ปฏิทินการยื่นเสนอพิจารณาจรรยาบรรณ

ครั้งที่ วัน วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ปิดรับเอกสารขอรับการ
พิจารณาโครงการของนักวิจัย
ตามรอบการประชุม
1 พฤหัสบดี 19 ตุลาคม 2560 6 ตุลาคม 2560
2 พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2560 6 พฤศจิกายน 2560
3 พฤหัสบดี 21 ธันวาคม 2560 6 ธันวาคม 2560
4 พฤหัสบดี 18 มกราคม 2561 5 มกราคม 2561
5 พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
6 พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561 2 มีนาคม 2561
7 พฤหัสบดี 19 เมษายน 2561 4 เมษายน 2561
8 พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 4 พฤษภาคม 2561
9 พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 8 มิถุนายน 2561
10 พฤหัสบดี 19 กรกฎาคม 2561 6 กรกฎาคม 2561
11 พฤหัสบดี 16 สิงหาคม 2561 3 สิงหาคม 2561
12 พฤหัสบดี 20 กันยายน 2561 7 กันยายน 2561