adrenal cortical cells and testicular Leydig cells) of mice นางสาวสุรางค์ ชมภู่/ผศ.วิภาวี หีบแก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU 4/2557
528 ผลของเนื้อในเมล็ดยางพาราเพื่อเป็นแหล่งของกรดไขมันลิโนเลอิกและลิโนเลนิกต่อประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ในโคนมสาว Effect of Rubber Seed Kernel as a Source of Linoleic and Linolenic Acid on Reproductive Performance in Dairy Heifers นางสาวนวรัตน์ ผอบงา/รศ.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 20 มีนาคม 2557 AEKKU 14/2557
529 การทดสอบฤทธิ์ปรับภูมิคุ้มกันของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี The study of immunomudulatory effect of protein extract and protein hydrolysates from indigenous pigmented-rice ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 20 มีนาคม 2557 AEKKU 7/2557
530 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดโปรตีนและโปรตีนไฮโดรไลเซทจากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีสี Anti-inflammatory effect of protein extract and protein hydrolysates from indigenous pigmented-rice ศ.บังอร ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 20 มีนาคม 2557 AEKKU 8/2557
531 ผลการบริโภค non-centrifugal cane sugar ต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของหนูแรทที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Effect of consumption of non-centrifugal cane sugar on risk of diabetic type 2 complications in rats. รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 20 มีนาคม 2557 AEKKU 11/2557
532 ฤทธิ์ต้านเบาหวานของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria sinensis) Anti-hyperglycemic activities of Aquilaria sinensis leaf extracts นางราตรี พระนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 4/2557 25 เมษายน 2557
533 พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันและการเกิดการกลับเป็นซ้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิลม์ของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei Immunopathogenesis and relapse related biofilm formation of Burkholderia pseudomallei infection in C57BL/6 mice ผศ.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4/2557 25 เมษายน 2557
534 การศึกษาผลของสารสกัดใบข่อยในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดโรคพาร์กินสัน The effects of Streblus asper Lour. leave extract in a mouse model of Parkinson's disease ผศ.ธารินี อัครวิเชียร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2557 25 เมษายน 2557 AEKKU 12/2557
535 ผลของสารสกัดผักแพวต่อโรคเส้นประสาทเหตุเบาหวานในหนูแรท Effect of Persicaria odorata extract on diabetic neuropathy in rat model นางสาวนัตยา ศรีตะวัน/อ.นงนุช เอื้อบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 5/2557 29 พฤษภาคม 2557 AEKKU 16/2557
536 ฤทธิ์ของสารสกัดจากยอดสะเดาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางในหนูแรท Effects of Margosa extract on the central nervous system in rats รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2557 29 พฤษภาคม 2557 AEKKU 19/2557
537 ศักยภาพในการเพิ่มความจำและการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทของสารสกัดข้าวแดงมันปูและสารสกัดข้าวหอมมะลิในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในหนูแรท Neuroprotective and congnitive promotion effects of red jasmine rice and white jasmine rice in a rat model of Alzheimer's Disease in rats. รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5/2557 29 พฤษภาคม 2557 AEKKU 20/2557
538 การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของน้ำหมักสมุนไพรพลูคาว A study on immunostimulant activity of fermentation product of Houttuynia cordata Thumb. นายศุภวิชญ์ อุทัยวัฒน์/ผศ.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2557 29 พฤษภาคม 2557 AEKKU 17/2557
539 ระบาดวิทยาของการติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ในนกกินปลา แมว ลิง และหนู ในสองพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งระบาดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Epidemiology of Opisthorchis viverrini infection in fish-eating birds, cats, macaques and rodents in two opisthorchiasis endemic wetland complexed in Northeast Thailand ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6/2557 19 มิถุนายน 2557 AEKKU 25/2557
540 ผลการใช้กากเอทานอลหมักเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสูตรอาหารสัตว์ปีก ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การย่อยได้ และคุณภาพซาก Effects of fugal fermented protein as feedstuffs in poultry rations on growth performance, digestibility and carcass quality รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 19 มิถุนายน 2557 AEKKU 24/2557
541 ผลของสารสกัดจากผลหม่อนต่อการเรียนรู้และความจำในหนูแรทที่ขาดเอสโตรเจน Cognitive Enhancing Effects of Mulberry Fruit Extracts in Ovariectomized rats นางสาวสุพรรณิการ์ ขาววิเศษ/รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 19 มิถุนายน 2557 AEKKU 21/2557
542 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีและโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารไมโรเอสทรอล, ดีออกซีไมโรเอสทรอล และไอโซไมโรเอสทรอล และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีในกระต่ายและหนูไมซ์ Production of polyclonal and monoclonal antibodies against miroestrol, deoxymiroestrol and isomiroestrol to develop immunoassay method in rabbit and mice นางสาวธฤตา กิติศรีปัญญา/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 6/2557 19 มิถุนายน 2557 AEKKU 18/2557
543 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารไมโรเอสทรอล, ดีออกซีไมโรเอสทรอล และไอโซไมโรเอสทรอล และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี Production of polyclonal antibodies against miroestrol, deoxymiroestrol and isomiroestol to develop immunoassay method นางสาวธฤตา กิติศรีปัญญา/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 6/2557 19 มิถุนายน 2557
544 ผลของระดับปริมาณการกินได้ต่อประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของพลังงานในโคเนื้อที่ได้รับอาหารหมักสำเร็จรูป Effect of feeding level on energetic efficiency in beef cattle fed fermented total mixed ration รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 19 มิถุนายน 2557 AEKKU 23/2557
545 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระดับเซลล์และความสามารถในการเจริญนอกร่างกายของโอโอไซต์โคที่เก็บรักษาโดยการแช่แข็งแบบวิตริฟิเคชั่น Ultrastructural Changes and In Vitro Developmental Competence of Bovine Oocytes Cryopreserved by Vitrification นายชาตรี ชำนาญดี/อ.น.สพ.ดร.ศักดิ์ศิริ ศิริเสถียร ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 23 กรกฎาคม 2557
546 ผลของพันธุ์และการเสริมคลอเรสเตอรอลโหลดด้วยไซโคลเดกตรินซ์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งและอัตราการผสมติดในไก่ Effects of Breeds and Cholesterol-loaded Cyclodextrin Supplementation on Chicks Frozen Semen Quality and Fertility นางสาวชมัยพร สิทธิเกษมกิจ/รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 23 กรกฎาคม 2557 AEKKU 27/2557
547 การใช้ประโยชน์จากยีสต์ผงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของสุกร Utilization of Yeast Extract Powder to Improve Feed Efficiency Carcass Composition and Meat Quality of Pigs นางสาวดนุภัสตรา ชะนะเพีย/รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 7/2557 23 กรกฎาคม 2557
548 ผลของการเสริมทรีฮาโลสในสารเจือจางน้ำเชื้อและการเสริมกลูตาไทโอนหลังการละลายน้ำเชื้อต่อคุณภาพอสุจิและอัตราการผสมติดในไก่พื้นเมืองที่เก็บรักษาด้วยวิธีแช่แข็ง Effects of Supplementation of Trehalose in Semen Extender and Glutathione in Thawing Medium on The Quality and Fertility of Cryopreserved Native Chicken Spermatozoa นางสาวพัชรา ธนานุรักษ์/ดร.เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7/2557 23 กรกฎาคม 2557 AEKKU 28/2557
549 การตรวจหาโปรตีนที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากให้เคอร์คูมินในโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากสัตว์ทดลองสู่มนุษย์เพื่อการป้องกัน และการรักษา Identification of alterated protein after curcumin supplemented in experimental opisthorchiasis and cholangiocarcinoma from animal to human for chemoprevention and treatment นางสาวจรินยา ขุนทะวาด/รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 7/2557 23 กรกฎาคม 2557 AEKKU 22/2557
550 การชักนำให้เกิดโรคเชื้อราในลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) ด้วยเชื้อรา Achlya spp. ที่แยกจากปลานิล และผลของสารสกัดหยาบเปลือกทับทิมในการยับยั้งการเกิดโรคเชื้อราในลูกปลานิล Experimental pathogenicity of Achlya spp. from cultured Nile tilapia (Oreochromis niloticus) to Nile tilapia fry and the anti-oomycetic effects of crude extract of pomegranate (Punica granatum) on infected Nile tilapia fry รศ.ชุติมา หาญวณิช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 23 กรกฎาคม 2557 AEKKU 29/2557
551 การศึกษาการใช้วัสดุผูกเย็บใหม่เพื่อการมัดทางศัลยกรรม - Liga Tie® Test of new resorbable implant for surgical ligation - Liga Tie® นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 23 กรกฎาคม 2557
552 การประเมินความเครียดและความเจ็บด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในสัตว์เลี้ยง Biomarkers for Stress and Pain Assessment in Companion animals นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 23 กรกฎาคม 2557 AEKKU 26/2557
553 ฤทธิ์ปกป้องสมองของสารสกัดรวมขิงและข้าวก่ำต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท Screening for neuroprotective effects of a combined extract of Zingiber officinale and Purple rice on cerebral ischemia in rat นายพุทธิวัฒน์ ทองวงศ์/ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 8/2557 21 สิงหาคม 2557 AEKKU 32/2557
554 ผลของการใช้กากมะเขือเทศแห้งต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อของโคพื้นเมืองไทย Effect of dried tomato pomance on growth performance carcass quality and meat quality of Thai native cattle นางสาวดวงกมล กุสันเทียะ/รศ.สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 8/2557 21 สิงหาคม 2557 AEKKU 33/2557
555 ผลการป้องกันของสารกระตุ้นตัวรับแอลฟ่า-7 นิโคตินิคอะซีติลโคลีนต่อภาวะความจำเสื่อมในหนูไมซ์ The protective effects of a7 nicotinic acetylcholine receptor agonists on memory deficit in mice นางสาวจันทนา บุญยะรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 21 สิงหาคม 2557 AEKKU 34/2557
556 การเพิ่มการผลิตสารกลุ่มสติลบีนในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงหม่อน และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยีเพื่อตรวจสอบสารกลุ่มสติลบีน Enhancement stilbenes production in in vitro cultures of Morus alba L. and development of immunoassay methods for detection of stilbenes นางสาวชฎาธร อินใย/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 8/2557 21 สิงหาคม 2557 AEKKU 31/2557
557 การวัดแก๊สเรือนกระจกของโคเนื้อในระบบการเลี้ยงแบบตัดและขนไปให้กินและให้เล็มกินในแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ Greenhouse gas monitoring in beef cattle using grazing and cut and carry systems in organic pasture รศ.สุรเดช พลเสน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 18 กันยายน 2557
558 ผลของน้ำมันปาล์มทอดซ้ำต่อการแสดงออกของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 และระดับกลูต้าไธโอนในตับหนูไมซ์ Effect of reused palm oil on the expression of cytochrome P450 and glutathione content in mouse liver รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 18 กันยายน 2557 AEKKU 30/2557
559 การปรับปรุงสูตรน้ำยาเจือจางเพื่อการผสมเทียมในสุกร Improvement of dilution media for artificial insemination in pigs รศ.เทวินทร์ วงศ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 54/2557
560 การพัฒนาเครื่องดื่มจากมะม่วงหิมพานต์เส้นใยสูงเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำโดยภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท High fiber cashew drink development and evaluation of pharmacological effect to decrease stroke risk in animal model induced cerebral ischemia in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 52/2557
561 การประเมินความเจ็บปวดด้วยตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในสุนัขที่มีแผลหลุมที่กระจกตา Biomarkers for Pain Assessment in Corneal Ulcer Dogs นางสาวธนิกุล ศรีธัญรัตน์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 38/2557
562 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อโรคพยาธิใบไม้ลำไส้ในสัตว์ทดลอง Effect of Garcinia mangostana extracts on echinostomasis in animals model รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 35/2557
563 ผลของน้ำมันข้าวกล้อง ริซสเตอรอลส์ วีพีโอ สกัดโดยวิธีธรรมชาติ ที่มีต่อสุขภาพสมองในสัตว์ทดลอง Effects of Rizsterol-VPO (Virgin Phyto-essential Oil) from Whole Grain Essence (WGE) on Brain Health in Experimental Animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 39/2557
564 การพัฒนาอาหารสุขภาพ NPS จากสารสกัดหัวหอมแดงผสมใบและต้นข้าวและศึกษาผลต่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ในหนูแรท Development of the functional food "NPS", the combined extract from bulb of shallot (Allium ascalonicum) and aerial part of Thai rice, and determination of cerebroprotective effect of its against stroke in rats. นายณรงค์ คำอ่อน/ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 36/2557
565 การปรับปรุงคุณภาพน้ำเชื้อแบบแช่แข็งของโคพื้นเมืองไทย (Bos indicus) โดยใช้สารกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ Improvement of frozen-thawed semen quality of Thai native cattle (Bos indicus) through supplement of polysaccharide นายพิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ/รศ.เทวินทร์ วงศ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 41/2557
566 ผลของสารสกัดจากชาข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัวที่มีต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่จากสารเคมีในสัตว์ทดลอง Effects of the Aqueous Extract of Dark-purple Glutinous Rice Variety Luem Pua Tea on Chemical Carcinogen-induced Colorectal Cancer in Experimental Animals รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 40/2557
567 การใช้ประโยชน์ของกากเอทานอลจากมันสำปะหลังจากโรงงานผลิตเอทานอลหมักยีสต์ในสูตรอาหารสำหรับโคนม The utilization of yeast fermented ethanol waste from ethanol plant in dairy cattle ration รศ.ฉลอง วชิราภากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 10/2557 16 ตุลาคม 2557 AEKKU 37/2557
568 การผลิตโพลีโคลนอลและโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสารพูรารินและการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี Production of polyclonal and monoclonal antibody against puerarin to develop immunoassay methods นางสาวอรพินทร์ อุดมศิลป์/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 43/2557
569 การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารไมโรเอสทรอล และดีออกซีไมโรเอสทรอลในกระต่ายด้วยวิธีวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา Pharmacokinetic study of miroestrol and deoxymiroestrol in rabbits by immunological analysis นางสาวธฤตา กิติศรีปัญญา/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 44/2557
570 โครงการจัดเก็บตัวอย่างเพื่อจัดทำชุดตัวอย่างจากหนูแฮมสเตอร์ที่เป็นมะเร็งท่อน้ำดี CCA-Hamsters Array Project รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 45/2557
571 ตำแหน่งการแสดงออกของโปรตีน EFA6D ในเนื้อเยื่อไตของหนูไมซ์ Immunohistochemical Icocalization of EFA6D in the kidney of mice อ.วราภรณ์ สาแก้ว ภาควิชากายภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557
572 การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันจากใบบัวหลวง Development of prototype of functional drink to prevent and decreases risk of acute myocardial infarction from leaves of Nelumbo nucifera รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557
573 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองจากใบบัวหลวง Development of prototype of functional food to prevent and decrease risk of stroke from leaves of Nelumbo nucifera รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 20 พฤศจิกายน 2557 AEKKU 47/2557
574 การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ได้ของกากมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารโค Improvement of utilization of cassava pulp as cattle feed รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2558 22 มกราคม 2558 AEKKU 2/2558
575 ฤทธิ์ต้านการชักและฤทธิ์กดประสาทของสารสกัดผสมซึ่งประกอบด้วยสารสกัดหอยเป๋าฮื้อและผลมะแขว่นในหนูไมซ์ The anticonvulsant activity and sedative effect of the combined extract of Haliotis asinina Linnaeus and Zanthoxylum limonella Alston in mice นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์/อ.วิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 48/2557
576 การติดเชื้อและการเจริญเติบโตของ พยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหอยวงศ์ Bithyniidae ในประเทศไทย Infectivity and development of Opisthorchis viverrini in family Bithyniidae in Thailand นางสาวกุลวดี สุวรรณไตรย์/รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 51/2557
577 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาอาทีซูเนทกับยาโททราซูริล เพื่อใช้ในการรักษาโรคบิดในไก่ Comparison of efficacy of Artesunate drug and Toltrazuril drug to treat Chicken coccidiosis นางสาวศุภาวดี อิทธิเดชพงศ์/ผศ.ธนาคาร นะศรี ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 25 ธันวาคม 2557
578 ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชต่อพยาธิใบไม้ตับ ออร์พิสเทอร์คิส วิเวอรินิ ที่ได้จากหนูแฮมสเตอร์ Activity of plant extracts on Opisthorchis viverrini recovered from experimentally infected hamster อ.จิตติยวดี ศรีภา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 49/2557
579 ศึกษาการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัส เอนไซม์เซลลูเลส ถั่วคาวาลเคดแห้ง มันเส้น และเมล็ดพืชน้ำมันต่อคุณภาพ คุณค่าทางโภชนะและการผลิตแก๊สมีเทนในหลอดทดลอง ของข้าวฟ่างหมัก A study of Lactobacillus spp., cellulases enzyme, cavalcade hay, cassava chip and oil seed addition on quality, nutritive value and in vitro methane production in sorghum silage. นางสาววรุณ โคตะ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 12/2557 25 ธันวาคม 2557
580 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีและโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสาร genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1Ú6)]-β-glucopyranoside และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางอิมมูโนโลยี Production of polyclonal and monoclonal antibodies against genistein-7-O-[α-rhamnopyranosyl-(1Ú6)]-β-glucopyranoside to develop immunoassay method นางกมลทิพย์ จุตาทิศ/รศ.วราภรณ์ ภูตะลุน คณะเภสัชศาสตร์ 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 46/2557
581 ผลของสารสกัดกระเทียมหมักต่อเนื้อเยื่อสมอง และฤทธิ์ต้านการอักเสบในหนูทดลองที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยโปรตีนบีต้าแอมีลอยด์ Effect of aged garlic extract on brain tissue and anti-inflammation in β-amyloid induce rats นางสาวนุชรีพร นิลเลิศ/ผศ.วนัสนันท์ แป้นนางรอง ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 50/2557
582 โครงหลอดเลือดละเอียดของคอรอยด์เพล็กซัสในกระแต Microvasculature of the Chorid Plexus in Common Tree Shrew (Tupaia glis) รศ.ถาวร มิ่งสกุล ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 25 ธันวาคม 2557 AEKKU 53/2557
583 การศึกษาโมเลกุลที่มีบทบาทในการกระตุ้น T cell ของแฮมสเตอร์ Characterization of molecule(s) that play roles in hamster T-cell activation นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 6/2558
584 การตอบสนองของ T cell ต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในแฮมสเตอร์ The T-cell response to Opisthorchis viverrini infection in hamster นายจำรัส แก้วแรมเรือน/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 7/2558
585 ศักยภาพการต้านออกซิเดชั่นและปกป้องตับของสารสกัดเปลือกมังคุด Antioxidative and hepatoprotective potentials of Garcinia mangostana Linn. pericarp extract รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2558 22 มกราคม 2558 AEKKU 1/2558
586 การลดระดับฟอร์มาดีไฮด์ในตัวอย่างไก่ด้วยสารละลายยูเรียและปุ๋ยยูเรีย Reducing formaldehyde level in chicken cadaver with urea and urea fertilizer solution Mr. Le Ngoc Ninh/รศ.ประสาน ตังควัฒนา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2558 22 มกราคม 2558 AEKKU 3/2558
587 ผลของยาฆ่าพยาธิต่อระยะเมตาร์เซอร์คาเรียของพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchisviverrini) Effects of antelminthic drugs on Opisthorchis viverrinimetacercariae รศ.สมาน เทศนา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558
588 ศึกษาการเสริมเชื้อแลกโตแบซิลลัส เอนไซม์เซลลูเลส ถั่วคาวาลเคดแห้ง มันเส้น และเมล็ดพืชน้ำมันต่อคุณภาพ คุณค่าทางโภชนะและการผลิตแก๊สมีเทนในหลอดทดลอง ของข้าวฟ่างหมัก A study of Lactobacillus spp., cellulases enzyme, cavalcade hay, cassava chip and oil seed addition on quality, nutritive value and in vitro methane production in sorghum silage นางสาววรุณ โคตะ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 15/2558
589 การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดดอกสะเดาในแบบจำลองโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ในแรท Study the effects and mechanisms to protect neuron of Azadirachta indica flowers extract in animal model of Alzheimer's disease in rat อ.วาทิตา ผจญภัย สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยาเลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558
590 ผลของการบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการต้านความจำบกพร่องในหนูขาวที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองในแรท Effects of Makiang extract consumption against impairment of memory induced by cerebral ischemia in rat อ.วาทิตา ผจญภัย สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558
591 ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและความจำในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมในแรท The potential of Makiang wine to attenuate the neurodegeneration and cognitive dysfunction in a rat model of Alzheimer's disease in rat อ.มารุต แก้ววงศ์ สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558
592 ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงในการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการได้รับบาดเจ็บในภาวะเบาหวาน Efficacy of Makiang tea extract on nerve recovery induced by diabetic neuropathic pain อ.ณภัทร ศรีรักษา สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 20/2558
593 การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta ในหนูแรทแบบจำลองโรคสมองเสื่อม Neuroprotective and cognitive promotion effects of red jasmine rice in a rat model of Alzheimer's Disease อ.วาทิตา ผจญภัย สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558
594 การตรวจหาเชื้อบาร์โทเนลลาในเลือดแมวในประเทศไทยโดยวิธีเรียลไทม์พีซีอาร์ Bartonella spp. Detection in Feline Blood in Thailand by Using Real-time PCR รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 27 สิงหาคม 2558 AEKKU 12/2558
595 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคเรื้อรังจากสมุนไพรพื้นบ้านอีสานในสัตว์ทดลอง The Development of Functional Food for Improving Risk of Chronic Diseases from Indigenous Herbs of E-sarn in rat รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 13/2558
596 ผลของ caged xanthone ชนิด forbesione ที่แยกได้จากต้น Garcinia hanburyi ในการยับยั้งมะเร็งท่อน้ำดีและฤทธิ์ความเป็นพิษในหนูแฮมสเตอร์ Effect of forbesione, a caged xanthone, isolated from Garcinia hanburyi on inhibition of cholangiocarcinoma and toxicity effect in hamster ผศ.จริยา หาญวจนวงศ์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 6/2556
597 การสำรวจการปนเปื้อนของพยาธิใบไม้ตับในอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและกรรมวิธีการปรุงอาหารให้ปลอดภัยจากการติดพยาธิใบไม้ Survey of liver fluke contaminated food in the northeastern Thailand and food processing and safety from food-born trematode รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 10/2558
598 การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และความจำเนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรังในแรท Screening the effects of Makiang tea waste to protect against chronic stress induced learning and memory impairment in rat อ.ณฐกร คำแก้ว สาขาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 2/2558 16 กรกฎาคม 2558
599 การพัฒนาการใช้คาร์บอนฟุตปริ้นท์ในฟาร์มโคนมเพื่อสร้างโอกาสในการลดต้นทุนการผลิตน้ำนม Development of using a carbon footprint in dairy cattle farm for the opportunity of decrease farm costs รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 17/2558
600 ผลของแมงกานีสและซูโครสในเครื่องดื่มชาเขียวต่อการเกิดฟันผุในหนูทดลอง Effect of manganese and sucrose in green tea beverage on dental caries formation in a rat model นางสาวดรัลพร ทับทิมดำ/ผศ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 5/2558
601 การเปรียบเทียบประชากรแบคทีเรียในรูเมนที่สังเคราะห์ conjugated linoleic acid (CLA) ของโคเนื้อลูกผสมวากิวและกระบือที่ได้รับอาหารใน รูเมนแบบแห้งร่วมกับน้ำมันเมล็ดทานตะวันอัดเม็ด Comparison of ruminal bacterial population for conjugated linoleic acid (CLA) synthesis in thai native-wagyu crossbreed cattle and swamp buffalo fed dried rumen digesta and sunflower oil pellets ผศ.อนุสรณ์ เชิดทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 16/2558
602 การพัฒนารูปแบบสารสกัดกระชายดำที่มีการดูดซึมสูงด้วยระบบนำส่งยาแขวนตะกอนขนาดนาโน Product development of Kaempferia parviflora for enhancing absorption with nanosuspension drug delivery system อ.คัทลียา เมฆจรัสกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 8/2558
603 ผลกระทบของเจตมูลเพลิงแดงและพลัมบาจินต่อระบบต้านออกซิเดชั่นในตับหนูถีบจักร Impacts of Plumbago indica L. and plumbagin on antioxidative system in mouse livers น.ส.นัดตา สุขเกษม/รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 4/2558
604 การแสดงออกของโปรตีนแกรนูลินในการก่อมะเร็งท่อน้ำดีที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในแฮมสเตอร์ Expression of granulin during development of Opisthorchis viverrini associated cholangiocarcinoma in a hamster model นายทรงเกียรติ อุพลเถียร/ผศ.สิริขจร ตังควัฒนา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 9/2558
605 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตก๊าซมีเทนต่อการกินได้ของวัตถุแห้งในโคลูกผสมพันธุ์ชาร์โรเลส์ Relationship between methane production and dry matter intake in Charolai crossbred cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 14/2558
606 การศึกษาการลดผลผลิตก๊าซมีเทนของโคพื้นเมืองไทย Reduction of methane from Thai Native cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 16 กรกฎาคม 2558 AEKKU 19/2558
607 การศึกษาผลของการเสริมเอนไซม์ anti-phospholipase A2 ต่อคุณภาพน้ำเชื้อแช่แข็งในแพะพันธุ์ซาแนน A study on the effect of anti-phospholipase A2 supplementation on semen quality of the Saanan goat ผศ.สราวุธ ศรีงาม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 27 สิงหาคม 2558
608 การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากกากน้ำตาลโดยยีสต์ Candida sp. ที่สามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิสูง Single cell protein production from molasses by thermotolerant yeast Candida sp. รศ.เทอดศักดิ์ คำเหม็ง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 27 สิงหาคม 2558
609 การให้วัคซีนต้านต่อเชื้อก่อโรค Aeromonas hydrophila และ Streptococcus agalactiae ในปลานิลด้วยวิธีการแช่และการกิน Immunization of Aeromonas hydrophila and Streptococcus agalactiae vaccines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus): evaluation of immersion and oral delivery รศ.ศักดา ดาดวง สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 27 สิงหาคม 2558 AEKKU 18/2558
610 ผลของพลัมบาจินและสารสกัดเจตมูลเพลิงแดงต่อการควบคุมการแสดงออกและสมรรถนะของเอนไซม์ไซโตโครม พี 450 ในเซลล์มะเร็งตับ HepG2 ของมนุษย์และในตับหนูถีบจักร Effect of plumbagin and Plumbago indica extract on regulatory expression of cytochrome P450 enzymes and its activities in human hepatocarcinoma HepG2 cells and mouse livers รศ.กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 27 สิงหาคม 2558 AEKKU 11/2558
611 การใช้แบคทีเรียโปรไบโอติกเพื่อส่งเสริมสุขภาพของไก่เนื้อ Use of bacterial probiotics as health promoting supplements in broiler chicken ผศ.วิไลลักษณ์ ศิริพรอดุลศิลป์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2558 19 พฤศจิกายน 2558 AEKKU 22/2558
612 ผลของสารสกัดจากสะเดา ส้มป่อย มะขามป้อม ผลเม่า และเมล็ดเจีย ต่อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในหนูแฮมสเตอร์ The effects of Neem, SomPoi, Indian Gooseberry Maoberry and Chia seed extracts on opisthorchiasis and cholangiocarcinoma in hamsters รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 1/2559 21 มกราคม 2559 ACUCKKU 1/2559
613 พันธุศาสตร์เซลล์เปรียบเทียบและแคริโอไทป์มาตรฐานของปลาสกุลปลากระดี่ (Trichopodus) ในประเทศไทย Comparative Cytogenetics and Standardized Karyotypes of Fishes in the Genus Trichopodus in Thailand ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 4/2558 19 พฤศจิกายน 2558 AEKKU 25/2558
614 ความผันแปรทางพันธุกรรมระหว่างประชากรและรูปแบบการกระจายตัวของไมโครแซทเทลไลท์ในจีโนมของปลาไหลนา (Monopterus albus) ในประเทศไทย Interpopulational Genetic Variation and Patterns of Microsatellites Distributions in Genome of Swamp Eel (Monopterus albus) from Thailand ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 4/2558 19 พฤศจิกายน 2558 AEKKU 23/2558
615 ผลของยาต้านวัณโรคต่อระบบต้านออกซิเดชั่นในตับหนูถีบจักร Effect of anti-tuberculosis drugs on the anti-oxidation system in mouse liver ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 4/2558 19 พฤศจิกายน 2558 AEKKU 21/2558
616 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยการติดพยาธิใบไม้ตับ Production of specific monoclonal and polyclonal antibody against the liver fluke for diagnosis of opisthorchiasis ศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 24/2558
617 การศึกษาฤทธิ์การฝังเข็มด้วยเลเซอร์ต่อภาวะสมองขาดเลือดในหนูแรท Study the effect of laser acupuncture on cerebral ischemic rat ผศ.จิณัติตา จิตติวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 28/2558
618 คุณภาพและความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อแบบแช่แข็งในไก่ดำสายพันธุ์ม้ง, ไก่พื้นเมืองไทยและไก่บาร์พลีมัทร็อค Semen quality and fertility of frozen semen of Hmong Black-Bone chicken, Thai native chicken and Bar Plymouth Rock Chicken รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 33/2558
619 การเก็บรักษาน้ำเชื้อในรูปแบบวุ้นและการเสริมออกซิโทซินต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของน้ำเชื้อสุกร Solid storage on gelatin supplemented extender and oxytocin adding on boar semen fertility รศ.เทวินทร์ วงษ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 32/2558
620 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบต้านโรคเรื้อรังสำหรับสตรีวัยทองจากใบยอในหนูแรท The development of health products protecting against chronic diseases for menopausal women from Morinda citrifolia L. leaves in Wistar rats รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 29/2558
621 ผลการรักษาด้วยสารสกัดข้าวก่ำและผักชีลาวและการรักษาโดยวิธีฝังเข็มด้วยเลเซอร์ในสัตว์ทดลองที่ใช้เป็นแบบจำลองของภาวะเมตาบอลิกซินโดรมและโรคหลอดเลือดสมองในหนูแรท Effect of a combined extract of Oryza sativa L. indica and Anethum graveolens Linn. and laser acupuncture on physiological parameters in metabolic syndrome with cerebral ischemia rats. รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 30/2558
622 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผลหม่อนสำหรับสตรีวัยทองร่วมกับกลุ่มอาการอ้วนลงพุงในหนูแรท Development of mulberry-based health product prototype for postmenopausal women with metabolic syndrome in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 27/2558
623 ผลของพรมมิต่อการเปลี่ยนแปลงของสมองและพฤติกรรมของกลุ่มของอาการคล้ายที่พบในออติสติกในแบบจำลองภาวะออติสติก The Effect of Bacopa monieri on Brain Changes and Autistic-Liked Behaviors in Animal Model of Autism รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 26/2558
624 การวัดการเรืองแสงของแมงป่องช้างและลูกแมงป่องช้างหลังคลอด Determination of glowing of scorpion and baby scorpion after birth รศ.ศักดา ดาดวง สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2559 17 มีนาคม 2559
625 การศึกษาประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติกเฉพาะถิ่นต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกันในปลานิล Efficacy of Microorganisms as Endemic Probiotic on Growth Performance and Immune System in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) ผศ.ณัฏฐา นิธิกุลวรวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 3/2559 17 มีนาคม 2559
626 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่น้ำต่อภาวะซึมเศร้า The study of water meal (Woffia globosa) extracts on anti-depression ผศ.เยาวเรศ ชูลิขิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 31/2558
627 การศึกษาผลของสารสกัดจากไข่น้ำต่อการป้องกันภาวะความจำเสื่อม The protective effects of Wolffia globosa on memory defict ผศ.เยาวเรศ ชูลิขิต สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 5/2558 24 ธันวาคม 2558 AEKKU 31.1/2558
628 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมนจากการใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์เพื่อเป็นอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง The study of microbial diversity changes in the rumen by using β-glucan from yeast as ruminant feeds ผศ.อนุสรณ์ เชิดทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2559 21 มกราคม 2559 ACUCKKU 9/2559
629 การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและเส้นใยสูงเพื่อช่วยการหมุนเวียนของเลือดและลดความเสี่ยงในการเกิดโคหลอดเลือดสมองจากมะม่วงหิมพานต์ Development of High Antioxidant and High Fiber Cashew Based Functional Drink to Improve Blood Vessel Function and Decrease Risk of Stroke รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2559 21 มกราคม 2559
630 การเก็บรักษาน้ำเชื้อโคนมแบบแช่แข็งภายใต้น้ำยาเจือจางที่เสริมโปรตีนจากไหม Cryopreservation for Dairy Cattle Semen in Medium Containing Silk Protein รศ.เทวินทร์ วงศ์พระลับ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 1/2559 21 มกราคม 2559 ACUCKKU 11/2559
631 ความชุกทางซีรัมวิทยาของการติดเชื้อพาราทูเบอร์คูโลซิสในแพะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย Seroprevalence of Paratuberculosis in goat herds in northeastern Thailand นางสาวศริญญา ฤกษ์อยู่สุข ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2559 21 มกราคม 2559 ACUCKKU 2/2559
632 การแสดงออกและตำแหน่งการแสดงออกของ phosphatidylinositol phosphate kinase (PIPK) ในต่อมน้ำลายใต้ขากรรไกรหนูไมซ์ Expression and localization of phosphatidylinositol phosphate kinase (PIPK) in submandibular salivary gland of mice รศ.วิภาวี หีบแก้ว ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 1/2559 21 มกราคม 2559 ACUCKKU 4/2559
633 การดัดแปลงโครงสร้าง PhTx2-6 จากน้ำพิษแมงมุมเพื่อตำรับยาภายนอก และการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเตรียมตำรับยาภายนอก PhTx2-6 สำหรับอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชนิดองคชาตไม่แข็งตัว Modification of spider-venom derived PhTx2-6 structure for topical use and study for suitable PhTx2-6 topical formulation for erectile dysfunction รศ.ศักดา ดาดวง สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2559 21 มกราคม 2559
634 ผลของเมลาโทนินต่อการลดลงของความจำชนิดสเปเชียลและการสร้างและการมีชีวิตรอดของเซลล์ประสาทต้นกำเนิดในชั้นซับแกรนูลาร์ โซนของเดนเทตไจรัสในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสในหนูแรท ที่เกิดจากการเหนี่ยวนำของกรดวอลโพรอิกแอซิด Effect of melatonin on reduction of working spatial memory and adult neural stem cell proliferation and survival of the subgranular zone in the hippocampal dentate gyrus in rats caused by valproic acid ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 8/2559
635 การศึกษาคุณสมบัติและกลไกของสารคัดหลั่งเอ็กโซโซมของพยาธิใบไม้ที่ก่อให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีในสัตว์ทดลอง Secreted exosome-like vesicles from the carcinogenic liver fluke รศ.เทวราช หล้าหา ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 10/2559
636 การใช้ประโยชน์ของกากเบต้ากลูแคนจากยีสต์ในสูตรอาหารสำหรับโคนม The utilization of β-glucan from yeast in lactating daily ration รศ.ฉลอง วชิราภากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 7/2559
637 การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อโปรตีนยับยั้งอะพอพโทซิส (IAP) ของพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในหนูไมซ์ Production of polyclonal antibodies against Opisthorchis viverrini inhibitor of apoptosis (IAP) protein in mice รศ.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 5/2559
638 การประเมินคุณค่าทางโภชนะของข้าวสารเพื่อเป็นอาหารโค Nutritional evaluation of rice in cattle รศ.กฤตพล สมมาตย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559
639 ผลของย่านาง (Tiliacoratriandra) (Colebr.) Diels ต่อการทำงานของเอนไซม์ไซโตโครมพี 450 และ P-gp ในหนูแรท Effect of Tiliacoratriandra (Colebr.) Diels on cytochrome P450 and P-glycoprotein (P-gp) in rat อ.วรรณา ศิริแสงตระกูล หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559
640 การประเมินภาวะหลอดเลือดทำงานผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในรูปแบบการทดลองภาวะความดันเลือดสูงร่วมกับภาวะเบาหวานประเภทที่ 2 ในหนูแรท Assessment of vascular dysfunction and oxidative stress in experimental models of hypertension and type 2 diabetes in rats อ.วีระพล แสงอาทิตย์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 3/2559
641 การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับชนิด Opisthorchis viverrini ในสุนัขและแมวแบบกลุ่ม Mass treatment of Opisthorchis viverrini infection in dog and cat ผศ.สุรสิทธิ์ อ้วนพรมมา ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559 ACUCKKU 6/2559
642 ปลาปลอดพยาธิ Fluke free fish รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559
643 การศึกษาผลของน้ำมันยางนาในการควบคุมเห็บสุนัขในหลอดทดลองและไรขี้เรื้อนเปียกในสุนัข To study the efficacy of Dipterocarpus alatus oil against on ticks in vitro and demodex in dogs รศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2559 18 กุมภาพันธ์ 2559
644 ฤทธิ์สมานแผลในสัตว์ทดลองของตำรับยาสมานแผลแผนไทยที่ถูกคัดเลือก Wound healing effect in animal model of selected Thai traditional wound healing formulas รศ.ศุภชัย ติยวรนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2559 17 มีนาคม 2559 ACUCKKU 12/2559
645 ผลของสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ, variety SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20, ในการป้องกันและรักษาโรคเครียด ความจำเสื่อม วิตกกังวล และโรคซึมเศร้า The effect of Tubtim chumphae rice, variety SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20, extract on stress, learning and memory, anxiety and depression รศ.จินตนา สัตยาศัย ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 3/2559 17 มีนาคม 2559 ACUCKKU 13/2559
646 พันธุศาสตร์เซลล์ระดับโมเลกุลของวงศ์ปลากดปลาแขยงในประเทศไทย: การกระจายตัวของลำดับเบสซ้ำ ๆ ในจีโนมของวงศ์ปลากดปลาแขยง Molecular Cytogenetics of the Bagridae Family (Pisces, Siruliformes) in Thailand: Insights the Repetitive DNA Sequences Distributions in the Genomes ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 3/2559 17 มีนาคม 2559
647 คุณค่าข้าวทับทิมชุมแพ, (variety SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20) ในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและไขมันสูง Value of Tubtim chumphae rice (variety SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20) in diabetic and hyperlipidemic diseases รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2559 21 เมษายน 2559
648 ผลของการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไรต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่สัมพันธ์กับการติดพยาธิใบไม้ตับ เป้าหมายใหม่เพื่อการป้องกันและการตรวจวินิจฉัย Effect of Helicobacter pylori infection on cholangiocarcinoma development associated with liver fluke infection for novel chemoprevention and diagnosis ผศ.พรทิพย์ ปิ่นละออ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ 4/2559 21 เมษายน 2559
649 การเสริมเมล็ดหางนกยูงบดต่อกระบวนการหมักในรูเมน จุลินทรีย์ และการลดการปลดปล่อยมีเทนในโคเนื้อพื้นเมืองไทย Supplementation of Delonix regia seeds meal on rumen fermentation, rumen microorganism and mitigating ruminal methane in Thai native beef cattle ผศ.อนุสรณ์ เชิดทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2559 21 เมษายน 2559
650 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคอหิวาต์สุกรในสุกรอนุบาลโดยใช้วัคซีนขนมปัง Immunostimulation of oral CSF vaccine using bread as the bait in wean pigs ผศ.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4/2559 21 เมษายน 2559
651 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้านโรคหลอดเลือดสมอง หัวใจขาดเลือด และโรคไต ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของหลอดเลือดในภาวะอ้วนจากขิง พุทราจีน และ เห็ดหูหนูในหนูแรท Development of functional food against stroke, myocardial infarction and renal failure induced by endothelial dysfunction from ginger, Chinese date and jew's mushrom in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2559 21 เมษายน 2559
652 ทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของขิง พุทราจีน และเห็ดหูหนูในหนูแรท Study the toxicity of ginger, Chinese date and jew's ear Mushroom in rat รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2559 21 เมษายน 2559
653 การเพิ่มมูลค่าวัสดุจากอุตสาหกรรมข้าวโพดในรูปของผลิตภัณฑ์สุขภาพ Value creation of corn waste as health products ดร.ปภาภัสสร์ ธีระพัฒนวงศ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2559 21 เมษายน 2559
654 ทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุขภาพจากซังข้าวโพดม่วงและผลหม่อน Study the toxicity of health products containing purple corn cob and mulberry fruit ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 4/2559 21 เมษายน 2559
655 การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะ กระบวนการหมัก และการเปลี่ยนแปลงจุลินทรีย์ในรูเมนของโคเนื้อพื้นเมืองที่ได้รับหัวมันสำปะหลังสดร่วมกับอาหารอัดก้อนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบสูง Nutrient utilization, fermentation and ruminal microorganism change of Thai native cattle fed fresh cassava root with feed block containing high sulfur ผศ.อนุสรณ์ เชิดทอง ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2559 21 เมษายน 2559
656 พิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรังของซุปไก่สกัดผสมโอเมก้า-3 และ อาร์จินีนในหนูแรท Acute Toxicity and Subchronic Toxicity of Chicken Soup Plus Omega-3 and Arginine in rat model รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 AEKKU-NELAC 3/2557
657 ผลการดัดแปลงโปรตีน prME ของอนุภาคลูกผสมคล้ายไวรัสของเชื้อ flaviviruses ต่อการตอบสนองทางด้านแอนติบอดีในหนู Effect of chimeric flavivirus virus-like particle prME protein modifications on antibody response in mice นางสาวนิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557
658 ผลของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด์ Effect of aril extract from Momordica cochinchinensis Spreng on vascular dysfunction and oxidative stress in nitric oxide-deficient hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 AEKKU-NELAC 1/2557
659 การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองต่อเชื้อแลคติกแอซิดลูกผสมที่มีการแสดงออกของโปรตีน M2e:HBc Immune response in mice immunized with recombinant lactic acid bacteria expressing M2e:HBc fusion protein นางสาวปัญจมาพร ยศปัญญา/รศ.วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1/2557 24 มกราคม 2557 AEKKU-NELAC 2/2557
660 การศึกษาผลของยาฆ่าพยาธิต่อมะเร็งท่อน้ำดีในหนูไมซ์ The study of anti-parasitic agent as a potential drug for Cholangicocarcinoma in xenografted CCA-nude mice นางสาวอุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU-NELAC 6/2557
661 ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหัวใจ และหลอดเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of Garcinia mangostana pericarp extract on cardiovascular morphology remodeling in hypertensive nitric oxide-deficient rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 AEKKU-NELAC 4/2557
662 ผลของสารสกัดจากดอกคำฝอยต่อพลศาสตร์การไหลเวียนเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Effect of Carthamus tinctorius Linn. on hemodynamics in hypertensive nitric oxide-deficient rats ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2557 19 มีนาคม 2557 AEKKU-NELAC 5/2557
663 การศึกษาความปลอดภัยและความเป็นพิษของสารสกัดข้าวหมัก จากข้าวฮางงอกและข้าวก่ำสายพันธุ์ KKU URL0381 ในหนูแรท Safety and toxicity test of fermented rice extract from germinated brown rice and KKU URL0381 cultivar black rice in rats นางสาวพัชราภรณ์ ทิพยวัฒน์ สายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2557 30 เมษายน 2557 AEKKU-NELAC 7/2557
664 โครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของต่อมน้ำลายหลักและการแสดงออกของเมลาโทนิน receptor ในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากภาวะพร่องไนตริกออกไซด์ Microanatomical structures of Major Salivary Glands and their Melatonin Receptor Expression in Hypertensive Nitric Oxide-Deficient Rats ผศ.ปาริฉัตร ประจะเนย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2557 28 พฤษภาคม 2557 AEKKU-NELAC 8/2557
665 พยาธิวิทยาภูมิคุ้มกันและการเกิดการกลับเป็นซ้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิลม์ของการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในหนู C57BL/6 mice Immunopathogenesis and relapse related biofilm formation of Burkholderia pseudomallei infection in C57BL/6 mice ผศ.ภาวนา พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 16/2557
666 การประยุกต์ใช้สารประกอบเชิงซ้อนแอนโทไซยานินจากสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อรักษามะเร็งท่อน้ำดีในหนูทดลอง Applications of anthocyanin complex from natural extracts for treatment of cholangiocarcinoma in animal model รศ.สมชาย ปิ่นละออ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 18/2557
667 ผลการป้องกันของสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อการทำลายอัณฑะของหนูแรทที่ถูกชักนำด้วยแวลโพรเอท Protective effect of Momordica cochinchinensis aril extract on testicular damages in valproate-induced rats ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 17/2557
668 การนำยาฆ่าพยาธิมาใช้เป็นยาเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีในหนูไมซ์ Repositioning of anti-parasitic agent as a potential drug for Cholangicocarcinoma in CCA-nude mice ดร.อุบล ชาอ่อน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557
669 การป้องกันพังผืดรอบเยื่อดูรา ด้วยการใช้แผ่นห้ามเลือดไคโตซาน หรือแผ่นเจลาตินชุบยาต้านอักเสบเดกซาเมทาโซน : การศึกษาทดลองเปรียบเทียบในสัตว์ทดลอง Prevention of peridural fibrosis using chitosan clot pad or dexamethasone soaked absorbable gelatin sponge: an experimental comparative study in animal model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 9/2557
670 การศึกษาทางพยาธิวิทยา ปฏิกิริยาความเป็นสิ่งแปลกปลอมของแผ่นห้ามเลือดไคโตซาน ในหนูทดลอง Histopathologic assessment of foreign body reaction of the chitosan clot pad in rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 10/2557
671 การศึกษาประสิทธิภาพการห้ามเลือดของแผ่นไคโตซาน ในการผ่าตัดเปิดกระดูกสันหลังหนูทดลอง Efficacy of chitosan clot pad in spinal surgical approach of a rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 11/2557
672 การศึกษาประสิทธิภาพการห้ามเลือดออกจากกระดูกสันหลังของแผ่นห้ามเลือดไคโตซาน ในการผ่าตัดแผ่นปกกระดูกสันหลัง: การศึกษาในสัตว์ทดลอง Hemostatic efficacy of chitosan clot pad in bleeding bone during lumbar lamnectomy: an experimental animal model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 12/2557
673 ความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประเมินของการจำแนกทางพยาธิวิทยาของพังผืดรอบเยื่อดูรา Inter-rater reliability of histopathologic classification of peridural fibrosis รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 13/2557
674 การศึกษารูปร่างแนวรอบของเซลล์อักเสบ โดยการใช้โปรแกรม อิเมจเจ: การศึกษาในเนื้อเยื่อหนูทดลอง Inflammatory cell circularity using the ImageJ: a histologic study in the rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 14/2557
675 การศึกษารูปร่างแนวรอบของเซลล์สร้างเส้นใย โดยการใช้โปรแกรม อิเมจเจ: การศึกษาในเนื้อเยื่อหนูทดลอง Fibroblast circularity using the ImageJ: a histologic study in the rat model รศ.สุรชัย แซ่จึง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2557 18 มิถุนายน 2557 AEKKU-NELAC 15/2557
676 ผลของน้ำมันข้าวกล้องริซสเตอรอลส์วีพีโอสกัดโดยวิธีธรรมชาติ ต่อการทำงานของหลอดเลือดผิดปกติ และภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูทดลองความดันเลือดสูงจากการขาดไนตริกออกไซด์ Effect of Rizsterol-VPO (Virgin Phyto-essential Oil) from Whole Grain Essence on Vascular Dysfunction and Oxidative Stress in Nitric Oxide-deficient Hypertensive Rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 24 กรกฎาคม 2557 AEKKU-NELAC 19/2557
677 การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็ง และการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูทดลองของโปรตีนที่แยกบริสุทธิ์ได้จากตับจระเข้ Investigation of anticancer activity and immune system enhancement by Crocodylus siamensis liver extracted proteins in animal model รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7/2557 24 กรกฎาคม 2557 AEKKU-NELAC 20/2557
678 การประเมินผลเฉพาะที่ของสารสกัดจากพืชและผลิตภัณฑ์ในการสมานแผลในช่องปาก Evaluation of topical oral wound affected by plant extracts and the product in rats รศ.อรุณศรี ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 AEKKU-NELAC 23/2557
679 ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของผงน้ำหมักสมุนไพรพลูคาวผสมมะขามป้อมในหนูแรท Immunostimulant activity of the lyophilized powder of Houttuynia cordata Thunb. fermentation product mixed with Phyllanthus emblica L. in rat นางสาวกนกนันท์ คงสุขวิวัฒน์/ผศ.ธนเศรษฐ์ เสนาวงศ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 AEKKU-NELAC 21/2557
680 การศึกษาผลของยา NVP-BKM120 ใน nude mice ที่ถูกปลูกเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี In vivo effect of NVP-BKM120 on nude mice implanted human cholangiocarcinoma cell lines ผศ.วัชรินทร์ ลอยลม ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8/2557 28 สิงหาคม 2557 AEKKU-NELAC 22/2557
681 โปรไฟล์ของเมตาบอไลท์ในปัสสาวะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิออนในไตของหนูแรทที่ได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมต Urinary metabolic profile and ion exchanger pattern in kidney of MSG-treated rat อ.อุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557
682 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ Production of specific monoclonal and polyclonal antibody against the liver fluke for diagnosis opisthorchiasis นางสาวชนิกา วรสิษฐ/รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 9/2557 17 กันยายน 2557 AEKKU-NELAC 26/2557
683 ผลของอะเซียติกแอซิดต่อการลดการสร้างเซลล์และการอยู่รอดของเซลล์ และความจำบกพร่องที่เกิดจากยารักษามะเร็ง 5 fluorouracil ในหนูแรท Effect of Asiatic acid on a reduction of hippocampal cell proliferation and survival and cognitive deficits caused by 5 fluorouracil chemotherapy in rats ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557 AEKKU-NELAC 25/2557
684 การศึกษาผลของยา Dihydroartemisinin (DHA) ใน nude mice ที่ถูกปลูกเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดี In vivo effect of Dihydroartemisinin (DHA) on nude mice implanted human cholangiocarcinoma cell lines ผศ.นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 9/2557 17 กันยายน 2557 AEKKU-NELAC 24/2557
685 ประสิทธิภาพของคลอโรฟิลด์และแคโรทีนอยด์ในผักสีเขียวของไทยในการจับกับอะฟลาทอกซินบีหนึ่ง Efficacy of chlorophylls and carotenoids in Thai green vegetables to bind aflatoxin B1 นางสาวอตินุช นารถน้ำพอง/ผศ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 AEKKU-NELAC 28/2557
686 ผลของสารอะเซียติกแอซิดต่อความดันเลือดในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงแบบ 2K-1C Effect of asiatic acid on blood pressure in 2K-1C hypertensive rats ผศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 AEKKU-NELAC 27/2557
687 การทดสอบความเป็นพิษและฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดเม็ดเลือดขาวจากจระเข้สายพันธุ์ไทยในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ Propionibacterium acnes Toxicity and anti-inflammatory activity of crude leukocyte extract from Crocodylus siamensis in animal models induced by Propionibacterium acnes นางสาววีรยา ภูผิวคำ/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/2557 15 ตุลาคม 2557 AEKKU-NELAC 32/2557
688 ผลของสารสกัดจากเยี่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในหนูถีบจักรที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยสารสเตรปโตโซโทซิน Effect of Momordica cochinensis Spreng aril extract on male reproductive system of streptozotocin-induced hyperglycemic mice นายอภิฉกรรจ์ สัมปัญนัง/ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 AEKKU-NELAC 29/2557
689 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังจากใบบัวหลวง Development of prototype of functional food against myofascial syndrome pain from Nelumbo nucifera leaves ผศ.สุภาพร มัชฌิมะปุระ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 AEKKU-NELAC 34/2557
690 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของกลุ่มอาการอ้วนลงพุงจากใบบัวหลวงในหนูแรท Development of prototype of functional food to prevent and decreases risk of metabolic syndrome from leaves of Nelumbo nucifera in rat ดร.วิภาวี ทูคำมี ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 AEKKU-NELAC 33/2557
691 การพัฒนาอาหารสุขภาพต้นแบบจากใบบัวหลวงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคไตในหนูแรทที่เป็นเบาหวาน Development of prototype of functional food from leaves of Nelumbo nucifera to prevent and decreases risk of diabetic nephropathy in rat ผศ.ปณคพร วรรณานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11/2557 19 พฤศจิกายน 2557 AEKKU-NELAC 37/2557
692 ฤทธิ์ลดความดันเลือดของสารสกัดจากมะรุมในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูง Antihypertensive effect of Moringa oleifera extract in nitric oxide-deficient rats ผศ.ปณต ตั้งสุจริต ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 AEKKU-NELAC 38/2557
693 ผลของอาเซียติก แอซิดต่อความจำชนิด spatial และการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส Effect of Asiatic acid on working spatial memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus นายอภิวัฒน์ ศิริโชติ/ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 AEKKU-NELAC 35/2557
694 ผลระยะยาวหลังได้รับวอลโพรอิก แอซิดต่อความจำและการสร้างเซลล์ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส The prolonged effect of valproic acid on memory and hippocampal neurogenesis ผศ.จริยา อำคา เวลบาท ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 AEKKU-NELAC 36/2557
695 การศึกษาความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์แคปซูลอาหารเสริมสุขภาพจากสารสกัดเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทยและไลโซไซม์ของไข่ขาวของไข่ไก่ Study of toxicity of supplementary capsules formulated from crocodile leukocyte extract and hen egg lysozyme นายทินกร เถียรสูงเนิน/รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 AEKKU-NELAC 30/2557
696 ฤทธิ์ของสารสกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อภาวะดื้ออินซูลินและการหลั่ง adiponectin ของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2 Effect of aril extract of Momordica cochinchinensis Spreng on insulin resistance and adiponectin secretion in Type 2 diabetic rat รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12/2557 24 ธันวาคม 2557 AEKKU-NELAC 31/2557
697 การศึกษาโมเลกุลที่มีบทบาทในการกระตุ้น T cell ของหนูไมซ์ Characterization of molecule(s) that play roles in mouse T-cell activation นางสาวเยาวรินทร์ นครภักดี/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 3/2558
698 การตอบสนองของ T cell ต่อพยาธิใบไม้ตับในหนู Balb/c The T-cell response to Opisthorchis viverrini in Balb/c mice นายจำรัส แก้วแรมเรือน/รศ.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 4/2558
699 ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในการต้านการติดเชื้อแบคทีเรียสแตฟฟีโลค็อกคัสออเรียส สายพันธุ์ดื้อยาเมธิซิลิน (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) ที่ผิวหนังหนูไมซ์ Potential of the Garcinia mangostana Linn. pericarp crude extract against Methicillin-resistant Staphylococcus aureus induced superficial infection in mice. รศ.กนกวรรณ จารุกำจร สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 1/2558
700 โปรไฟล์ของเมตาบอไลท์ในปัสสาวะและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนอิออนในไตของหนูแรทที่ได้รับโมโนโซเดียมกลูตาเมต Urinary metabolic profiles and patterns of ion exchanger expression in kidney of MSG-treated rat ผศ.อุบล ชาอ่อน ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 5/2558
701 การพัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพต้นแบบจากใบบัวหลวงเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในหนูแรท Development of prototype of functional drink from leaves of Nelumbo nucififera to prevent and decrease risk of acute myocardial infarction in rat รศ.เทอดไทย ทองอุ่น ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 20/2558
702 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจากผักคราดหัวแหวนลดอาการปวดกล้ามเนื้อ The potential development of herbal pharmaceutical products from Spilanthes acmella for decreasing of muscle pain อ.ภานิชา พงศ์นราทร สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 2/2558
703 ผลของน้ำมันข้าวกล้องริซสเตอรอลส์ วีพีโอ และ ผงข้าวกล้องสกัดต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมัน และภาวะดื้ออินซูลินของหนูแรทเบาหวานชนิดที่ 2 Effect of Rizsterols-VPO and Whole Grain Essence X10 (WGE X 10) on the regulations of glucose and lipid levels, and insulin resistance in Type 2 diabetic rat รศ.พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 6/2558
704 ความสามารถในการเกิดก้อนมะเร็งของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีที่ปลูกถ่ายในหนูทดลอง Tumorigenic potential of human cholangiocarcinoma cell lines in xenograft mice ผศ.นิษณา นามวาท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558 AEKKU-NELAC 7/2558
705 การพัฒนาการตรวจระดับภูมิคุ้มกันด้วยวิธีไวและจำเพาะในจระเข้ที่เคยได้รับเชื้อมาก่อน เพื่อการพัฒนาวัคซีนต้านต่อการติดเชื้อก่อโรคในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงจระเข้ระยะที่ 1 Development of sensitive and specific method to determine immune response in infected crocodie for phase 1 of vaccination development against pathogenic microorganism infections in crocodile farming industries นางสาวฐิติชญาณ์ ฐานวิเศษ/รศ.ศักดา ดาดวง ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558
706 การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและรักษามะเร็งจากนาโนเอนแคปซูลของเปปไทด์จากเม็ดเลือดขาวของจระเข้สายพันธุ์ไทย Development of crocodile leukocyte peptides by nano-encapsulation for cancer prevention and therapy รศ.จุรีรัตน์ ดาดวง กลุ่มวิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2/2558 27 พฤษภาคม 2558
707 ผลการป้องกันของสารสกัดใบมะขามป้อมต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยกรงบังคับสัตว์ให้เกิดสภาวะเครียดแบบเรื้อรังในหนูแรท Protective effect of Phyllanthus emblica L. leave extract on male reproductive system induced by chronic immobilization stress in rats นางสาวสุภัจฉรี อรัญ/ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 AEKKU-NELAC 11/2558
708 พิษกึ่งเรื้อรังของสารสกัดหอยเป๋าฮื้อในหนูแรท Subchronic Toxicity of Abalone extract in rat model รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 AEKKU-NELAC 9/2558
709 ผลของสารสกัดน้ำจากยอดใบกระถินอ่อนต่อระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของหนูแรท Effects of aqueous extract from fresh shoot tips plus young leafs of Leucaena leucocephala (Lamk.) de Wit on male rat reproductive system นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์/ดร.นงนุช เอื้อบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 AEKKU-NELAC 10/2558
710 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้นแบบจากผักผลไม้ที่พบมากในภาคอีสานเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง The development of health products from vegetables and fruits from I-san to against chronic diseases รศ.จินตนาภรณ์ วัฒนธร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3/2558 15 กรกฎาคม 2558 AEKKU-NELAC 8/2558
711 ผลของสารสกัดจากดอกคำฝอยต่อตัวชี้วัดในระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบรีนินแอนจิโอเทนซินและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่มีภาวะความดันเลือดสูงแบบ 2K-1C Effect of Carthamus tinctorius Linn. on cardiovascular parameters, renin-angiotensin system and oxidative stress in 2K-1C hypertensive rats รศ.พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4/2558 26 สิงหาคม 2558 AEKKU-NELAC 12/2558
712 การศึกษาความสามารถในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในหนูโดยอนุภาคคล้ายไวรัสลูกผสมของเชื้อไวรัสเดงกี่ Immunogenicity of chimeric dengue virus-like particles in mice ผศ.นิชา เจริญศรี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 AEKKU-NELAC 14/2558
713 การเปรียบเทียบประสิทธิผลการหายของแผลในการปิดทับเนื้อเยื่อในฟันโดยตรงด้วยผลิตภัณฑ์พรอพอลิสไทยและแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในกระต่ายสายพันธุ์นิวซีแลนด์ไวท์ A Comparative Wound Healing of Thai Propolis Product versus Calcium Hydroxide in Direct Pulp Capping of New Zealand White Rabbit รศ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 AEKKU-NELAC 15/2558
714 คุณค่าของข้าวทับทิมชุมแพ (SRN06008Ds-18-1-5-7-CPA-20) ในการป้องกันและรักษาโรคความดันเลือดสูงในหนูทดลองความดันเลือดสูงด้วยสารแอลเนม The values of Tubtim Chumphae rice SRN06008DS-18-1-5-7-CPA-20) extract on prevention and treatment of hypertension in L-NAME hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5/2558 21 ตุลาคม 2558 AEKKU-NELAC 13/2558
715 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีและโพลีโคลนอลแอนติบอดี เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยผู้ติดพยาธิใบไม้ตับ Production of specific monoclonal and polyclonal antibody against the liver fluke for diagnosis opisthorchiasis รศ.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 6/2558 16 ธันวาคม 2558 AEKKU-NELAC 18/2558
716 ผลของสารสกัดจากผลและเปลือกของต้นข่อยที่ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และความจำในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้ความจำเสื่อมโดยสารสโคโปลามีน Memory-improving activity of Streblus asper stem barks and fruits extract on scopolamine-induced amnesia in male rats อ.รักษ์วริน วรรณศิลป์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 205 หมู่ 10 ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 6/2558 16 ธันวาคม 2558
717 ผลการป้องกันของฟักข้าวต่อพารามิเตอร์ของระบบสืบพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์ในหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยวาลโพรเอท Protective effects of Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. on adverse reproductive parameters in valproate-induced male rats ผศ.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558 AEKKU-NELAC 19/2558
718 ผลของกรดเอเซียติกและกรดเฟอรูลิกต่อการทำงานของหลอดเลือดที่ผิดปกติและภาวะเครียดออกซิเดชันในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความดันเลือดสูงด้วยแคดเมียมและ/หรือ ตะกั่ว Effect of asiatic acid and ferulic acid on vascular dysfunction and oxidative stress in cadmium and/or lead-induced hypertensive rats รศ.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558 AEKKU-NELAC 17/2558
719 การทดสอบคุณภาพวัสดุรองนอนจากต้นพญาสัตบรรณสำหรับหนูนู้ดไมซ์ Quality test of bedding made from Alstonia scholaris for (BALB/c Mlac-nu) นางสาวนิชาภา แสนสุรินทร์ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/2558 16 ธันวาคม 2558 AEKKU-NELAC 16/2558